» IRC search  details

Chat Rooms Bulgaria

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: europe (38)   bg (1)   eu (3)   europa (15)   burgas (4)  


Searched for Bulgaria chat rooms. 21 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

305 users – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

20 users – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

20 users – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria OptiLan

79 users – https://www.youtube.com/watch?v=bWd6vNaAGYI ÊÀÒÎ ÑÒÀÍÅÌ ØÀÌÏÈÎÍÈ Å ÒÀß ÏÅÑÅÍ :D
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

7 users – Welcome :) Web chat--> http://irc.avanta-bg.net , http://4at.zonebg.eu
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

203 users – www.FreeUniBG.eu / www.facebook.com/FreeUniBG
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#fewona Fewona

7 users – Network site: http://fewona.net | VPS Servers in Sofia,Bulgaria - https://vpsbg.eu/en - stable and affordable :) | Free Shells - http://freeshells.fewona.net | There is no rules about WHEN will get znc/egg after your request, just to let you know, be active, patience and be here thats all!!!
network: Fewona  –  irc2go: #fewona

#bulgaria UniBG

63 users – https://www.chatpat.bg
chat category: Bulgarianetwork: UniBG  –  irc2go: #bulgaria
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29478
   Undernet
   Ø 17851
   EFnet
   Ø 17069
   QuakeNet
   Ø 14216
   Rizon
   Ø 13186
   OFTC
   Ø 12907
   DALnet
   Ø 8077
   BSDUnix
   Ø 7564
   Chatzona
   Ø 7561
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0812 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.