» IRC search  details

IRC Channels on FreeUniBG

IRC network FreeUniBG was registered in November 2016. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to FreeUniBG its servers reported an average of 1335 users and 371 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network FreeUniBG! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about   channels   servers   statistics   status   webchat 

Searched for ''. 241 matching entries found.  Displaying 41-50...

#viva FreeUniBG

8 users – 55 minutes ago – Welcome to #Viva - nai stariq kanal po baza dani :)
chat category: VIVAnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #viva

#Nikopol FreeUniBG

7 users – 55 minutes ago – Nikopol - ÃÐÀÄ ÍÀ ÏÎÁÅÄÈ! https://www.facebook.com/NikopolBulgaria
network: FreeUniBG  –  irc2go: #Nikopol

#Breakdance FreeUniBG

7 users – 55 minutes ago – #BREAKDANCE
chat category: Dancenetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Breakdance

#Leeds FreeUniBG

6 users – 55 minutes ago – Welcome to #Leeds - LEEDS UNITED MARCHING ON TOGETHER!!!
chat category: Leedsnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Leeds

#NorthSide FreeUniBG

6 users – 55 minutes ago – Welcome to #NorthSide \\//
network: FreeUniBG  –  irc2go: #NorthSide

#Rangers FreeUniBG

6 users – 55 minutes ago – Follow, Follow We Will Follow RANGERS!!!
chat category: Power Rangersnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Rangers

#Trivia FreeUniBG

6 users – 55 minutes ago – Íàïèøåòå !start â êàíàëà, çà äà ñòàðòèðàòå èãðàòà è !top10 çà Êëàñàöèÿòà | http://Trivia.FreeUniBG.eu
chat category: Computer Gamesnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Trivia

#RepataGold FreeUniBG

5 users – 55 minutes ago – Welcome to WebChat - RepataGold.com!
network: FreeUniBG  –  irc2go: #RepataGold

#SpartakVarna FreeUniBG

5 users – 55 minutes ago – 100 GODINI SPARTAK! 100 GODINI LIUBOV! VARNA E SPARTAK! 1918!
chat category: Varnanetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #SpartakVarna

#TheUnity FreeUniBG

5 users – 55 minutes ago – AFC The Unity Varna!
network: FreeUniBG  –  irc2go: #TheUnity
<    3    4    5    6    7   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29226
   Undernet
   Ø 18320
   EFnet
   Ø 17569
   QuakeNet
   Ø 14650
   Rizon
   Ø 14076
   OFTC
   Ø 12808
   DALnet
   Ø 8074
   Chatzona
   Ø 7789
   Mozilla
   Ø 6778
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0576 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.