» IRC search  details

Chat Rooms Windows

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: windows 7 (136)   windows 98 (1)   windows 2000 (1)   windows vista (6)   windows help (18)  


Searched for Windows chat rooms. 134 matching entries found.  Displaying 31-40...

#gridcoin-help Snoonet

2 users – 26 minutes ago – [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.7.10.0-unk for Windows & vv3.7.10.0-g250d96a5c for *nix | Rewarding BOINC Contribution's | A Homepage @ https://www.gridcoin.us & Source Code is availiable @ https://github.com/gridcoin/Gridcoin-Research
network: Snoonet  –  irc2go: #gridcoin-help

#xamarin freenode

13 users – 43 minutes ago – Welcome to #Xamarin, native iOS, Android, and Windows apps. https://xamarin.com/ | Recent News: https://blog.xamarin.com | http://hastebin.com/ | Xamarin employees MSG Trioxin for ops | Stick around so it can grow :) | We're linked to the Slack chat. Messages you post will be seen by people who join after your msg has been posted. Be patient ;)
network: freenode  –  irc2go: #xamarin

#xbmc-dev freenode

3 users – 43 minutes ago – Official XBMC development channel. For end-user support including Windows specific support, /join #xbmc. For Linux specific support, /join #xbmc-linux. For OSX specific support, /join #xbmc-osx. For PVR feature support, /join #xbmc-pvr. We also have a dedicated section for development in the forums http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=93.
chat category: Kodi Developmentnetwork: freenode  –  irc2go: #xbmc-dev

#famitracker EsperNet

21 users – 36 minutes ago – FamiTracker: NES/Famicom music editor for Windows ~ http://famitracker.com/ ~ Beta preview version 0.5 http://forums.famitracker.com/viewtopic.php?f=4&t=173 ~ Latest stable version 0.4.6 http://famitracker.com/files/FamiTracker-v0.4.6.zip ~ New phpBB forums! http://forums.famitracker.com/ ~ Discord: https://discord.gg/dwVzVWD (unofficial)
network: EsperNet  –  irc2go: #famitracker

#belene FreeUniBG

102 users – 35 minutes ago – Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
network: FreeUniBG  –  irc2go: #belene

#htc-evo-4g-lte freenode

5 users – 43 minutes ago – Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! | #htc-dev gogogo! | S-OFF: http://tinyw.in/PqF6 | XDA: http://tinyw.in/gt7Y | TWRP: http://tinyw.in/rJqa | CM11: http://tinyw.in/6POM | CM10.2: http://tinyw.in/9yac Gapps: http://d-h.st/SJu | Firmware: http://tinyw.in/cRCf | Jewel: http://goo.gl/rqPne | Omni: http://d-h.st/vs1 (all) |
chat category: HTCnetwork: freenode  –  irc2go: #htc-evo-4g-lte

#ipv6-ru freenode

14 users – 43 minutes ago – https://version6.ru/ || UTF-8! Not KOI8, not windows-1251! || ?? ???????????, ????? ?? ????????. ????? ????????, ???? ?????? ???????? ? ??? ???????. ??? ????????? ????? ? ??? ? ???. ? ???????: ??????????? ??????.
chat category: IPv6 Russianetwork: freenode  –  irc2go: #ipv6-ru

#nightly Mozilla

162 users – 30 minutes ago – Nightly community − Get involved https://wiki.mozilla.org/Nightly - Download: https://nightly.mozilla.org − https://blog.nightly.mozilla.org/2017/06/07/using-mozregression-on-windows/ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! || http://logs.glob.uno/?c=nightly
network: Mozilla  –  irc2go: #nightly

#truecrypt freenode

13 users – 43 minutes ago – TrueCrypt development is halted. || 7.1a (last full version) available at truecrypt.ch || <<Free Open Source Alternatives for Windows>> || VeraCrypt and CipherShed based on TrueCrypt || LibreCrypt based on FreeOTFE || ProxyCrypt via ImDisk || DiskCryptor based on DriveCrypt || Aloaha Crypt Disk is another TrueCrypt fork.
chat category: Cryptographynetwork: freenode  –  irc2go: #truecrypt

#snorenotify freenode

5 users – 43 minutes ago – Available since January http://download.kde.org/stable/snorenotify/0.7.0/src/snorenotify-0.7.0.tar.xz.mirrorlist | Snorenotify is a multi platform Qt notification framework. Using a plugin system it is possible to create notifications with many different notification systems on Windows, Mac OS and Unix and mobile Devices.
network: freenode  –  irc2go: #snorenotify
<    2    3    4    5    6   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29663
   EFnet
   Ø 17517
   Undernet
   Ø 16961
   QuakeNet
   Ø 15487
   Rizon
   Ø 13969
   OFTC
   Ø 12761
   DALnet
   Ø 8214
   Chatzona
   Ø 7439
   Mozilla
   Ø 6453
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1134 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat