» IRC search  details

IRC Channels on FreeUniBG

IRC network FreeUniBG was registered in November 2016. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to FreeUniBG its servers reported an average of 1221 users and 365 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network FreeUniBG! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about   channels   servers   statistics   status   webchat 

Searched for ''. 232 matching entries found.  Displaying 41-50...

#MikroTik FreeUniBG

7 users – 108 minutes ago – No topic
chat category: MikroTiknetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #MikroTik

#Tristram FreeUniBG

7 users – 108 minutes ago – Welcome to Tristram Diablo City!
network: FreeUniBG  –  irc2go: #Tristram

#breakdance FreeUniBG

6 users – 108 minutes ago – http://bcone.redbull.com -> http://www.battleoftheyear.net -> BREAKDANCE NEVER DIE!
chat category: Dancenetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #breakdance

#trivia FreeUniBG

6 users – 108 minutes ago – Íàïèøåòå !start â êàíàëà, çà äà ñòàðòèðàòå èãðàòà è !top10 çà Êëàñàöèÿòà | http://Trivia.FreeUniBG.eu
chat category: Computer Gamesnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #trivia

#Nikopol FreeUniBG

6 users – 108 minutes ago – Welcome to #Nikopol - http://www.Nikopol-BG.com
network: FreeUniBG  –  irc2go: #Nikopol

#RepataGold FreeUniBG

5 users – 108 minutes ago – Welcome to WebChat - RepataGold.com!
network: FreeUniBG  –  irc2go: #RepataGold

#hibrid7 FreeUniBG

5 users – 108 minutes ago – Åäèí ïúò äà èçòðåçíååì,òàêà ùå ñå íàïèåì .... www.xchat.org/files/binary/win32/xchat-2.0.9.exe
network: FreeUniBG  –  irc2go: #hibrid7

#mIRC FreeUniBG

5 users – 108 minutes ago – No topic
chat category: mIRCnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #mIRC

#Shumen FreeUniBG

5 users – 108 minutes ago – http://chat.musicforyou.eu
chat category: Shumennetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Shumen

#kokolino FreeUniBG

4 users – 108 minutes ago – obadi se kato ima6 vreme :D 4e ne moga te hvana s tiq smeni
network: FreeUniBG  –  irc2go: #kokolino
<    3    4    5    6    7   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29677
   EFnet
   Ø 17636
   Undernet
   Ø 16943
   QuakeNet
   Ø 15131
   Rizon
   Ø 14398
   OFTC
   Ø 13232
   DALnet
   Ø 7992
   Chatzona
   Ø 7502
   Mozilla
   Ø 6578
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0758 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat