» IRC search  details

Chat Rooms Bulgaria

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bg (1)   bulgarian (7)   european (12)   europe (40)   varna (6)  


Searched for Bulgaria chat rooms. 23 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

257 users – 66 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#refugia.bulgaria Rizon

5 users – 70 minutes ago – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

16 users – 190 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

10 users – 48 minutes ago – Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
chat category: Bulgarianetwork: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria OptiLan

78 users – 55 minutes ago – OptiLan Social Network Group Visit web adres : http://svalki.org - www.ShellHosting.org |
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria FreeUniBG

166 users – 61 minutes ago – www.FreeUniBG.eu - http://facebook.freeunibg.eu
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria ShakeIT

37 users – 53 minutes ago – http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
chat category: Bulgarianetwork: ShakeIT  –  irc2go: #bulgaria

#ethnica.bulgaria Rizon

4 users – 70 minutes ago – BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #ethnica.bulgaria
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29674
   EFnet
   Ø 17623
   Undernet
   Ø 16931
   QuakeNet
   Ø 15149
   Rizon
   Ø 14384
   OFTC
   Ø 13219
   DALnet
   Ø 8036
   Chatzona
   Ø 7493
   Mozilla
   Ø 6568
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0914 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat