» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bg (1)   telnet (9)   ssh (22)   blagoevgrad (1)   korn shell (2)  


Searched for 'telnet bulgaria'. 30 matching entries found.  Displaying 1-10...

#refugia.bulgaria Rizon

6 users – 42 minutes ago – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

260 users – 39 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

20 users – 42 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Undernet

2 users – 42 minutes ago – Dobre doshli v #Bulgaria
chat category: Bulgarianetwork: Undernet  –  irc2go: #bulgaria

#ethnica.bulgaria Rizon

5 users – 42 minutes ago – BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #ethnica.bulgaria

#bulgaria DALnet

2 users – 42 minutes ago – No topic
chat category: Bulgarianetwork: DALnet  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#irc.telnet.bg FreeUniBG

18 users – 34 minutes ago – da chukna koko777, da pishe kato vidi ako ne shte go chukna 2 puti! :*
chat category: Telnet Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #irc.telnet.bg

#Bulgaria FreeUniBG

157 users – 34 minutes ago – www.FreeUniBG.eu
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29714
   EFnet
   Ø 17540
   Undernet
   Ø 16929
   QuakeNet
   Ø 15567
   Rizon
   Ø 13963
   OFTC
   Ø 12687
   DALnet
   Ø 8168
   Chatzona
   Ø 7365
   IRC-Hispano
   Ø 6436
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0766 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat