» IRC search  details

IRC Channels on FreeUniBG

IRC network FreeUniBG was registered in November 2016. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to FreeUniBG its servers reported an average of 973 users and 347 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network FreeUniBG! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about   channels   servers   statistics   status   webchat 

Searched for ''. 231 matching entries found.  Displaying 1-10...

#bourgas FreeUniBG

208 users – 105 minutes ago – Welcome to IRC Channel #Bourgas !
network: FreeUniBG  –  irc2go: #bourgas

#bulgaria FreeUniBG

187 users – 105 minutes ago – http:/​/​www.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Blog.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Trivia.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Radio.​FreeUniBG.​eu |​ /​msg Free-ZNC !request
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #bulgaria

#Alcoholic FreeUniBG

174 users – 105 minutes ago – Be the change you want to see in the world
chat category: Alcoholnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Alcoholic

#varna FreeUniBG

154 users – 105 minutes ago – Welcome to the Sea Capital of your country #Varna ;)) www.​FreeUniBg.​eu
chat category: Varnanetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #varna

#Lamerzone FreeUniBG

151 users – 105 minutes ago – Welcome to #LamerZone |​ https:/​/​kato.​ninja/​lamerzone/​
network: FreeUniBG  –  irc2go: #Lamerzone

#svalki FreeUniBG

112 users – 105 minutes ago – Äîáðå äîøëè â #svalki
network: FreeUniBG  –  irc2go: #svalki

#belene FreeUniBG

110 users – 105 minutes ago – Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,​èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http:/​/​belene.​net/​" ,​çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,​ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
network: FreeUniBG  –  irc2go: #belene

#Sofia FreeUniBG

107 users – 105 minutes ago – #Sofia
chat category: Sofianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Sofia

#tyrnovo FreeUniBG

94 users – 105 minutes ago – Welcome to channel Tyrnovo!
network: FreeUniBG  –  irc2go: #tyrnovo

#Bulgariya FreeUniBG

86 users – 105 minutes ago – Not-Official channel of FreeUniBG Network !
network: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgariya
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30903
   EFnet
   Ø 17807
   Undernet
   Ø 16765
   QuakeNet
   Ø 15669
   Rizon
   Ø 14387
   OFTC
   Ø 12936
   DALnet
   Ø 7933
   Chatzona
   Ø 7642
   IRC-Hispano
   Ø 6533
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.3064 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat