» IRC search  details

Chat Rooms Bulgaria

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: lovech (2)   lom (1)   eu (4)   europe (42)   bulgarian (7)  


Searched for Bulgaria chat rooms. 23 matching entries found.  Displaying 1-10...


#Bulgaria BGirc.com

141 users – 78 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.​bgirc.​com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https:/​/​forum.​bgirc.​com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https:/​/​www.​facebook.​com/​BgIrcNetwork/​
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#refugia.​bulgaria Rizon

6 users – 81 minutes ago – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /​/​/​ CP : Toni Kroos /​ God of Bulgaria : Reallist /​/​/​ Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.​refugia.​support : /​/​/​ PRIO: https:/​/​refugia.​e-sim.​org/​battle.​html?id=​2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.​bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – 78 minutes ago – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

13 users – 81 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria FreeUniBG

188 users – 73 minutes ago – http:/​/​www.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Blog.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Trivia.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Radio.​FreeUniBG.​eu |​ /​msg Free-ZNC !request
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria OptiLan

93 users – 66 minutes ago – OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http:/​/​svalki.​org - https:/​/​cs.​OptiLAN.​eu and www.​ShellHosting.​org |​ http:/​/​pic.​levski.​org
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

13 users – 59 minutes ago – Network stats --> http:/​/​Stats.​ZoneBG.​eu |​Web chat--> http:/​/​4at.​ZoneBG.​eu ,​ http:/​/​irc.​avanta-bg.​net ,​ http:/​/​irc.​craftbg.​eu
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#ethnica.​bulgaria Rizon

5 users – 81 minutes ago – BULGARIAN CHANNEL :v |​|​|​ Trade channel : #Etrade
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #ethnica.​bulgaria

#bulgaria ShakeIT

25 users – 64 minutes ago – http:/​/​chat.​shakeit.​network & http:/​/​go.​4at.​info
chat category: Bulgarianetwork: ShakeIT  –  irc2go: #bulgaria
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30545
   EFnet
   Ø 17760
   Undernet
   Ø 16737
   QuakeNet
   Ø 15606
   Rizon
   Ø 14316
   OFTC
   Ø 12974
   DALnet
   Ø 7980
   Chatzona
   Ø 7606
   IRC-Hispano
   Ø 6399
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

6.2411 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat