» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: lowendbox (3)   freebnc (10)   aol (3)   azubu (1)   znc (156)  


Searched for 'msn bnc'. 180 matching entries found.  Displaying 1-10...


#bnc.​im freenode

6 users – 71 minutes ago – bnc.​im has now closed.​ for bncs please visit #elitebnc /​ http:/​/​elitebnc.​org/​
chat category: BNCnetwork: freenode  –  irc2go: #bnc.​im

#viaplus-bnc freenode

7 users – 71 minutes ago – Viaplus BNC service |​|​ Instructions/​Instrucciones: http:/​/​viaplus.​weebly.​com/​bouncers.​html
chat category: BNCnetwork: freenode  –  irc2go: #viaplus-bnc

#bnc DALnet

9 users – 71 minutes ago – Welcome to #bnc - NO : Bad Nick,​ Bad Word,​ Spam,​ Invite,​ Worm,​ Flood,​ Repeat,​ Caps,​ Harrass.​ http:/​/​sukamovie.​co
chat category: BNCnetwork: DALnet  –  irc2go: #bnc

#BNC 7ter-himmel-irc.net

2 users – 71 minutes ago – Pflicht-chan: Hier ideln die BNC´s .​.​.​.​.​.​.​
chat category: BNCnetwork: 7ter-himmel-irc.net  –  irc2go: #BNC

#bnc Atrum

2 users – 69 minutes ago – Atrum BNC Support Channel |​ Please pvt fppe for more info |​ BNC Configuration to be changed soon!! Please be aware of changes by idling in this channel.​
chat category: BNCnetwork: Atrum  –  irc2go: #bnc

#BNC DALNet.RU

4 users – 64 minutes ago – Ðàçäà÷à BNC-àêêàóíòîâ.​ Ïðàâèëà âûäà÷è àêêàóíòà: !óñëîâèÿ |​ Ïîìîùü ïî êîìàíäàì BNC: !help |​ Ñïèñîê äîñòóïíûõ õîñòîâ: !õîñò |​ Çàÿâêà íà áíö: http:/​/​bnc.​alala.​ru/​feedback.​html |​ Web: http:/​/​fatality.​me/​sbnciface/​
chat category: BNCnetwork: DALNet.RU  –  irc2go: #BNC

#BNC Frozen-IRC

3 users – .​::[ Frozen IRC BNC Channel ]::.​ .​::[ Du kan få en gratis BNC igennem os,​ eneste krav er du kun må bruge den her på]::.​
chat category: BNCnetwork: Frozen-IRC  –  irc2go: #BNC

#BNC IRCGate.it

3 users – 60 minutes ago – Canale di supporto per il servizio BNC di IRCGate.​it - Richiesta BNC: http:/​/​www.​ircgate.​it/​bnc_​ircgate.​html - Per supporto services/​IRCd entrate su #irchelp - Parking consentito solo ai possessori di BNC.​ - info@​ircgate.​it
chat category: BNCnetwork: IRCGate.it  –  irc2go: #BNC

#Bnc IRCLuxe.RU

4 users – 60 minutes ago – Официальный сервис BNC сети IRCLuxe.​RU <> Чтобы получить bnc,​ оставьте заявку на этом канале с помощью команды +bnc (либо обратитесь на ник Estet).​
chat category: BNCnetwork: IRCLuxe.RU  –  irc2go: #Bnc

#bnc MyCooldude

9 users – 58 minutes ago – Welcome to the MyCooldude ZNC channel request room,​ if you want a ZNC account on my IRC network,​ ask me 'cooldude' if you want one,​ and i will be more then happy to set you up one,​ however,​ i allow my BNC services outside this network,​ but it requires a charge of $15 a month per network,​ ask me for more info about this! (NOTE: do NOT part this channel if you have a ZNC)
chat category: BNCnetwork: MyCooldude  –  irc2go: #bnc
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31361
   EFnet
   Ø 18853
   QuakeNet
   Ø 17472
   Undernet
   Ø 16770
   Rizon
   Ø 14870
   OFTC
   Ø 13174
   Chatzona
   Ø 8035
   DALnet
   Ø 7001
   IRC-Hispano
   Ø 6741
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0806 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.