» IRC search  details

Chat Rooms Facebook

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: wayn (1)   myspace (4)   social networking (1)  


Searched for Facebook chat rooms. 362 matching entries found.  Displaying 1-10...

#facebook freenode

25 users – 57 minutes ago – ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
chat category: Facebooknetwork: freenode  –  irc2go: #facebook

#facebook OperaNet

2 users – 42 minutes ago – ææææææ Welcome to Operanet and #facebook. Join #lounge the official chat channel. Play brain games in #Blues. Play IRC uno in #Uno. For a warm and friendly chat session join #India. How long a minute is depends on which side of the bathroom door you're on. :) æææ
chat category: Facebooknetwork: OperaNet  –  irc2go: #facebook

#facebook DALnet

14 users – 57 minutes ago – Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
chat category: Facebooknetwork: DALnet  –  irc2go: #facebook

#Shake BGirc.com

186 users – 54 minutes ago – Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat : | http://shakechat.net/ | https://www.facebook.com/shakechat.net/ "Âñåêè èçáèðà ñâîÿ öâÿò â æèâîòà. Íÿêîé - ñëúí÷åâî æúëòî, äðóã - îáëà÷íî ñèâî, à òðåòè - ïîòèñêàùî ÷åðíî. Âñåêè îò íàñ å îòãîâîðåí çà ñâîÿ èçáîð, è âñåêè æèâåå â íåãîâèÿ öâÿò - ñâÿò"
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

#facebook NationCHAT

9 users – 43 minutes ago – https://www.facebook.com/NationCHAT
chat category: Facebooknetwork: NationCHAT  –  irc2go: #facebook

#Facebook BrIRC.net

2 users – 53 minutes ago – #Facebook
chat category: Facebooknetwork: BrIRC.net  –  irc2go: #Facebook

#sssd freenode

51 users – 57 minutes ago – SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.
network: freenode  –  irc2go: #sssd

#bvplug freenode

5 users – 57 minutes ago – BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
chat category: Linuxnetwork: freenode  –  irc2go: #bvplug
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29686
   EFnet
   Ø 17515
   Undernet
   Ø 16962
   QuakeNet
   Ø 15469
   Rizon
   Ø 13968
   OFTC
   Ø 12770
   DALnet
   Ø 8218
   Chatzona
   Ø 7474
   Mozilla
   Ø 6462
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat