» IRC search  details

#Sofia FreeUniBG - Sofia Chatraum

Hier siehst du einen kleinen Bericht zu Channel #Sofia, einem Chatraum im IRC-Netz FreeUniBG. Sofern der Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Themen der letzten Tage und Wochen. Verwende den unten dargestellten Webchat-Knopf, um zu irc2go zu springen und den Channel #Sofia zu betreten!


Verwandte Suchbegriffe: sofia (11)   bulgaria (22)   montana (4)   bulgarian (7)  Der Chatraum #Sofia vom IRC-Netz FreeUniBG wurde am 2017-01-08 registriert und der Kategorie Sofia Chaträume zugeordnet. Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#Sofia FreeUniBG - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche
bis, von Thema
2018-07-17,
2018-05-01 
#Sofia
2018-04-30,
2018-04-04 
139 godini Sofia stolica na Bulgaria.​
2018-04-03,
2018-04-01 
Capital of Republic of Bulgaria
2018-03-31,
2018-03-21 
Óâàæàåìè ã-äà øîôüîðè Ñîôèàíöè ,​ áúäåòå âíèìàòåëíè íà èçõîäà íà Áóë.​Áúëãàðèÿ êúì Îêîëîâðúñòåí ïúò .​ Óæàñíà äóïêà â êîÿòî äíåñ íàãàçèõìå íàä 40 àâòîìîáèëà ñ íàðÿçàíè ãóìè !
2018-03-20,
2018-01-09 
www.​FreeUniBG.​eu
2018-03-12  Welcome to Sofia .​.​
2018-01-08,
2018-01-03 
Za Mnogo Godini ;) Jivi i zdravi prez novata 2018 godina i oshte dylgi godini chatene :D
2018-01-02,
2018-01-01 
Za Mnogo Godini ;) Jivi i zdravi prez novata 2018 godina i oshte dylgi godini chatene :D :D
2018-01-01,
2017-10-30 
Welcome to #Sofia - www.​FreeUniBG.​eu
2017-10-29,
2017-10-10 
š š š @​}--}}--- š š šWeitere Sofia Chaträume

#sofia ABVNet

5 Benutzer – UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
Chat-Kategorie: SofiaNetz: ABVNet  –  irc2go: #sofia

#sofia OptiLan

26 Benutzer – vor 88 Minuten – Welcome to OptiLan Network #Sofia.​ Have a nice chat!!!
Chat-Kategorie: SofiaNetz: OptiLan  –  irc2go: #sofia

#sofia UniBG

5 Benutzer – vor 83 Minuten – Welcome to #SOFIA!!!
Chat-Kategorie: SofiaNetz: UniBG  –  irc2go: #sofia

#sofia ShakeIT

4 Benutzer – vor 86 Minuten – Free Chat For You -=​- http:/​/​webchat.​rousse.​eu
Chat-Kategorie: SofiaNetz: ShakeIT  –  irc2go: #sofia

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31919
   EFnet
   Ø 18000
   Undernet
   Ø 16599
   QuakeNet
   Ø 15944
   Rizon
   Ø 14782
   OFTC
   Ø 12899
   Chatzona
   Ø 7878
   DALnet
   Ø 7732
   IRC-Hispano
   Ø 7178
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0981 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat