» IRC search  details

#20-40 ABVNet - IRC Channel

Hier siehst du einen kleinen Bericht zu Channel #20-40, einem Chatraum im IRC-Netz ABVNet. Sofern der Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Themen der letzten Tage und Wochen. Verwende den unten dargestellten Webchat-Knopf, um zu irc2go zu springen und den Channel #20-40 zu betreten!
Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#20-40 ABVNet - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche
bis, von Thema
2017-11-18,
2017-09-05 
Добре дошли в #20-40  |​ Форум на мрежата -> http:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-09-04,
2017-09-02 
Уеб сайт на мрежата - > http:/​/​abvnet.​org Форум на мрежата -> http:/​/​forum.​abvnet.​org Уеб чатове на мрежата -> https:/​/​tinyurl.​com/​yapta8hs
2017-09-01,
2017-05-11 
Welcome to #20-40 and have a nice chat with us! http:/​/​bgchat.​eu/​ |​ https:/​/​chatbg.​info/​ |​ http:/​/​abvnet.​chat/​
2017-05-10,
2017-04-19 
Welcome to #20-40 and have a nice chat with us!
2017-04-19,
2017-04-16 
! 4ESTITO VAZKRESENIE XRISTOVO !
2017-04-15,
2017-04-03 
Welcome to #20-40 have a nice chat with us!
2017-04-02,
2017-03-26 
http:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html чат за AbvNet
2017-03-25  https:/​/​youtu.​be/​opLLx_​v-OFg
2017-03-24,
2017-03-17 
#20-40 
2017-03-16  !Èñòèíñêàòà ëþáîâ âèíàãè òâîðè è íèêîãà íå ðàçðóøàâà!
2017-03-15  !“Âñÿêà èñòèíñêà ëþáîâ è ïðèÿòåëñòâî ñà ðàçêàç çà íåî÷àêâàíî ïðåîáðàçÿâàíå.​ Àêî ïðåäè äà îáèêíåì è ñëåä êàòî ñìå îáè÷àëè,​ ñìå ñúùèòå,​ çíà÷è íå ñìå îáè÷àëè äîñòàòú÷íî!
2017-03-14,
2017-03-13 
Àêî æåíàòà èçæèâÿâà íàé-ñèëíî ëþáîâòà â ñïîäåëÿíåòî ñ ïðèÿòåëêà,​ òî ìúæúò ÿ èçæèâÿâà íàé-äúëáîêî â ìúë÷àíèåòî.​!
2017-03-12,
2017-03-11 
Ëþáîâòà å äåòå íà èëþçèÿòà è ñúùåâðåìåííî ìàéêà íà ðàçî÷àðîâàíèåòî!
2017-03-10  Ëþáîâòà å îáåùàíèå.​ Ëþáîâòà å ñóâåíèð.​ Âåäíúæ äàäåíà,​ íèêîãà íå ìîæå äà áúäå çàáðàâåíà.​ Íå ÿ îñòàâÿéòå äà èç÷åçíe!
2017-03-09,
2017-03-08 
Íå òè æåëàÿ äà ñè ñâåòëèíà.​ Íå òè æåëàÿ äà ñè íåæíî öâåòå.​ Äîñòàòú÷íî å âñå äà ñè æåíà,​ à òÿ å îáîáùåíèå íà äâåòå!×åñòèò 8-ìè ìàðò!
2017-03-07  Ëþáîâòà å êîãàòî ðàçãîâîðèòå ìåæäó äâàìà äóøè íå ñå íóæäàÿò îò äóìè!
2017-03-06,
2017-03-04 
!È íàé-õóáàâèÿò óòðåøåí äåí íÿìà äà íè âúðíå â÷åðàøíèÿ!
2017-03-03  "Àêî ñïå÷åëÿ,​ïå÷åëÿ çà öÿë íàðîä,​ àêî èçãóáÿ,​ ãóáÿ ñàìî ñåáå ñè!"
2017-03-02,
2017-03-01 
Íå å âàæíî êîé å ïðàâ,​ à êàêâî å ïðàâèëíî
2017-02-28  (.​• (•.​.​• •*​`*​•.​ (`•) .​.​•*​LoVe YoU*​• .​•*​ *​ •*​`•*​` (.​• (•.​.​• •*​`*​•.​ (`•) .​.​•*​Obicham Te *​• .​•*​ *​ •*​`•*​`
2017-02-27,
2017-01-19 
Welcome to #20-40
2017-02-02,
2017-02-01 
!!!NEVENA OBI4AMTE!!!
2017-01-26  https:/​/​youtu.​be/​9UzAl9PqGDM
2017-01-25,
2017-01-24 
Íàé-òîïëèòå ðúöå ñà òåçè,​ êîèòî òå ñòèñêàò îò ñòðàõ äà íå òðúãíåø.​.​.​]
2017-01-23,
2017-01-14 
https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​9wGeD-NaTqw
2017-01-18  https:/​/​youtu.​be/​K5_​EBAzIPJM?list=​PL-rFYrnzIalWsY6gkT7VDoYqpk8GL21cp
2017-01-17,
2017-01-15 
https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​FSoEi-FPHJM
2017-01-13,
2016-11-22 
Welcome to #20-40 and have a nice chat with us! 

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27370
   EFnet
   Ø 19735
   QuakeNet
   Ø 19093
   Undernet
   Ø 16879
   Rizon
   Ø 15204
   OFTC
   Ø 12357
   IRC-Hispano
   Ø 7140
   DALnet
   Ø 7040
   Mozilla
   Ø 5743
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,041 Sekunden
© 1998-2017 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.