» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: samba (6)   germany (46)   brandenburg (1)   sachsen (3)   bittorrent (11)  


Searched for 'emule germany'. 107 matching entries found.  Displaying 1-10...


#germany Undernet

5 users – 153 minutes ago – Welcome to Germany,​ english or german only! ( http:/​/​bankick.​de/​ )
chat category: Germanynetwork: Undernet  –  irc2go: #germany

#germany EFnet

20 users – 153 minutes ago – Welcome to Germany.​ We love you.​
chat category: Germanynetwork: EFnet  –  irc2go: #germany

#germany euIRC

3 users – 147 minutes ago – Das euIRC-Exil des #Germany aus IrCQnet und icq-chat.​com
chat category: Germanynetwork: euIRC  –  irc2go: #germany

#emule-russian-offtopic MindForge

2 users – 141 minutes ago – eMule help & general English and Russian chat room,​ stay with us and have a nice chating |​|​êàíàë ïîìîùè ïî eMule è ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ+âèêòîðèíà
chat category: eMule Russianetwork: MindForge  –  irc2go: #emule-russian-offtopic

#emule-german-offtopic MindForge

13 users – 141 minutes ago – emule-german-offtopic Der Offtopic-Chat zum eMule-German |​|​|​ Hier kannst du dich mal über Themen unterhalten,​ die nichts mit dem Emule zu tun haben ;-) |​|​|​ Viel Spass wünscht Euch das EGT :-) |​|​|​
chat category: eMule Germanynetwork: MindForge  –  irc2go: #emule-german-offtopic

#eMule-Admins MindForge

4 users – 141 minutes ago – .​.​:: eMule Admins :: Help about eMule Chans :: State your problem or ask your question ! :: Do not idle here please :: eMule help is in the #emule-yourlanguage channels ::.​.​
chat category: eMulenetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Admins

#eMule-Turkish MindForge

4 users – 141 minutes ago – _​C *​'eMule-Turkish- Turkce Yardim kanalidirr :: Lutfen Turkce Konusun!|​Son versiyon-> eMule v0.​50a Bilgi icin !update yazin Arsiv linkini kullanin|​Bilgi icin !kurallar yazin|​ DIKKAT atilan banlar 24 saat kaldirilmayacaktir|​Nicki degistirmek icin komutu kullanin --->/​nick ISIM
chat category: eMule Turkeynetwork: MindForge  –  irc2go: #eMule-Turkish

#Emule-English-USA MindForge

3 users – 141 minutes ago – `%%,​`%%,​`%%,​ ææææææ Welcome to Emule-English-USA!! Have Fun! Be Nice! Try to speak ENGLISH! dont post ed2k links ææææææ `%%,​`%%,​`%%
chat category: eMule England USAnetwork: MindForge  –  irc2go: #Emule-English-USA
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31948
   EFnet
   Ø 17996
   Undernet
   Ø 16472
   QuakeNet
   Ø 15935
   Rizon
   Ø 14751
   OFTC
   Ø 12876
   Chatzona
   Ø 7870
   DALnet
   Ø 7741
   IRC-Hispano
   Ø 7201
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0618 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat