» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: aalborg (3)   danmark (8)   samba (5)   applejuice (1)   dk (2)  


Searched for 'emule denmark'. 72 matching entries found.  Displaying 1-10...


#denmark.​primera Rizon

6 users – 89 minutes ago – The Official IRC Channel of Denmark
chat category: Denmarknetwork: Rizon  –  irc2go: #denmark.​primera

#an.​denmark Rizon

5 users – 89 minutes ago – Antica Denmark Official Channel |​ CP: AlgeosTr[İrc:Noctua] |​ vCPs: famehsen & Serkan & Teferruat |​
chat category: Denmarknetwork: Rizon  –  irc2go: #an.​denmark

#emule-russian-offtopic MindForge

2 users – 76 minutes ago – eMule help & general English and Russian chat room,​ stay with us and have a nice chating |​|​êàíàë ïîìîùè ïî eMule è ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ+âèêòîðèíà
chat category: eMule Russianetwork: MindForge  –  irc2go: #emule-russian-offtopic

#emule-german-offtopic MindForge

16 users – 76 minutes ago – emule-german-offtopic Der Offtopic-Chat zum eMule-German |​|​|​ Hier kannst du dich mal über Themen unterhalten,​ die nichts mit dem Emule zu tun haben ;-) |​|​|​ Viel Spass wünscht Euch das EGT :-) |​|​|​
chat category: eMule Germanynetwork: MindForge  –  irc2go: #emule-german-offtopic

#eMule-Admins MindForge

4 users – 76 minutes ago – .​.​:: eMule Admins :: Help about eMule Chans :: State your problem or ask your question ! :: Do not idle here please :: eMule help is in the #emule-yourlanguage channels ::.​.​
chat category: eMulenetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Admins

#eMule-Turkish MindForge

4 users – 76 minutes ago – _​C *​'eMule-Turkish- Turkce Yardim kanalidirr :: Lutfen Turkce Konusun!|​Son versiyon-> eMule v0.​50a Bilgi icin !update yazin Arsiv linkini kullanin|​Bilgi icin !kurallar yazin|​ DIKKAT atilan banlar 24 saat kaldirilmayacaktir|​Nicki degistirmek icin komutu kullanin --->/​nick ISIM
chat category: eMule Turkeynetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Turkish

#Emule-English-USA MindForge

5 users – 76 minutes ago – `%%,​`%%,​`%%,​ ææææææ Welcome to Emule-English-USA!! Have Fun! Be Nice! Try to speak ENGLISH! dont post ed2k links ææææææ `%%,​`%%,​`%%
chat category: eMule England USAnetwork: MindForge  –  irc2go: #Emule-English-USA

#eMule-Danish MindForge

3 users – 76 minutes ago – Welcome to the #eMule-Danish! |​ Latest eMule version: .​50a |​ Official Website: http:/​/​www.​emule-project.​net |​ Please speak Danish or English only!
chat category: eMule Denmarknetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Danish
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31878
   EFnet
   Ø 18002
   Undernet
   Ø 16632
   QuakeNet
   Ø 15958
   Rizon
   Ø 14808
   OFTC
   Ø 12922
   Chatzona
   Ø 7880
   DALnet
   Ø 7720
   IRC-Hispano
   Ø 7152
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0703 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat