» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bulgarian (7)   bg (65)   vidin (4)   dobrich (1)   sevlievo (1)  


Searched for 'plovdiv bulgaria'. 29 matching entries found.  Displaying 1-10...

#bulgaria freenode

21 users – 63 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#refugia.bulgaria Rizon

6 users – 63 minutes ago – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

306 users – 61 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#plovdiv UniBG

6 users – 45 minutes ago – Welcome to #Plovdiv
chat category: Plovdivnetwork: UniBG  –  irc2go: #plovdiv

#bulgaria DALnet

2 users – 63 minutes ago – No topic
chat category: Bulgarianetwork: DALnet  –  irc2go: #bulgaria

#ethnica.bulgaria Rizon

5 users – 63 minutes ago – BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #ethnica.bulgaria

#bulgaria EFnet

2 users – 63 minutes ago – Бля бля.
chat category: Bulgarianetwork: EFnet  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Undernet

2 users – 63 minutes ago – Dobre doshli v #Bulgaria
chat category: Bulgarianetwork: Undernet  –  irc2go: #bulgaria

#plovdiv BGirc.org

34 users – No topic
chat category: Plovdivnetwork: BGirc.org  –  irc2go: #plovdiv
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29688
   EFnet
   Ø 17522
   Undernet
   Ø 16958
   QuakeNet
   Ø 15508
   Rizon
   Ø 13967
   OFTC
   Ø 12752
   DALnet
   Ø 8207
   Chatzona
   Ø 7410
   Mozilla
   Ø 6438
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0877 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat