» IRC search  details

Chat Rooms Nice

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: provence - alpes - côte d'azur (7)   provence (1)   alpes (1)  


Searched for Nice chat rooms. 214 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Shake BGirc.com

177 users – 131 minutes ago – Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat : | http://shakechat.net/ | https://www.facebook.com/shakechat.net/ "Âñåêè èçáèðà ñâîÿ öâÿò â æèâîòà. Íÿêîé - ñëúí÷åâî æúëòî, äðóã - îáëà÷íî ñèâî, à òðåòè - ïîòèñêàùî ÷åðíî. Âñåêè îò íàñ å îòãîâîðåí çà ñâîÿ èçáîð, è âñåêè æèâåå â íåãîâèÿ öâÿò - ñâÿò"
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

#gentoo freenode

1089 users – 133 minutes ago – Gentoo Linux Support | Can't speak? /j #gentoo-ops | long pastes: wgetpaste or dpaste.com | Perl conflicts? https://goo.gl/7Miost | Be nice! https://goo.gl/gvnCii | Switch to profile 17.0? https://goo.gl/Kv9vC2
chat category: Gentoonetwork: freenode  –  irc2go: #gentoo

#RubyOnRails freenode

192 users – 133 minutes ago – Rules: http://goo.gl/dgSj5 | MINASWAN (Matz is nice and so we are nice) | Can't talk? Register/identify with Nickserv first! | Newest releases: 5.2.1, 5.1.6, 5.0.7 | Rails 5.2 Blog Announcement: http://bit.ly/rails-52 | Guides: http://goo.gl/Drh96 | API Docs: http://goo.gl/ErSVb | Paste 4+ lines of text to https://dpaste.de/ and select ruby as the language | Mailing List: http://is.gd/3E
chat category: Rubynetwork: freenode  –  irc2go: #RubyOnRails

##esperanto freenode

174 users – 133 minutes ago – Saluton! Tiu ĉi kanalo estas por paroloj en Esperanto kaj aliaj lingvoj. | Hi! This channel is for practicing Esperanto, but, in case you don't speak Esperanto, English or other languages can also be used. Please be nice. | ATENTU: Neregistritaj uzantoj estas tempe silentigitaj pro amasa spamo. Bonvole mesaghu Audrey se vi havas problemojn. Dankon!
network: freenode  –  irc2go: ##esperanto

##abgilpqt+ freenode

41 users – 133 minutes ago – Channel for asexuals/aromantics, bi*, gays, intersex, pan*, queer, trans & other gender, romantic/sensual & sexual minorities ♥ | Rules: WIP/buggy: https://hub.disroot.org/page/abgilpqt/rules https://hub.weho.st/page/abgilpqt/rules, TL;DR Just be nice to everyone and respect their self-definition and pronouns | If you want to see chatting, chat! :) | Meow
network: freenode  –  irc2go: ##abgilpqt+

#HalachicJudaism freenode

4 users – 133 minutes ago – Stating Halacha is not a bannable offense | Heterodoxy is not Judaism | <BarkBark> Mouse is like my #1 favorite person on r/judaism | GEZHE MOI! | <littlestsquid> im not zaftig. well just a little but in a nice way. i look like i can survive a harsh russian winter. thats attractive | <Kraps> that littlestsquid quote smh | <Kraps> so i still have my bot status great
network: freenode  –  irc2go: #HalachicJudaism

#dbot freenode

10 users – 133 minutes ago – I like big butts and I cannot lie. | butts | do not enter this channel with an intact brain | nice test test 'k nice uh | 'k nice 'k benis 'k benis nice 'k luabot way butt nice | hello | butt nice error it doesn't | dbot topic set ha 'topic 'k butt eek | cowsay should not 'k 'topic butts | 'k should not recommend 'k recommend 'k dbot | butts 'topic anus...
network: freenode  –  irc2go: #dbot

#coffee freenode

56 users – 133 minutes ago – Coffee chat: home roasting, brewing, equipment, espresso, beaky, etc. || The longer you stay, the better your chance of an answer || The beverage, not the scripting language || Channel FAQ: http://coffeekb.kanojo.de/ || http://brewmethods.com/ has nice guidelines on brewing || get a cup of coffee and chill out https://vimeo.com/159612274#t=30s
chat category: Coffeenetwork: freenode  –  irc2go: #coffee

#Powershell freenode

169 users – 133 minutes ago – <SP> (network) <nick> = our bridgebot | Join the PowerShell group on Slack http://bit.ly/psslack or http://slack.poshcode.org, or Discord https://discordapp.com/invite/AtzXnJM | Remember http://bit.ly/meta-be-nice | Please paste code on http://gist.github.com or https://floobits.com/PoshCode/PowerShell.Slack.com/
chat category: PowerShellnetwork: freenode  –  irc2go: #Powershell
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29686
   EFnet
   Ø 17515
   Undernet
   Ø 16962
   QuakeNet
   Ø 15469
   Rizon
   Ø 13968
   OFTC
   Ø 12770
   DALnet
   Ø 8218
   Chatzona
   Ø 7474
   Mozilla
   Ø 6462
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.125 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat