» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: england (16)   fasttrack (1)   avalanche (1)   london (46)   english (586)  


Searched for 'emule england'. 78 matching entries found.  Displaying 1-10...


#england Undernet

31 users – 108 minutes ago – Welcome to #England
chat category: Englandnetwork: Undernet  –  irc2go: #england

#emule-russian-offtopic MindForge

4 users – 96 minutes ago – eMule help & general English and Russian chat room,​ stay with us and have a nice chating |​|​êàíàë ïîìîùè ïî eMule è ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ​+âèêòîðèíà
chat category: eMule Russianetwork: MindForge  –  irc2go: #emule-russian-offtopic

#emule-german-offtopic MindForge

11 users – 96 minutes ago – emule-german-offtopic Der Offtopic-Chat zum eMule-German |​|​|​ Hier kannst du dich mal über Themen unterhalten,​ die nichts mit dem Emule zu tun haben ;-) |​|​|​ Viel Spass wünscht Euch das EGT :-) |​|​|​
chat category: eMule Germanynetwork: MindForge  –  irc2go: #emule-german-offtopic

#eMule-Admins MindForge

4 users – 96 minutes ago – .​.​:: eMule Admins :: Help about eMule Chans :: State your problem or ask your question ! :: Do not idle here please :: eMule help is in the #emule-yourlanguage channels ::.​.​
chat category: eMulenetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Admins

#eMule-Turkish MindForge

4 users – 96 minutes ago – _​C *​'eMule-Turkish- Turkce Yardim kanalidirr :: Lutfen Turkce Konusun!|​Son versiyon-> eMule v0.​50a Bilgi icin !update yazin Arsiv linkini kullanin|​Bilgi icin !kurallar yazin|​ DIKKAT atilan banlar 24 saat kaldirilmayacaktir|​Nicki degistirmek icin komutu kullanin --->/​nick ISIM
chat category: eMule Turkeynetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Turkish

#Emule-English-USA MindForge

5 users – 96 minutes ago – `%​%​,​`%​%​,​`%​%​,​ ææææææ Welcome to Emule-English-USA!! Have Fun! Be Nice! Try to speak ENGLISH! dont post ed2k links ææææææ `%​%​,​`%​%​,​`%​%​
chat category: eMule England USAnetwork: MindForge  –  irc2go: #Emule-English-USA

#eMule-Danish MindForge

3 users – 96 minutes ago – Welcome to the #eMule-Danish! |​ Latest eMule version: .​50a |​ Official Website: http:/​/​www.​emule-project.​net |​ Please speak Danish or English only!
chat category: eMule Denmarknetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Danish
<   1    2    3    4    5    6    >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30149
   EFnet
   Ø 19710
   QuakeNet
   Ø 19240
   Undernet
   Ø 17890
   Rizon
   Ø 15385
   OFTC
   Ø 12165
   IRC-Hispano
   Ø 6957
   DALnet
   Ø 6849
   Mozilla
   Ø 5563
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0674 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.