» IRC search  details

IRC Channels on FreeUniBG

IRC network FreeUniBG was registered in November 2016. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to FreeUniBG its servers reported an average of 1196 users and 361 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network FreeUniBG! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about   channels   servers   statistics   status   webchat 

Searched for ''. 233 matching entries found.  Displaying 1-10...

#Bulgaria FreeUniBG

166 users – 76 minutes ago – www.FreeUniBG.eu - http://facebook.freeunibg.eu
chat category: Bulgarianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Bulgaria

#lamerzone FreeUniBG

137 users – 76 minutes ago – Welcome to #LamerZone | https://kato.ninja/lamerzone/ www.FreeUniBG.eu
network: FreeUniBG  –  irc2go: #lamerzone

#bourgas FreeUniBG

134 users – 76 minutes ago – Welcome to IRC Channel #Bourgas !
network: FreeUniBG  –  irc2go: #bourgas

#Alcoholic FreeUniBG

119 users – 76 minutes ago – Be the change you want to see in the world
chat category: Alcoholnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Alcoholic

#Sofia FreeUniBG

119 users – 76 minutes ago – #Sofia
chat category: Sofianetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Sofia

#belene FreeUniBG

99 users – 76 minutes ago – Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http://belene.net/" ,çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
network: FreeUniBG  –  irc2go: #belene

#varna FreeUniBG

85 users – 76 minutes ago – Welcome to the Sea Capital of your country #Varna ;)) www.FreeUniBg.eu
chat category: Varnanetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #varna

#Sex FreeUniBG

79 users – 76 minutes ago – Welcome in channel #Sex ! Òóê íå ñå òîëåðèðà ãðóá ÷àò, âèíîâíèòå ñå íàêàçâàò! Ïðàâåòå ëþáîâ, à íå âîéíà :))) For ADD ask Genji / Jin
chat category: Sexualitynetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Sex

#burgas FreeUniBG

77 users – 76 minutes ago – FreeUniBG IRC Channel #Burgas
chat category: Burgasnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #burgas

#Rakovski FreeUniBG

76 users – 76 minutes ago – Welcome to channel #Rakovski ! ! !
chat category: Rakovskinetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Rakovski
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29681
   EFnet
   Ø 17630
   Undernet
   Ø 16936
   QuakeNet
   Ø 15136
   Rizon
   Ø 14391
   OFTC
   Ø 13227
   DALnet
   Ø 8013
   Chatzona
   Ø 7499
   Mozilla
   Ø 6572
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0501 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat