» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bulgarian (7)   freebnc (28)   svilengrad (1)   rousse (6)   bg (1)  


Searched for 'znc bulgaria'. 177 matching entries found.  Displaying 1-10...

#znc EFnet

89 users – Main channel is #znc on irc.freenode.net | www.znc.in | Don't PM people
chat category: ZNCnetwork: EFnet  –  irc2go: #znc

#znc-dev freenode

51 users – The playground for ZNC developers | User support in #znc | Git: https://github.com/znc/znc/ | CI: https://travis-ci.org/znc/znc/ | Coverage: https://codecov.io/gh/znc/znc
chat category: ZNC Developmentnetwork: freenode  –  irc2go: #znc-dev

#znc.bg freenode

5 users – Welcome to Free ZNC.BG service! [Keywords: znc bnc] [Web: https://znc.bg/]
chat category: ZNC Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #znc.bg

#znc freenode

669 users – ZNC 1.7.1: https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.1 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | Development at #znc-dev | don't randomly PM people
chat category: ZNCnetwork: freenode  –  irc2go: #znc

#refugia.bulgaria Rizon

5 users – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.bulgaria

#znc QuakeNet

10 users – We do not offer free accounts!! | do not ask to ask | do not install znc with apt-get/aptitude | Main Chan on freenode | get ZNC 1.7.1 https://znc.in/releases/znc-1.7.1.tar.gz | http://znc.in
chat category: ZNCnetwork: QuakeNet  –  irc2go: #znc

#Bulgaria BGirc.com

298 users – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#znc chattersplein

6 users – {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ Vraag hier u znc aan ' }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
chat category: ZNCnetwork: chattersplein  –  irc2go: #znc

#ZNC AyoChat

30 users – Free ZNC khusus Network AyoChat. pm/pv nick dex
chat category: ZNCnetwork: AyoChat  –  irc2go: #ZNC
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29773
   EFnet
   Ø 17720
   Undernet
   Ø 17363
   QuakeNet
   Ø 15016
   Rizon
   Ø 14221
   OFTC
   Ø 13104
   DALnet
   Ø 7872
   Chatzona
   Ø 7459
   Mozilla
   Ø 6708
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0871 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat