» IRC search  details

Chat Rooms Windows

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: microsoft windows (11)   windows server (10)   operating system (37)   windows support (14)   windows 7 (138)  


Searched for Windows chat rooms. 136 matching entries found.  Displaying 31-40...

#belene FreeUniBG

146 users – Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
network: FreeUniBG  –  irc2go: #belene

#xamarin freenode

13 users – Welcome to #Xamarin, native iOS, Android, and Windows apps. https://xamarin.com/ | Recent News: https://blog.xamarin.com | http://hastebin.com/ | Xamarin employees MSG Trioxin for ops | Stick around so it can grow :) | We're linked to the Slack chat. Messages you post will be seen by people who join after your msg has been posted. Be patient ;)
network: freenode  –  irc2go: #xamarin

#xbmc-dev freenode

3 users – Official XBMC development channel. For end-user support including Windows specific support, /join #xbmc. For Linux specific support, /join #xbmc-linux. For OSX specific support, /join #xbmc-osx. For PVR feature support, /join #xbmc-pvr. We also have a dedicated section for development in the forums http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=93.
chat category: Kodi Developmentnetwork: freenode  –  irc2go: #xbmc-dev

#famitracker EsperNet

20 users – FamiTracker: NES/Famicom music editor for Windows ~ http://famitracker.com/ ~ Beta preview version 0.5 http://forums.famitracker.com/viewtopic.php?f=4&t=173 ~ Latest stable version 0.4.6 http://famitracker.com/files/FamiTracker-v0.4.6.zip ~ New phpBB forums! http://forums.famitracker.com/ ~ Discord: https://discord.gg/dwVzVWD (unofficial)
network: EsperNet  –  irc2go: #famitracker

#htc-evo-4g-lte freenode

5 users – Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
chat category: HTCnetwork: freenode  –  irc2go: #htc-evo-4g-lte

#ipv6-ru freenode

14 users – https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
chat category: IPv6 Russianetwork: freenode  –  irc2go: #ipv6-ru

#nightly Mozilla

178 users – Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly
network: Mozilla  –  irc2go: #nightly

#windows Undernet

21 users – Voluntary assistance regarding the Microsoft® Windows® Operating System
chat category: Microsoft Windowsnetwork: Undernet  –  irc2go: #windows

#gridcoin-help Snoonet

2 users – [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v4.0.0.0 for Windows & v4.0.0.0 for *nix| Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research
network: Snoonet  –  irc2go: #gridcoin-help

#truecrypt freenode

13 users – TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <<Free Open Source Alternatives for Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
chat category: Cryptographynetwork: freenode  –  irc2go: #truecrypt
<    2    3    4    5    6   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29717
   EFnet
   Ø 17695
   Undernet
   Ø 17401
   QuakeNet
   Ø 15030
   Rizon
   Ø 14198
   OFTC
   Ø 13066
   DALnet
   Ø 7917
   Chatzona
   Ø 7407
   Mozilla
   Ø 6735
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1118 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat