» IRC search  details

#Bulgaria FreeUniBG - IRC Chatraum

Hier siehst du einen kleinen Bericht zu Channel #Bulgaria, einem Chatraum im IRC-Netz FreeUniBG. Sofern der Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Themen der letzten Tage und Wochen. Verwende den unten dargestellten Webchat-Knopf, um zu irc2go zu springen und den Channel #Bulgaria zu betreten!


Verwandte Suchbegriffe: bulgarian (7)   bulgaria (33)   bg (4)   europa (29)  
Der Chatraum #Bulgaria vom IRC-Netz FreeUniBG wurde am 2017-01-08 registriert und der Kategorie Bulgarien Chaträume zugeordnet. Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#Bulgaria FreeUniBG - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche
bis, von Thema
2017-12-14,
2017-01-14 
www.​FreeUniBG.​eu
2017-12-12,
2017-12-11 
4.​R.​D na milen by FreeUniBG @​ Team :-) Da si jiv i zdrav !
2017-12-11  4.​R.​D na milen by FreeUniBG @​ Team :-)
2017-12-11,
2017-12-07 
wWw.​FreeUniBG.​Eu |​ wWw.​fb.​com/​FreeUniBG |​ Stats.​FreeUniBG.​eu |​ Trivia.​FreeUniBG.​eu |​ /​msg Free-ZNC !request
2017-12-11,
2017-12-10 
|​14:51:34|​ <me4enceto> Chris_​_​Rea.​.​ o`ti n`eba putkata maina
2017-12-09  Vesel Praznik na si4ki Studenti:)) .​.​.​ koito sa uspeli da se sybudqt do sega na 9-ti Dekemvri
2017-12-09,
2017-12-08 
Vesel Praznik na si4ki Studenti:)).​
2017-12-07,
2017-12-06 
jivi i zdravi vsichki imennici! Da vi zakrilq (do kolkoto moje)!
2017-12-06,
2017-12-05 
www.​FreeUniBG.​eu |​ www.​fb.​com/​FreeUniBG/​ |​ Stats.​FreeuniBG.​eu |​ Trivia.​FreeUniBG.​eu |​ /​msg Free-ZNC !request
2017-12-05,
2017-12-04 
www.​FreeUniBG.​eu Nablijavat Praznici.​.​:)
2017-11-26  Добре дошли в официалният канал на FreeUniBG Network .​ Моля посетете нашият уебсайт : www.​FreeUniBG.​eu
2017-11-23  Със закъснение,​ честит празник на християнското семейство! Тези,​ които празнуват - да са живи и здрави! (останалите също)! :)
2017-11-17  4.​R.​D na koko777 by FreeUniBG @​ Team :-)
2017-11-13,
2017-07-27 
š š š @​}--}}--- š š š
2017-11-12,
2017-10-23 
www.​FreeUniBG.​eu - Half-Life Server - HL.​FreeUniBG.​Eu
2017-11-08,
2017-11-06 
www.​FreeUniBG.​eu - Half-Life Server - HL.​FreeUniBG.​Eu http:/​/​ludsport.​net/​555682/​
2017-10-19,
2017-10-17 
http:/​/​www.​FreeUniBG.​eu Tolkova nogo kaima a kolko malko princesi.​
2017-10-16,
2017-10-14 
Äîáðå äîøëè â Áúëãàðèÿ ,​ ñòðàíàòà íà íåîãðàíè÷åíèòå âúçìîæíîñòè .​.​ Òóê âñè÷êî å âúçìîæíî ,​ äîðè äà âè ñâèÿò òåëåôîíà äîêàòî ãîâîðèòå è âñúøíîñò âèå äà ñè ïðîäúëæèòå ñàì ðàçãîâîðà áåç òåëåôîí !
2017-10-13,
2017-10-10 
www.​FreeUniBG.​eu - www.​facebook.​com/​FreeUniBG - Contact: Office@​FreeUniBG.​eu
2017-10-09  www.​FreeUniBG.​eu /​ Contact: Office@​FreeUniBG.​eu
2017-08-17,
2017-08-15 
www.​FreeUniBG.​eu /​ www.​facebook.​com/​FreeUniBG/​ Da mu e chestito deteto na Skin^head!:)0
2017-08-14,
2017-08-10 
www.​FreeUniBG.​eu /​ www.​facebook.​com/​FreeUniBG/​
2017-08-09,
2017-08-03 
www.​FreeUniBG.​eu .​.​.​ iiii taq jega beee;)p
2017-07-25,
2017-07-24 
www.​FreeUniBG.​eu |​ Chestit Rojden Den Chris_​_​Rea ! Da si jiv i zdrav i Nazdrave !
2017-07-06,
2017-07-04 
www.​FreeUniBG.​eu [18:58] <​+Vampiria> ave az na teb sam ti sardita i nqma da ti govorq areee /​ignore
2017-06-25,
2017-06-24 
www.​FreeUniBg.​eu Батко ви малко го нема :) До скоро ! И да слушате Тедко калпазанина !
2017-06-22,
2017-06-20 
- Странно е,​ когато хора зa които е писан "Бай Ганьо",​ започнат да цитират Пауло Кoелю.​.​.​
2017-06-19  Честит Рожден ден на нашият гуру-учител Тедо ( LuD ) ! Да ни е жив и здрав !
2017-06-18,
2017-06-17 
Стискайте палци тези 2 дни на националният отбор по волейбол .​Първият мач е днес от полунощ ! Нуждаем се от 2 победи за класиране !
2017-06-16,
2017-06-14 
Welcome to #Bulgaria - www.​FreeUniBG.​eu
2017-06-13  https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​rWHQ4tmh0uM
2017-06-12  Welcome to #Bulgaria - www.​FreeUniBG.​eu Честита победа на България над Бразилия ( 3:1 )
2017-06-11,
2017-06-10 
.​::(18:50:47)::.​ <ncuxap4e> polovinata internet e bannat taka |​ www.​FreeUniBG.​eu
2017-05-30  www.​FreeUniBG.​eu :: http:/​/​hardwarebg.​com/​forum/​attachment.​php?attachmentid=​53544&d=​1340122176
2017-05-28  4.​R.​D na DenevVv by FreeUniBG Team :)
2017-05-25  www.​FreeUniBG.​eu http:/​/​www.​ue-varna.​bg/​Uploads/​Thumbnails/​24may-ue-banner_​Nbv7DVdF.​jpg
2017-05-24  www.​FreeUniBG.​eu https:/​/​scontent-frt3-1.​xx.​fbcdn.​net/​v/​t1.​0-9/​18527925_​618958648314163_​4094702678567545380_​n.​jpg?oh=​a752b74900dbfffbc2b8f5257bce45aa&oe=​59B2C747
2017-05-23  www.​FreeUniBG.​eu I pomnete ,​ vqrvaite v sudbata ,​ zashtoto sudba nqma !
2017-05-09  <ABBOTT> Az 6e vlezaaa ott 6000 mestaaaa |​ <DenevVv> ÷å äà íå òè èçêàðàì åäíîòî îêî è äà ãî ïîêàæà íà äðóãîòî |​ <ABBOTT> Aaa nee mee INTER taaqq rautaa iazz sam Sensitive.​.​.​.​ |​ <ABBOTT> aa naii lo6otoo 4e LuD uj mi priqtell toii mi sloiii Delink
2017-05-08  www.​FreeUniBG.​eu - https:/​/​www.​facebook.​com/​FreeUniBG
2017-05-07  ×åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè èìåíèöè è ÷åñòèò ïðàçíèêà íà âñè÷êè áèâøè,​ íàñòîÿùè è áúäåùè âîåííè,​ äà ñòå æèâè è çäðàâè !!!
2017-05-04  https:/​/​scontent-frx5-1.​xx.​fbcdn.​net/​v/​t1.​0-9/​18221938_​10209916501724682_​5092761551375930638_​n.​jpg?oh=​edfaa5398cbea35e7e3c559c10d0dc6f&oe=​5984B732 www.​FreeUniBG.​eu
2017-05-02  ×åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè èìåííèöè - Òðóäîëþá,​ Òðóäîëþáêà,​ Òðóäêà,​ Òðóäêî,​ Êèðêà,​ Âàëÿê,​ Ìîòè÷êà,​ Ëîïàòà,​ ×åðïàê,​ Ôàäðîìà,​ Ìèñòðèÿ,​ Òðàêòîð,​ Òåñëà,​ Ñàìîñâàë è äðóãè ïîäîáíè ðàáîòÿãè.​
2017-05-01,
2017-04-30 
www.​FreeUniBg.​Eu <metalist> Õâúðëèõ ÒÂ-ÒÎÎ
2017-04-26  www.​FreeUniBG.​eu Добре дошли в №1 Каналът на мрежата ! Не забравяйте ,​ тук сме за да се забавляваме .​.​.​ дори и да е на гърба на някого :)
2017-04-18,
2017-04-17 
Hristos Voskrese! Jivi i zdravi vsichki!
2017-04-16  Veseli praznici:).​
2017-04-15  Äíåñ å Ðàçïåòè ïåòúê – ìèíàâàìå ïîä ìàñàòà çà çäðàâå,​ íå ñå ÿäå,​ ïèå è ðàáîòè - http:/​/​w.​freeunibg.​eu/​?p=​8813
2017-04-14,
2017-04-11 
http:/​/​www.​FreeUniBG.​eu - http:/​/​Blog.​FreeUniBG.​eu/​
2017-04-10  Äíåñ å Öâåòíèöà - ÷åñòèò èìåí äåí!
2017-04-09  www.​FreeUniBG.​eu https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​Dz-ZjC0GywY
2017-04-08  www.​FreeUniBG.​eu https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​WYVj76WZf7w
2017-04-07  www.​FreeUniBG.​eu - https:/​/​www.​fb.​com/​FreeUniBG/​
2017-04-06,
2017-04-03 
www.​FreeUniBG.​eu https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​Vt00W20TIos
2017-04-05  ÎÎÍ ïðèçíàõà áúëãàðèòå çà íàé-äðåâíàòà íàöèÿ íà ñâåòà - http:/​/​w.​freeunibg.​eu/​?p=​8800
2017-03-29  https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​jZU9JZu9jvc
2017-03-28  http:/​/​Gallery.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​FB.​com/​FreeUniBG |​ http:/​/​Stats.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​BNC.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Gallery.​FreeUniBG.​eu
2017-03-27,
2017-03-26 
×åñòèòà èñòîðè÷åñêà ïîáåäà íàä Õîëàíäèÿ ñ 2:0 ! ! http:/​/​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​FB.​com/​FreeUniBG |​ http:/​/​Stats.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​BNC.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Gallery.​FreeUniBG.​eu
2017-03-25,
2017-03-19 
Welcome to #Bulgaria ! http:/​/​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​FB.​com/​FreeUniBG |​ http:/​/​Stats.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​BNC.​FreeUniBG.​eu |​ http:/​/​Gallery.​FreeUniBG.​eu
2017-03-16,
2017-03-14 
Ñâàòáàòà ìîæåøå äà ìèíå è áåç áîé,​ íî DJ âíåçàïíî ïóñíà ñàóíäòðàêà íà Ìîðòàë Êîìáàò.​
2017-03-13  www.​FreeUniBG.​eu ;).​ Ñïîðíà ñåäìèöà íà âñè÷êè ! :)
2017-03-12,
2017-03-11 
www.​FreeUniBG.​eu ;).​
2017-03-10  ×åñòèò 9 ìàðò ! :) È ïîìíåòå ,​ íà òîçè äåí íå ñå ãîâîðè çà âëå÷óãè :)
2017-03-09  ×åñòèò 8-ìè ìàðò!!! https:/​/​scontent-fra3-1.​xx.​fbcdn.​net/​v/​t1.​0-9/​17103520_​10154476705348553_​5285623720763499527_​n.​jpg?oh=​2316938b7a3614b3d7320824ed9118bf&oe=​592B2C63
2017-03-05,
2017-03-04 
LuD ×åñòèò Èìåí Äåí ,​ äà ñè æèâ è çäðàâ :)
2017-03-04,
2017-03-03 
×åñòèò 3 ìàðò,​ áúëãàðè!
2017-03-03,
2017-03-02 
×åñòèòà Áàáà Ìàðòà ! www.​FreeUniBG.​eu
2017-02-15  Chestit Praznik:).​
2017-02-05,
2017-01-29 
www.​FreeUniBG.​eu https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​t7JBagrsQiU
2017-01-24  www.​FreeUniBG.​eu http:/​/​forum.​freeunibg.​eu/​viewtopic.​php?f=​11&t=​330&p=​665#p665
2017-01-20,
2017-01-19 
'www.​FreeUniBG.​eu'
2017-01-15  www.​FreeUniBG.​eu https:/​/​scontent-fra3-1.​xx.​fbcdn.​net/​v/​t1.​0-9/​15977179_​10154330789862106_​2054117303079691952_​n.​jpg?oh=​b827a0871823b309450a5c20a3db0b27&oe=​5922B980
2017-01-13  www.​FreeUniBG.​eu /​ https:/​/​www.​facebook.​com/​FreeUniBG @​ LanBG.​eu CS 1.​6 Servers IP: cs.​lanbg.​eu:27015 ,​ cs.​lanbg.​eu:27016
2017-01-11,
2017-01-10 
www.​FreeUniBG.​eu /​ https:/​/​www.​facebook.​com/​FreeUniBG
2017-01-09  www.​FreeUniBG.​eu /​ https:/​/​www.​facebook.​com/​FreeUniBG Golqm Stud doide:).​  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 26948
   EFnet
   Ø 19563
   QuakeNet
   Ø 19323
   Undernet
   Ø 17290
   Rizon
   Ø 15161
   OFTC
   Ø 12387
   Chatzona
   Ø 7707
   DALnet
   Ø 7147
   IRC-Hispano
   Ø 6769
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,1204 Sekunden
© 1998-2017 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.