Internet Relay Chat

            

  
IRC channels
                           
   Internet Relay Chat    »   IRC search    summarydetails    

IRC Channels - burgas

Search in channel names and topics of 613 IRC networks to find your favourite chat room within the world of the Internet Relay Chat (short: IRC)!


 Related queries: sandanski (1)   bulgarian (3)   shumen (4)   svishtov (2)   bg (7)   sliven (1)   bulgaria (33)  

Searched for 'burgas'. 5 matching entries found.
Displaying 1-5...#burgas ShakeIT

35 users – 130 minutes ago – ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â #Burgas ÏÐÈßÒÅËÈ! ÍÀÉ - ÄÎÁÐÈßÒ ÓÅÁ ×ÀÒ Â ÌÐÅÆÀÒÀ -> http://WebChat.BG !
category: Burgas – network: ShakeIT  –  irc2go: Webchat

#burgas FreeUniBG

157 users – 136 minutes ago – Burgas.bg
category: Burgas – network: FreeUniBG  –  irc2go: Webchat

#burgas BgIRC

35 users – 137 minutes ago – Welcome
category: Burgas – network: BgIRC  –  irc2go: Webchat

#burgas OptiLan

44 users – 139 minutes ago – No topic
category: Burgas – network: OptiLan  –  irc2go: Webchat

#blagovestie-burgas Ustream

1 users – 130 minutes ago – No topic
category: Burgas – network: Ustream  –  irc2go: Webchat   


  Top IRC networks by users
  1. 
IRCnet
Ø 45486          
  2. 
QuakeNet
Ø 39745          
  3. 
EFnet
Ø 28195          
  4. 
Undernet
Ø 25895          
  5. 
Rizon
Ø 20578          
  6. 
Ustream
Ø 13651          
  7. 
ChLame
Ø 12593          
  8. 
IRC-Hispano
Ø 12102          
  9. 
OFTC
Ø 10013          
  10. 
DALnet
Ø 9403          
  11. 
EsperNet
Ø 8357          
  12. 
ChatZona
Ø 8254          

International Chat:
 >  Asia
 >  Australia
 >  Europe
 >  India
 >  USA
 >  . . .

 
0.448 seconds
© 1998-2014 netsplit.de  de  es  it      IRC Online Chat
freenode   IRC Search   Facebook Chat   ICQ Chat   IRC Online   Skype Chat   mIRC Online   QuakeNet Webchat   Farsi Chat   Singapore Chat   Indonesia Chat   Mibbit Chat   iPhone Chat   Linux Chat   World Cup Chat