» IRC search  details

Chat Rooms

Search chat rooms within the Internet Relay Chat! – Chat rooms on IRC are usually called channels. Use this IRC search engine to search in channel names and topics of around 500 IRC networks! Find interesting chat rooms and chat with people that share your interests!

 Related queries: bnc (168)   nova zagora (1)   bulgaria (21)   montana (4)   shroudbnc (2)  


Searched for 'znc bulgaria'. 185 matching entries found.  Displaying 1-10...

##jagger-znc freenode

18 users – Welcome to Jagger ZNC, the best ZNC free provider!! To request a ZNC account visit http://jaggerznc.ml/contact.html | Server: jaggerznc.bounceme.net Port:2266 Webpanel: http://jaggerznc.bounceme.net:2266 | New Backup System!!: http://jaggerznc.ml/backup.html
chat category: ZNCnetwork: freenode  –  irc2go: ##jagger-znc

#znc-dev freenode

52 users – The playground for ZNC developers | User support in #znc | Git: https://github.com/znc/znc/ | CI: https://travis-ci.org/znc/znc/ | Coverage: https://codecov.io/gh/znc/znc
chat category: ZNC Developmentnetwork: freenode  –  irc2go: #znc-dev

#znc.bg freenode

8 users – Welcome to Free ZNC.BG service! [Keywords: znc bnc] [Web: https://znc.bg/]
chat category: ZNC Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #znc.bg

#znc freenode

726 users – ZNC 1.7.2: https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.2 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | Development at #znc-dev | don't randomly PM people
chat category: ZNCnetwork: freenode  –  irc2go: #znc

#znc IRCnet

5 users – ZNC 1.7.2-rc1 | ZNC 1.7.1: https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.1 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc
chat category: ZNCnetwork: IRCnet  –  irc2go: #znc

#znc EFnet

91 users – Main channel is #znc on irc.freenode.net | www.znc.in | Don't PM people
chat category: ZNCnetwork: EFnet  –  irc2go: #znc

#znc AllNetwork

4 users – Unofficial ZNC channel | www.znc.in | ZNC 1.6.3: http://wiki.znc.in/ChangeLog/1.6.3 | http://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | https://blog.mehl.mx/2014/i-love-znc-because-ilovefs/
chat category: ZNCnetwork: AllNetwork  –  irc2go: #znc

#znc AyoChat

20 users – Free ZNC khusus Network AyoChat. pm/pv nick dex
chat category: ZNCnetwork: AyoChat  –  irc2go: #znc

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

305 users – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29478
   EFnet
   Ø 16935
   Undernet
   Ø 15644
   QuakeNet
   Ø 13913
   Rizon
   Ø 12818
   OFTC
   Ø 12065
   DALnet
   Ø 8101
   Chatzona
   Ø 7592
   BSDUnix
   Ø 6605
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0768 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.