» IRC search  details

#Lamerzone FreeUniBG - IRC Chatraum

Hier siehst du einen kleinen Bericht zu Channel #Lamerzone, einem Chatraum im IRC-Netz FreeUniBG. Sofern der Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Themen der letzten Tage und Wochen. Verwende den unten dargestellten Webchat-Knopf, um zu irc2go zu springen und den Channel #Lamerzone zu betreten!
Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#Lamerzone FreeUniBG - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche
bis, von Thema
2018-06-23,
2018-05-04 
Welcome to #LamerZone
2018-06-10,
2018-06-08 
Welcome to #LamerZone |​ www.​ShellHosting.​org
2018-05-03,
2018-04-10 
www.​FreeUniBG.​eu
2018-04-09,
2018-04-06 
www.​FreeUniBG.​eu /​ www.​FB.​com/​FreeUniBG Veseli Velikdenski Praznici:)
2018-04-05,
2018-04-04 
Strastnata sedmica sme.​.​.​:)
2018-04-03,
2018-04-02 
Doide li Prolettaa pri nas:)
2018-04-01,
2018-03-27 
s Teb prevurtame nivoto.​.​drugite sa Sa game over,​;)
2018-03-26,
2018-03-22 
Òè ñè àíãåë÷å ïðåêðàñíî,​ òè ñè äÿâîë÷å îïàñíî.​.​ àêî íÿêîé òå ïðèïàðè,​ ùå ÿäå øàìàðè! :)) Åëà ñ óñìèâêà íåæíî ïðåãúðíè ìå,​ ñ öåëóâêà áúðçî çàäóøè ìå,​ ñ ÷àðîâíîòî ñè òÿëî ïîêîðè ìå è íåêà ïëúò ñ ïëàòòà äà ñúãðåøè!
2018-03-21,
2018-03-20 
.​Ne trqbva da se biem a da se napiem Heittari sme nie.​.​.​:)
2018-03-19,
2018-03-17 
Ne trqbva da se biem a da se napiem Heittari sme nie.​.​.​:)

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31517
   EFnet
   Ø 18184
   Undernet
   Ø 17642
   QuakeNet
   Ø 16203
   Rizon
   Ø 15151
   OFTC
   Ø 13399
   Chatzona
   Ø 7829
   DALnet
   Ø 7470
   IRC-Hispano
   Ø 7019
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0729 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat