» IRC search  details

Chat Rooms Bulgaria

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: gabrovo (1)   european (7)   bulgarian (6)   europa (17)   svilengrad (1)  


Searched for Bulgaria chat rooms. 19 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

381 users – • • • BGIRC Network Âè ïîæåëàâà Âåñåëè Ïðàçíèöè! • • • Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

16 users – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

26 users – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

#chat BGirc.com

233 users – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Chatnetwork: BGirc.com  –  irc2go: #chat

#Bulgaria FreeUniBG

196 users – www.FreeUniBG.eu / www.Facebook.com/FreeUniBG
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

8 users – Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria OptiLan

55 users – Welcome to IRC Bulgarian Network - OptiLan
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#fewona Fewona

7 users – Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!
network: Fewona  –  irc2go: #fewona
<    1    2   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28593
   Undernet
   Ø 17762
   EFnet
   Ø 17734
   QuakeNet
   Ø 15001
   Rizon
   Ø 14375
   OFTC
   Ø 12994
   DALnet
   Ø 7594
   Chatzona
   Ø 7498
   Mozilla
   Ø 6884
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0916 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat