» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: mozilla (223)   dillo (1)   internet explorer (2)   troyan (1)   chromium (10)  


Searched for 'mozilla bulgaria'. 244 matching entries found.  Displaying 1-10...

#debian-mozilla OFTC

13 users – Mozilla software, plugins, extensions and derived applications in Debian
chat category: Debian Mozillanetwork: OFTC  –  irc2go: #debian-mozilla

#mozilla DALnet

3 users – Chat and support for Mozilla products
chat category: Mozillanetwork: DALnet  –  irc2go: #mozilla

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

305 users – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#mozilla-bg Mozilla

4 users – Дневник: https://is.gd/mzlbglog # Екип: https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:bg
chat category: Mozilla Bulgarianetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla-bg

#mozilla.ch Mozilla

7 users – Channel for Mozilla Switzerland (https://mozilla.ch) | Get involved: https://github.com/mozillach/participation/issues | Next event: No event planned
chat category: Mozillanetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.ch

#mozilla.de Mozilla

29 users – Deutschsprachige Mozilla-Community | Hilfe für Firefox- und Thunderbird-Benutzer gibt's in #firefox.de und #thunderbird.de
chat category: Mozilla Germanynetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.de

#mozilla.il Mozilla

4 users – ‫ מוזילה ישראל - http://mozilla.org.il - http://firefox.co.il
chat category: Mozilla Israelnetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.il

#mozilla.nl Mozilla

8 users – Het Nederlandse Mozilla-kanaal
chat category: Mozilla Netherlandsnetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.nl

#mozilla.no Mozilla

4 users – #mozilla.no norsk Mozilla-forening || www.firefox.no - nettside for foreningen || Ikke spør om du kan spørre, bare spør (og vær tålmodig for et svar) || Mozilla community in Norway
chat category: Mozillanetwork: Mozilla  –  irc2go: #mozilla.no
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29483
   EFnet
   Ø 16935
   Undernet
   Ø 15737
   QuakeNet
   Ø 13916
   Rizon
   Ø 12860
   OFTC
   Ø 12081
   DALnet
   Ø 8108
   Chatzona
   Ø 7573
   BSDUnix
   Ø 6630
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.075 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.