» IRC search  details

Chat Rooms network

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: operating systems (8)   computer (84)   computer help (17)   computers (26)   programming (167)  


Searched for network chat rooms. 552 matching entries found.  Displaying 1-10...

#alphairc-network AlphaIRC

4 users – ....::: Welcome to AlphaIRC Network we are a German/English Network | Connectable ports on Irc.AlphaIRC.com 6667,6669,4444 SSL: +6644 | irc.worldwideirc.net 6667,6668,4444 SSL: +6644 :::.... wait for an op to ask for a vhost
chat category: Computersnetwork: AlphaIRC  –  irc2go: #alphairc-network

#Network-Central Necron

9 users – •••••••••••••• Main Channel of the Network •••••••••••••• :: www.facebook.com/NecronIRC :: <~Chris>: isnt one cock enough? -- <Scorpio>: One is never enough
chat category: Computersnetwork: Necron  –  irc2go: #Network-Central

#docker-network freenode

27 users – Networking and Plugin-related discussion for Docker | https://botbot.me/freenode/docker-network/ | https://github.com/docker/libnetwork
chat category: Docker Computersnetwork: freenode  –  irc2go: #docker-network

#ansible-network freenode

55 users – Ansible Network: https://docs.ansible.com/ansible/latest/network/ || https://github.com/ansible/community/labels/network
chat category: Ansible Computersnetwork: freenode  –  irc2go: #ansible-network

#help Snoonet

169 users – ⓘ Channel and network ban appeals do not belong here! | https://snoonet.org/help | Network Help Channel Only | General chat: #reddit | Network chat: #snoonet | Please do not chit-chat here, this channel pings several opers. | You may also submit a support request by going to https://support.snoonet.org | http://i.imgur.com/o8jVyIT.jpg | Set user mode +R to block messages from unregistered users | We are aware of the current spam
network: Snoonet  –  irc2go: #help

#Midways-Network GeekNode

7 users – IRC de l'association Midway's Network https://midways-network.org
chat category: Computersnetwork: GeekNode  –  irc2go: #Midways-Network

#BGIRC-NETWORK BGirc.com

3 users – <->Äîáðå äîøëè â BGIRC-NETWORK<->
chat category: Bulgaria Computersnetwork: BGirc.com  –  irc2go: #BGIRC-NETWORK

#Bulgaria BGirc.com

377 users – • • • BGIRC Network Âè ïîæåëàâà Âåñåëè Ïðàçíèöè! • • • Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com. Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#snoonet Snoonet

213 users – Channel and network bans do not belong here. For network help, please join #help | General social channel: #reddit | https://snoonet.org | snoonet.reddit.com | https://twitter.com/Snoonet | Feel free to give feedback or pitch ideas about ways to improve the network! | Greenish is confirmed immortal | Days since DLH has shilled: -∞ | Thanks for flying Snoonet! | http://i.imgur.com/o8jVyIT.jpg
network: Snoonet  –  irc2go: #snoonet

#frozen-network Undernet

5 users – ( http://frozen-network.tk )
chat category: Buddhistic Computersnetwork: Undernet  –  irc2go: #frozen-network
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28676
   EFnet
   Ø 17750
   Undernet
   Ø 17661
   QuakeNet
   Ø 15026
   Rizon
   Ø 14378
   OFTC
   Ø 13018
   DALnet
   Ø 7646
   Chatzona
   Ø 7511
   Mozilla
   Ø 6864
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0892 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat