» IRC search  details

Chat Rooms Gamers

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: simulation (7)   browser games (3)   adventure (19)   video games (15)   speed run (3)  


Searched for Gamers chat rooms. 30 matching entries found.  Displaying 1-10...

#gamers BGirc.com

135 users – Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick).Çà èãðà íà áåñåíèöà !áåñè.Çà èãðà íà ñóäîêó !sudoku â êàíàë èëè íà ëè÷íî ñúîáùåíèå
chat category: Computer Gamesnetwork: BGirc.com  –  irc2go: #gamers

#gamers AlphaChat

36 users – ★ Welcome to #gamers ★ Games of Note: BGE2; God of War; Shadow of the Colossus; Monster Hunter World ♥ / ♥ Come talk to us! <or don't cuz i took the link> ♥ Ark Server: idk ask fuckmodem ♥ Ask about the steam group ♥ GET DUNKED ON // don't kinkshame tabby // tabby's THE cunt // <Lucashayes> Asshole First Person Sirclejerk
chat category: Computer Gamesnetwork: AlphaChat  –  irc2go: #gamers

#gamers AnonOps

8 users – General Gaming Discussions - No posting links to hacks... | http://i.imgur.com/7BBE0PW.jpg | http://i.imgur.com/XLgZbkW.jpg | http://kotaku.com/darth-vader-in-fallout-4-is-more-powerful-than-you-coul-1765971991 | Super Mario plot! https://www.youtube.com/watch?v=TMFeyl1VZ0o | http://slither.io/ - Great game | http://freelives.net/?games=genital-jousting
chat category: Computer Gamesnetwork: AnonOps  –  irc2go: #gamers

#gamers.irc QuakeNet

8 users – [gIRC] http://gamersirc.net :: Gamers.IRC 6.10 released :: READ first: http://rules.gamersirc.net :: English & German only :: Do not query OPs (@) [gIRC]
chat category: Computer Gamesnetwork: QuakeNet  –  irc2go: #gamers.irc

#gamers AfterNET

7 users – Stuff about games and the people who play them. Read rules at:- http://ideone.com/E5yBb [ Stuff about games and the people who play them. Read rules at:- http://ideone.com/E5yBb ]
chat category: Computer Gamesnetwork: AfterNET  –  irc2go: #gamers

#Gamers Rizon

6 users – Welcome to Gamers.
chat category: Computer Gamesnetwork: Rizon  –  irc2go: #Gamers

#/tg/ Rizon

2 users – Welcome to #/tg/ - traditional games and gamers | player list: http://x.co/3xeSQ | Type .help Internets for a list of dicebot commands | Stream: www.livestream.com/thefatguyfortress - Notify helpful_comrade for requests | Related channels: #mtg | http://hestia.dance/ | https://owlcatgames.com/
network: Rizon  –  irc2go: #/tg/

#serious-gamers GameSurge

2 users – ( seriousgamers )( cs.dead.central )( news: * )
chat category: Computer Gamesnetwork: GameSurge  –  irc2go: #serious-gamers

#globalgamers GlobalGamers

42 users – Welcome to Global Gamers - www.GlobalGamers.net - For help: /msg HelpServ <Your request here> - Help Guides: http://globalgamers.net/?s=support&p=help_guides -- Network Rules: http://globalgamers.net/?s=info&p=rules -- Join us on Discord! https://discord.gg/6WyuDQx
chat category: Computer Gamesnetwork: GlobalGamers  –  irc2go: #globalgamers
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 33455
   EFnet
   Ø 16912
   Undernet
   Ø 15667
   QuakeNet
   Ø 13681
   OFTC
   Ø 12841
   Rizon
   Ø 12703
   DALnet
   Ø 7842
   Chatzona
   Ø 7571
   BSDUnix
   Ø 7170
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0788 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.