» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: velingrad (1)   bulgarian (8)   znc (164)   shroudbnc (1)   psybnc (20)  


Searched for 'znc bulgaria'. 186 matching entries found.  Displaying 1-10...

#refugia.bulgaria Rizon

6 users – 51 minutes ago – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.bulgaria

#znc-dev freenode

50 users – 51 minutes ago – The playground for ZNC developers | User support in #znc | Git: https://github.com/znc/znc/ | CI: https://travis-ci.org/znc/znc/ | Coverage: https://codecov.io/gh/znc/znc
chat category: ZNC Developmentnetwork: freenode  –  irc2go: #znc-dev

#znc.bg freenode

5 users – 51 minutes ago – Welcome to Free ZNC.BG service! [Keywords: znc bnc] [Web: https://znc.bg/]
chat category: ZNC Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #znc.bg

#znc freenode

595 users – 51 minutes ago – ZNC 1.7.1: https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.1 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | Development at #znc-dev | don't randomly PM people
chat category: ZNCnetwork: freenode  –  irc2go: #znc

#znc DALnet

5 users – 51 minutes ago – NO TOPIC ZNC
chat category: ZNCnetwork: DALnet  –  irc2go: #znc

#znc EFnet

88 users – 50 minutes ago – Main channel is #znc on irc.freenode.net | www.znc.in | Don't PM people
chat category: ZNCnetwork: EFnet  –  irc2go: #znc

#bulgaria BGirc.org

39 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Undernet

2 users – 51 minutes ago – Dobre doshli v #Bulgaria
chat category: Bulgarianetwork: Undernet  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

246 users – 48 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#znc QuakeNet

9 users – 51 minutes ago – We do not offer free accounts!! | do not ask to ask | do not install znc with apt-get/aptitude | Main Chan on freenode | get ZNC 1.7.1 https://znc.in/releases/znc-1.7.1.tar.gz | http://znc.in
chat category: ZNCnetwork: QuakeNet  –  irc2go: #znc
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29700
   EFnet
   Ø 17529
   Undernet
   Ø 16949
   QuakeNet
   Ø 15542
   Rizon
   Ø 13965
   OFTC
   Ø 12719
   DALnet
   Ø 8183
   Chatzona
   Ø 7384
   Mozilla
   Ø 6430
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0836 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat