» IRC search  details

#Belene FreeUniBG - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #Belene, a chat room on IRC network FreeUniBG. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Belene!
Registration of this chat room was based on web requests.

#Belene FreeUniBG - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-06-21,
2018-03-29 
Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,​èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http:/​/​belene.​net/​" ,​çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,​ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
2018-03-28,
2017-12-25 
Dobre ste ni doshli na gosti,​imame si sait na kanala " http:/​/​belene.​net/​ ",​za problemi ili radostni neshta,​molia obarnete se kum operatorite na kanala :)
2017-12-24,
2017-10-28 
http:/​/​obshtina.​belene.​net/​
2017-10-27,
2017-10-10 
Dobre doshli v kanal Belene,​jelaem vi priaten i spokoen chat !

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31506
   EFnet
   Ø 18194
   Undernet
   Ø 17683
   QuakeNet
   Ø 16218
   Rizon
   Ø 15148
   OFTC
   Ø 13400
   Chatzona
   Ø 7820
   DALnet
   Ø 7464
   IRC-Hispano
   Ø 7030
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0299 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat