» IRC search  details

#Shake ABVNet - IRC Channel

Hier siehst du einen kleinen Bericht zu Channel #Shake, einem Chatraum im IRC-Netz ABVNet. Sofern der Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Themen der letzten Tage und Wochen. Verwende den unten dargestellten Webchat-Knopf, um zu irc2go zu springen und den Channel #Shake zu betreten!
Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#Shake ABVNet - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche
bis, von Thema
2017-10-24,
2017-10-23 
Добре дошли в Канал #Shake Канал за нормален лаф и хумор УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org
2017-10-23  Добре дошли в Канал #Shake - Канал за нормален лаф и хумор
2017-10-23  Molq vsichki potrebiteli na bgchat.​abvnet.​org da si smenqt servera na irc.​chatbg.​info /​server irc.​chatbg.​info i potrebitelite koito polzvat webchat da polzvat http:/​/​bgchat.​eu/​ ili https:/​/​chatbg.​info/​ i http:/​/​abvchat.​com/​index.​php
2017-10-22,
2017-10-18 
https:/​/​www.​facebook.​com/​SHAKE-249967905510467/​
2017-10-18,
2017-09-24 
Добре дошли в канал #Shake
2017-10-17,
2017-10-13 
Добре дошли в канал #Shake /​ "Приемете това,​ което животът Ви предлага и се опитайте да пиете от всяка чаша.​ Всички вина трябва да бъдат дегустирани,​ някои трябва само да се опитат,​ но от други трябва да изпиете цялата бутилка.​" - Паулу Куелю
2017-10-12,
2017-09-25 
Добре дошли в канал #Shake /​ Сам човек е смъртен,​ но заедно хората са вечни (Апулей).​
2017-09-23,
2017-09-22 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !!! Независимостта е единствената мяра за добродетел и стойност.​Няма заместител на личното достойнство.​ Няма друг стандарт за лично достойнство освен независимостта.​
2017-09-21,
2017-09-19 
Dobre doshli v #Shake kanala koito nikoga ne spi
2017-09-20  Dobre doshli v #Shake kanala koito nikoga ne spi /​ Добре дошли в #Shake,​ канала който никога не спи
2017-09-18,
2017-09-07 
Welcome to Shake Channel /​ :) Channel for entertainment,​ normal communication and humor /​ channel without vulgar nicknames--> https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet
2017-09-06  CHESTIT PRAZNIK BULGARI /​ ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ВЪЛГАРИ Welcome to Shake Channel /​ :) Channel for entertainment,​ normal communication and humor /​ channel without vulgar nicknames--> https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet
2017-09-05,
2017-08-22 
Welcome to Shake Channel /​ :) Channel for entertainment,​ normal communication and humor /​ channel without vulgar nicknames--> https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet
2017-08-21,
2017-08-14 
Welcome to Shake Channel /​ :) Channel for entertainment,​ normal communication and humor /​ channel without vulcanic nicknames--> https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​
2017-08-13,
2017-08-03 
Добре дошли в канал #Shake |​ Канал за нормален лаф и хумор и без вулгарни никове |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Статистика на канал #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ Официална Фейсбук страница на канал #Shake --->https:/​/​www.​facebook.​com/​SHAKE-249967905510467/​?ref=​aymt_​homepage_​panel/​ https:/​/​www.​facebook.​com/​groups/​I
2017-08-11,
2017-08-10 
Добре дошли в канал #Shake |​ Канал за нормален лаф и хумор и без вулгарни никове |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Статистика на канал #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ Официална Фейсбук страница на канал #Shake --->https:/​/​www.​facebook.​com/​SHAKE-249967905510467/​?ref=​aymt_​homepage_​panel/​ https:/​/​www.​facebook.​com/​groups/​
2017-08-02,
2017-08-01 
Добре дошли в канал #Shake |​ Канал за нормален лаф и хумор и без вулгарни никове |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Статистика на канал #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ Официална Фейсбук страница на канал #Shake --->https:/​/​www.​facebook.​com/​SHAKE-249967905510467/​?ref=​aymt_​homepage_​panel
2017-07-31,
2017-07-30 
Добре дошли в канал #Shake |​ Канал за нормален лаф и хумор и без вулгарни никове |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Статистика на канал #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ Правила на Канал #Shake ---> http:/​/​dox.​bg/​files/​dw?a=​13d6ec2ffe
2017-07-30  Äîáðå äîøëè â êàíàë #Shake |​ Êàíàë çà íîðìàëåí ëàô è õóìîð è áåç âóëãàðíè íèêîâå |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàë #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ Ïðàâèëà íà Êàíàë #Shake ---> http:/​/​dox.​bg/​files/​dw?a=​13d6ec2ffe
2017-07-29  Добре дошли в канал #Shake |​ Канал за нормален лаф и хумор и без вулгарни никове |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Статистика на канал #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​
2017-07-28,
2017-07-22 
Добре дошли в канал #Shake |​ Канал за нормален лаф и хумор и без вулгарни никове |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Статистика на канал #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​#comment-1512
2017-07-27,
2017-07-23 
Äîáðå äîøëè â êàíàë #Shake |​ Êàíàë çà íîðìàëåí ëàô è õóìîð è áåç âóëãàðíè íèêîâå |​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàë #Shake---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​#comment-1512
2017-07-21,
2017-07-19 
Äîáðå äîøëè â #Shake !!!Êàíàë çà íîðìàëåí ëàô è õóìîð è áåç âóëãàðíè íèêîâå|​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​#comment-1512
2017-07-18,
2017-07-05 
Äîáðå äîøëè â #Shake !!!Êàíàë çà íîðìàëåí ëàô è õóìîð è áåç âóëãàðíè íèêîâå.​|​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​#comment-1512
2017-07-04,
2017-06-25 
Äîáðå äîøëè â #Shake !!!Êàíàë çà íîðìàëåí ëàô è õóìîð è áåç âóëãàðíè íèêîâå.​|​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​#comment-1449
2017-07-02,
2017-06-29 
Äîáðå äîøëè â #Shake !!!Êàíàë çà íîðìàëåí ëàô è õóìîð è áåç âóëãàðíè íèêîâå.​|​ https:/​/​chatbg.​info |​ http:/​/​bgchat.​eu - html chatove za AbvNet |​ |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​#comment-1449 (×åñòèò Èìåí Äåí íà âñè÷êè èìåííèöè,​ íåêà áúäàò æèâè è çäðàâè.​)
2017-06-24,
2017-05-24 
Äîáðå äîøëè â #Shake !!! Êàíàë çà ñìèñëåíè ðàçãîâîðè,​ëàô è õóìîð,​áåç âóëãàðíè íèêîâå è îáèäè,​ïðèÿòåí ÷àò! Ïðàâèëà íà êàíàëà https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​  |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​
2017-05-23,
2017-05-20 
Äîáðå äîøëè â #Shake ,​ êàíàë çà ñìèñëåíè ðàçãîâîðè,​ëàô è õóìîð áåç âóëãàðíè íèêîâå è îáèäè ,​ ïðèÿòåí ÷àò! Ïðàâèëà íà êàíàëà https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​134-pravila-na-shake/​  |​ Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​
2017-05-19  ÏÐÈßÒÅÍ ×ÀÒ :))  http:/​/​bgchat.​eu |​ http:/​/​chatbg.​info - html chatove za AbvNet  Ñòàòèñòèêà íà êàíàëà ---> http:/​/​stats.​chatbg.​info/​
2017-05-18,
2017-05-04 
http:/​/​bgchat.​eu |​ http:/​/​chatbg.​info - html chatove za AbvNet |​ ÏÐÈßÒÅÍ ×ÀÒ :))
2017-05-03,
2017-04-18 
http:/​/​bgchat.​eu |​ http:/​/​chatbg.​info - html chatove za AbvNet |​ ÏÐÈßÒÅÍ ×ÀÒ:)
2017-04-17  ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ ÆÈÂÈ È ÇÄÐÀÂÈ ÂÑÈ×ÊÈ!
2017-04-16  ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ
2017-04-15,
2017-04-12 
http:/​/​bgchat.​eu |​ http:/​/​chatbg.​info - html chatove za AbvNet |​ ÏÐÈßÒÅÍ ×ÀÒ:)
2017-04-11,
2017-04-04 
Welcome to #Shake http:/​/​bgchat.​eu |​ https:/​/​chatbg.​info html chatove za AbvNet
2017-04-03,
2017-03-31 
Welcome to #Shake http:/​/​bgchat.​eu |​ https:/​/​chatbg.​info chatove za AbvNet
2017-03-30,
2017-02-06 
Welcome to #Shake www.​facebook.​com/​www.​chatbg.​info |​ https:/​/​www.​facebook.​com/​BGChatEu-1623511894592087/​
2017-03-11,
2017-03-09 
×åñòèò ïðàçíèê,​ äàìè! Áúäåòå æèâè,​ çäðàâè,​ ìíîãî îáè÷àíè è óâàæàâàíè!!! Welcome to #Shake www.​facebook.​com/​www.​chatbg.​info |​ https:/​/​www.​facebook.​com/​BGChatEu-1623511894592087/​
2017-02-05,
2017-01-23 
Welcome to #Shake

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29933
   EFnet
   Ø 19521
   QuakeNet
   Ø 19195
   Undernet
   Ø 17935
   Rizon
   Ø 15344
   OFTC
   Ø 12194
   IRC-Hispano
   Ø 6983
   DALnet
   Ø 6862
   Mozilla
   Ø 5577
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0553 Sekunden
© 1998-2017 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.