» IRC search  details

#30-40 ABVNet - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #30-40, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #30-40!
Registration of this chat room was based on a large attendance.

#30-40 ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-12-17,
2017-12-15 
Доброто винаги побеждава,​ значи,​ който е победител - той е добрият! ;) :)
2017-12-15,
2017-12-11 
Да се биеш за мир е като да ч*​каш за девственост.​
2017-12-11,
2017-12-02 
Малките герои побеждават своите врагове.​ Големите герои побеждават себе си.​
2017-12-01,
2017-11-25 
В огледалото всичко е наобратно.​ Но без него никога не бихме могли да видим себе си.​
2017-11-24,
2017-11-17 
В живота,​ дълъг половин дихание,​ не планирай нищо освен Любов.​
2017-11-16,
2017-11-13 
"Ако си навсякъде си никъде.​ Ако си някъде си навсякъде.​"
2017-11-12,
2017-08-21 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-10-13,
2017-10-03 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​
2017-10-02,
2017-09-30 
"Любовта е там където я срещнеш.​ Няма защо да я търсиш.​" Кърт Вонегът
2017-09-29,
2017-05-26 
Wellcome to #30-40 and have a nice chat! :)
2017-09-27  Честит рожден ден на Bell! Много здраве,​щастие,​късмет и много любов!
2017-09-26,
2017-09-19 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧатове: http:/​/​webchat.​abvnet.​org /​ https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-09-18,
2017-08-22 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-08-20,
2017-08-19 
Ако можех да имам едно магазинче с две полички,​ бих продавал.​.​.​познайте какво? Надежда! Надежда за всички!:)Приятен Чат! :)
2017-08-18  Добре дошли в 30-40! Приятен чат! :)
2017-08-17  Усмихвайте се,​ докато още имате зъби! :) Приятен чат!
2017-08-16,
2017-08-15 
Welcome to #30-40 and have a nice chat.​ Pri problem s kirilicata otvorete sledniq link --> https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​138-utf-8-encoding-vizhdam-yeroglifi/​ ABVNet MIRC Client Download --> https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​files/​file/​5-abvnet-script-black/​&do=​download&csrfKey=​9be97ca3c93006a51265314c987c400f
2017-08-14  Никога не губи надежда!Най-тъмно е винаги преди изгрева! :)Приятен чат! :)
2017-08-13  Птицата не се страхува,​ че клона под нея ще се счупи,​защото не разчита на него,​а на крилете си! Приятен чат! :)
2017-08-12  Усмихвайте се,​ докато имате Зъби!!!Приятен чат! :)
2017-08-11  Човек е толкова голям,​ колкото са големи мечтите му! ПРИЯТЕН ЧАТ! :)
2017-08-10  Show Must Go On! :)
2017-08-09  Най-същественото е невидимо за очите! :)Екзюпери
2017-08-08  Привързаността на жената заслужава онзи,​който умее да я цени!:) Приятен чат
2017-08-07  Животът е сцена,​а всички ние сме актьори!Приятен чат :)
2017-08-06,
2017-08-03 
Wellcome to 30-40 and have a nice chat :)
2017-08-02,
2017-07-29 
Welcome to #30-40 and Have a Nice Chat
2017-07-27  Прекрасен да е денят Ви и .​.​.​ https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​ZXVxdqzZq5A да намерим време за любов :)
2017-07-22  Честит Рожден Ден,​ DeniS! :) С пожелания за здраве,​ усмивки и късмет.​ Бъди все така упорит,​ забавен и вярвай в себе си! Весел празник и наздраве! :)
2017-07-21  Äíåñ å åäèí îò íàé-ãîëåìèòå õðèñòèÿíñêè ïðàçíèöè - Èëèíäåí! ×åñòèò èìåí äåí íà èìåíèöèòå! Áúäåòå æèâè,​ çäðàâè è êúñìåòëèè! :)
2017-07-20,
2017-07-16 
Wellcome to #30-40 and have a nice chat!
2017-07-15,
2017-07-14 
Çà äîáðà ôèãóðà è äîáðè îòíîøåíèÿ å íóæíî ñàìî åäíî - äà ñè çàòâàðÿø óñòàòà íàâðåìå.​
2017-07-13,
2017-07-11 
Âèíàãè èìà äúãà â êðàÿ íà âñåêè äúæä.​ https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​h1KiZuUxOrw :)
2017-07-10,
2017-07-09 
Äîáðå äîøëè â #30-40! Íåêà ïðåñòîÿò Âè òóê áúäå ïðèÿòåí! Ïðèäúðæàéòå ñå êúì äîáðèÿò òîí â îáùóâàíåòî.​ Íåöåíçóðíè è âóëãàðíè ïñåâäîíèìè íå ñå òîëåðèðàò.​
2017-07-02  ×åñòèòî ïúðâîþëñêî óòðî! :) ×åñòèò ïðàçíèê íà õèëÿäèòå áóíòàðè íîñåùè íàäåæäàòà íà èçãðÿâàùîòî ñëúíöå çà íîâî è ïî-äîáðî íà÷àëî â äóøèòå ñè! https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​TH6r0GtuKMA
2017-07-01,
2017-06-30 
×åñòèò ðîæäåí äåí,​ immortal! Íåêà ïðàçíèêà òè áúäå óâåí÷àí ñ ìíîãî óñìèâêè,​ íàçäðàâèöè îò ñúðöå è äîáðè ïîæåëàíèÿ,​ êîèòî äà ñå ñáúäíàò!
2017-06-29,
2017-06-27 
Welcome to #30-40 and have a nice chat :)
2017-06-26,
2017-06-03 
Wellcome to #30-40 and have a nice chat :)
2017-06-02  ×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè äåöà è âúçðàñòíè çàïàçèëè äåòñêîòî â ñåáå ñè :)
2017-05-25  ×åñòèò Ïðàçíèê íà Áúëãàðñêàòà êóëòóðà è ïèñìåíîñò! :) Íåêà ñâåòëèÿò ëú÷ íà áúëãàðñêàòà ïðîñâåòà îçàðè òàì êúäåòî èìà íàé-ãîëÿìà íóæäà îò íåÿ! ;) :)
2017-05-24,
2017-05-08 
Welcome to #30-40 and have a nice chat! :)
2017-05-07  ×åñòèò Ïðàçíèê è Èìåí Äåí íà èìåíèöèòå! :)
2017-05-06,
2017-04-03 
Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ×àò: https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí Ôîðóì : https:/​/​forum.​abvnet.​org ]
2017-04-19,
2017-04-17 
Õðèñòîñ Âîñêðåñå! Ñâåòëè ïðàçíèöè,​ ìíîãî âÿðà,​ óñïåõè è ëþáîâ â ñúðöàòà íà âñè÷êè õðèñòèÿíè è âÿðâàùè!
2017-04-13,
2017-04-10 
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè ÖÂÅÒß! Æèâè è çäðàâè áúäåòå è ñ ãîðäîñò êðàñèâèòå ñè èìåíà íîñåòå! Íàçäðàâå!!! Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ×àò: https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí Ôîðóì : https:/​/​forum.​abvnet.​org ]
2017-04-02,
2017-03-28 
Ïî÷èâàé â ìèð ïðèÿòåëþ veso_​72! Äàíî òàì ñè íà ïî-äîáðî ìÿñòî.​
2017-03-27,
2017-03-06 
Äîáðå äîøëè â #30-40 :) Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-03-09  ×åñòèò ïðàçíèê,​ äàìè! Áúäåòå æèâè,​ çäðàâè,​ ìíîãî îáè÷àíè è óâàæàâàíè!!!Äîáðå äîøëè â #30-40 :) Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-03-05,
2017-02-17 
Äîáðå äîøëè â #30-40 Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-03-04,
2017-03-03 
Î,​ íåðàçóìíè þðîäå! Ïîðàäè ùî ñå ñðàìèø äà ñå íàðå÷åø áúëãàðèí? ×åñòèò íàöèîíàëåí ïðàçíèê,​ áúëãàðè! Íîñåòå áúëãàðùèíàòà è ÿ ïðåäàâàéòå íà èäíèòå ïîêîëåíèÿ!!! Äîáðå äîøëè â #30-40 Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-03-02  ×åñòèòà áàáà Ìàðòà! Áåëè è ÷åðâåíè,​ âåñåëè,​ çàñìåíè! Äîáðå äîøëè â #30-40 Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-02-16,
2017-01-26 
Äîáðå äîøëè â #30-40
2017-01-25,
2017-01-22 
Äîáðå äîøëè â #30-40 kvirc za mrejata http:/​/​dox.​bg/​files/​dw?a=​bc0a42d6d5
2017-01-21,
2017-01-18 
The world is a book and those who do not travel read only one page.​
2017-01-17,
2017-01-12 
Äîáðå äîøëè â #30-40 ïðèÿòåí ÷àò :)
2017-01-11,
2017-01-09 
Welcome to #30-40! Enjoy yourself and have a nice chat!
2017-01-07  ×åñòèò Éîðäàíîâäåí íà âñè÷êè èìåííèöè! Äà ñòå æèâè,​ çäðàâè è ìíîãî óñìèõíàòè! Íàçäðàâå! :)
2017-01-06  Welcome to #30-40 Have a nice chat! :)))
2017-01-05  Welcome to #30-40! Have a nice chat! :)
2017-01-04,
2017-01-02 
×åñòèòà Íîâà 2017 Ãîäèíà! Æèâîòúò å êðàòúê,​ çàðåæè ïðàâèëàòà,​ ïðîñòè áúðçî,​ öåëóâàé áàâíî,​ îáè÷àé èñêðåíî,​ ñìåé ñå îò ñúðöå è ïîìíè òîâà,​ êîåòî òå å íàêàðàëî äà ñå óñìèõíåø! :) ×åñòèòà äà å! :)
2016-12-31,
2016-12-30 
Âåñåëè ïðàçíèöè! :)
2016-12-29,
2016-12-28 
Merry Christmas! https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​MbZWnRvKGg8&feature=​youtu.​be
2016-12-27,
2016-12-26 
Æåëàíèå åäíî ñè íàìèñëè,​ ñ Ãîñïîä òè ãî ñïîäåëè è âÿðâàé,​ ÷å ïî êîëåäà â íîùòà ñå ñëó÷âàò ÷óäåñà! Âåñåëè Ïðàçíèöè! :)
2016-12-24,
2016-12-17 
Íå çàáðàâÿéòå äà ïîñåòèòå è íàøèÿò îôèöèàëåí ñàéò íà àäðåñ --> https:/​/​abvnet.​org

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27199
   EFnet
   Ø 19588
   QuakeNet
   Ø 19294
   Undernet
   Ø 17332
   Rizon
   Ø 15167
   OFTC
   Ø 12415
   Chatzona
   Ø 7720
   DALnet
   Ø 7148
   IRC-Hispano
   Ø 6716
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0482 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.