» IRC search  details

#Bulgaria FreeUniBG - Bulgarien Chatraum

Hier siehst du einen kleinen Bericht zu Channel #Bulgaria, einem Chatraum im IRC-Netz FreeUniBG. Sofern der Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Themen der letzten Tage und Wochen. Verwende den unten dargestellten Webchat-Knopf, um zu irc2go zu springen und den Channel #Bulgaria zu betreten!


Verwandte Suchbegriffe: europa (26)   european (16)   europe (42)   sandanski (1)  
Der Chatraum #Bulgaria vom IRC-Netz FreeUniBG wurde am 2017-01-08 registriert und der Kategorie Bulgarien Chaträume zugeordnet. Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#Bulgaria FreeUniBG - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche
bis, von Thema
2018-02-22  [23:22:54] <eviL> [23:22] <Chris_​_​Rea> 6e tii uredqqq maxanee ot Mrejata na tebe.​!!!www.​FreeUniBG.​eu
2018-02-22,
2017-02-22 
www.​FreeUniBG.​eu
2018-02-18  Äíåñ ( 18.​02.​18 ) îò 16:30 ìèíóòè ôèíàë çà ATP Rotterdam Ãðèãîð Äèìèòðîâ - Ðîäæúð Ôåäåðåð .​ www.​FreeUniBG.​eu
2018-02-16,
2018-02-15 
4.​R.​D na FaNaTiC by FreeUniBG Team :)
2018-02-15,
2018-02-14 
×åñòèò Òðèôîí Âàëåíòèí íà âñè÷êè
2018-02-14  ÷åñòèò òðèôîí çàðåçàí
2018-02-14,
2018-02-13 
Äíåñ íà 103 ãîäèøíà âúçðàñò ïî÷èíà äÿäî Äîáðè ,​ èçâåñòåí êàòî Òèõèÿò Àíãåë ,​ íàé-ãîëåìèÿò äàðèòåë íà öúðêâèòå â äíåøíî âðåìå .​.​ àñêåò ñ ãîëÿìî ñúðöå ,​ ïîñâåòèë ñå íà Áîæèèòå äåëà ,​ íåãîâ ïîñëàííèê .​ Ìèð íà ïðàõà ìó !
2018-02-12  [17:43] <vaiper> da ye ima laf ne katy drygite mreji mi se pravat sus gline kik i ala bala golqmo ego :D [17:43] <vaiper> tyka e the bestt
2018-02-11,
2018-02-10 
Óòðå ( 11.​02.​2018 ,​ Íåäåëÿ ) Ïðàçíóâàìå 7 äíè îò ïàäíàëèòå â áîé çà IRC ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî .​ Íà òîçè ïðàçíèê ùå ïî÷åòåì áåç èäåíòâàíå íà îïåðàòîðè/​àäìèíè çà 1 äåí ñâåòè ßâîð Êàëèíîâ ,​ ãëàâíî äåéñòâàùî ëèöå â òåæêàòà áèòêà ñ IRC ïðàâàòà .​ Ïîêëîí íàä ñâåòëàòà ìó IRC ïàìåò.​ ( Îò îïå÷àëåíèòå è ñúïðè÷àñòíè êîëåãè )
2018-02-08  www.​FreeUniBG.​eu Íà 11.​02.​2018 ã.​ Âñè÷êè àäìèíèñòðàòîðè/​îïåðàòîðè ñå çàäúëæàâàò äà íå ïîëçâàò îïåðàòîðñêèòå ñè ïðàâà ! Åêèïíî ðåøåíèå ! ( Îò ðúêîâîäñòâîòî )Weitere Bulgarien Chaträume

#refugia.​bulgaria Rizon

6 Benutzer – vor 69 Minuten – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /​/​/​ CP : Toni Kroos /​ God of Bulgaria : Reallist /​/​/​ Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.​refugia.​support : /​/​/​ PRIO: https:/​/​refugia.​e-sim.​org/​battle.​html?id=​2223
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: Rizon  –  irc2go: #refugia.​bulgaria

#bulgaria freenode

18 Benutzer – vor 69 Minuten – OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ABVNet

22 Benutzer – vor 69 Minuten – UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria Undernet

2 Benutzer – vor 69 Minuten – Dobre doshli v #Bulgaria
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: Undernet  –  irc2go: #bulgaria

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30446
   EFnet
   Ø 19055
   QuakeNet
   Ø 17835
   Undernet
   Ø 16237
   Rizon
   Ø 14976
   OFTC
   Ø 12874
   Chatzona
   Ø 7995
   DALnet
   Ø 7070
   IRC-Hispano
   Ø 6842
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0992 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.