» IRC search  details

Chat Rooms Windows

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: operating systems (11)   windows 2003 (1)   windows vista (7)   windows 8 (147)   windows support (17)  


Searched for Windows chat rooms. 146 matching entries found.  Displaying 31-40...


#gridcoin-help Snoonet

2 users – 122 minutes ago – [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.​7.​10.​0-unk for Windows & vv3.​7.​10.​0-g250d96a5c for *​nix |​ Rewarding BOINC Contribution's |​ A Homepage @​ https:/​/​www.​gridcoin.​us & Source Code is availiable @​ https:/​/​github.​com/​gridcoin/​Gridcoin-Research
network: Snoonet  –  irc2go: #gridcoin-help

#xbmc-dev freenode

3 users – 139 minutes ago – Official XBMC development channel.​ For end-user support including Windows specific support,​ /​join #xbmc.​ For Linux specific support,​ /​join #xbmc-linux.​ For OSX specific support,​ /​join #xbmc-osx.​ For PVR feature support,​ /​join #xbmc-pvr.​ We also have a dedicated section for development in the forums http:/​/​forum.​xbmc.​org/​forumdisplay.​php?fid=​93.​
chat category: Kodi Developmentnetwork: freenode  –  irc2go: #xbmc-dev

#famitracker EsperNet

24 users – 133 minutes ago – FamiTracker: NES/​Famicom music editor for Windows ~ http:/​/​famitracker.​com/​ ~ Beta preview version 0.​5 http:/​/​forums.​famitracker.​com/​viewtopic.​php?f=​4&t=​173 ~ Latest stable version 0.​4.​6 http:/​/​famitracker.​com/​files/​FamiTracker-v0.​4.​6.​zip ~ New phpBB forums! http:/​/​forums.​famitracker.​com/​ ~ Discord: https:/​/​discord.​gg/​dwVzVWD (unofficial)
network: EsperNet  –  irc2go: #famitracker

#htc-evo-4g-lte freenode

7 users – 139 minutes ago – Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! |​ #htc-dev gogogo! |​ S-OFF: http:/​/​tinyw.​in/​PqF6 |​ XDA: http:/​/​tinyw.​in/​gt7Y |​ TWRP: http:/​/​tinyw.​in/​rJqa |​ CM11: http:/​/​tinyw.​in/​6POM |​ CM10.​2: http:/​/​tinyw.​in/​9yac Gapps: http:/​/​d-h.​st/​SJu |​ Firmware: http:/​/​tinyw.​in/​cRCf |​ Jewel: http:/​/​goo.​gl/​rqPne |​ Omni: http:/​/​d-h.​st/​vs1 (all) |​
chat category: HTCnetwork: freenode  –  irc2go: #htc-evo-4g-lte

#ipv6-ru freenode

19 users – 139 minutes ago – https:/​/​version6.​ru/​ |​|​ UTF-8! Not KOI8,​ not windows-1251! |​|​ ?? ???????????,​ ????? ?? ????????.​ ????? ????????,​ ???? ?????? ???????? ? ??? ???????.​ ??? ????????? ????? ? ??? ? ???.​ ? ???????: ??????????? ??????.​
chat category: IPv6 Russianetwork: freenode  –  irc2go: #ipv6-ru

#Powershell freenode

244 users – 139 minutes ago – #PowerShell <SP> is our slack bridgebot |​ Join the Windows PowerShell group on Slack http:/​/​bit.​ly/​psslack or http:/​/​slack.​poshcode.​org,​ or Discord https:/​/​discordapp.​com/​invite/​AtzXnJM |​ Remember http:/​/​bit.​ly/​meta-be-nice |​ Please paste code on http:/​/​gist.​github.​com or https:/​/​floobits.​com/​PoshCode/​PowerShell.​Slack.​com/​
chat category: Command Linenetwork: freenode  –  irc2go: #Powershell

#belene FreeUniBG

77 users – 131 minutes ago – Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,​èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http:/​/​belene.​net/​" ,​çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,​ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
network: FreeUniBG  –  irc2go: #belene

#nightly Mozilla

163 users – 126 minutes ago – Nightly community − Get involved https:/​/​wiki.​mozilla.​org/​Nightly - Download: https:/​/​nightly.​mozilla.​org − https:/​/​blog.​nightly.​mozilla.​org/​2017/​06/​07/​using-mozregression-on-windows/​ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! |​|​ http:/​/​logs.​glob.​uno/​?c=​nightly
network: Mozilla  –  irc2go: #nightly

#truecrypt freenode

26 users – 139 minutes ago – TrueCrypt development is halted.​ |​|​ 7.​1a (last full version) available at truecrypt.​ch |​|​ <<Free Open Source Alternatives for Windows>> |​|​ VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt |​|​ LibreCrypt based on FreeOTFE |​|​ ProxyCrypt via ImDisk |​|​ DiskCryptor based on DriveCrypt |​|​ Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.​
chat category: Cryptographynetwork: freenode  –  irc2go: #truecrypt

#snorenotify freenode

4 users – 139 minutes ago – Available since January http:/​/​download.​kde.​org/​stable/​snorenotify/​0.​7.​0/​src/​snorenotify-0.​7.​0.​tar.​xz.​mirrorlist |​ Snorenotify is a multi platform Qt notification framework.​ Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows,​ Mac OS and Unix and mobile Devices.​
network: freenode  –  irc2go: #snorenotify
<    2    3    4    5    6   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31950
   EFnet
   Ø 17966
   Undernet
   Ø 16425
   QuakeNet
   Ø 15911
   Rizon
   Ø 14663
   OFTC
   Ø 12811
   Chatzona
   Ø 7852
   DALnet
   Ø 7767
   IRC-Hispano
   Ø 7307
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1093 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat