» IRC search  details

#Bulgaria ABVNet - IRC Channel

Here you see a small report about channel #Bulgaria, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Bulgaria!


Related queries: blagoevgrad (1)   bg (5)   europa (27)   bulgarian (7)  
Chat room #Bulgaria on IRC network ABVNet was registered at 2016-07-09 and automically assigned to group Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Bulgaria ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-11-22,
2017-11-03 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org'
2017-11-02  Честит празник на всички будители и просветители! УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Официална статистика: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria
2017-11-01,
2017-08-21 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Официална статистика: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria
2017-10-27  Честит рожден ден miSSka! Пожелаваме ти с всяка измината година да имаш предимствата на старостта: мъдрост,​ спокойствие и вяра и предимствата на младостта: сила,​ надежда и красота! |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org
2017-10-26  Честит имен ден на Ar с пожелание за много здраве,​щастие,​късмет и успехи в всяко начинание.​ --> UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Официална статистик
2017-08-20,
2017-07-22 
Уебчат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Официална статистика: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria
2017-07-30  Óåá×àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria
2017-07-27,
2017-06-24 
Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria
2017-07-05,
2017-06-29 
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè èìåííèöè - íàçäðàâå |​ Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria
2017-06-23,
2017-06-18 
Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: https:/​/​stats.​abvnet.​org/​channel/​%​23Bulgaria/​profile
2017-06-17,
2017-05-23 
Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-06-03  2-ðè Þíè - Äåí íà Áîòåâ è íà çàãèíàëèòå çà ñâîáîäàòà è íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ ! http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-06-02  ×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè ëàïåòà ! Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-05-27,
2017-05-25 
×åñòèò ðîæäåí äåí MrColor çäðàâå ùàñòèå è âñè÷êî íàé-íàé áðàò :)
2017-05-22,
2017-05-20 
×ÐÄ íà Playlife! Äà å æèâ è çäðàâ,​ è ìíîãî ëè÷íè è ïðîôåñèîíàëíè óñïåõè! Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-05-19,
2017-05-03 
Äîáðå äîøëè! Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-05-02,
2017-04-02 
Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html\]
2017-04-19,
2017-04-16 
Õðèñòîñ Âîñêðåñå! |​ https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-04-15,
2017-04-14 
<<02:06:24>> <Kifla> BlackJack.​.​ koito kol ostri na drug mu vliza v gz |​ https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html\]
2017-04-11,
2017-04-10 
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè ÖÂÅÒß! Æèâè è çäðàâè áúäåòå è ñ ãîðäîñò êðàñèâèòå ñè èìåíà íîñåòå! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html\]
2017-04-01,
2017-03-31 
×åñòèò ðîæäåí äåí,​ Åïà_​òâàå!!! Áúäè æèâà è çäðàâà,​ ìíîãî îáè÷àíà è óâàæàâàíà! È íå ñïèðàé äà ñå óñìèõâàø!!! Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-03-30,
2017-03-29 
Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà: http:/​/​stats.​abvnet.​org/​bulgaria.​html
2017-03-28,
2017-03-25 
Äîáðå äîøëè! Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-24,
2017-03-20 
Ê'âî ñòààà? 13:53:27 Chez - Íèùî =​>>>>>> https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-19,
2017-03-11 
Ê'âî ñòààà? =​>>>>>> https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-10,
2017-03-06 
https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-09  ×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè äàìè! Âèíàãè äà ñòå óñìèõíàòè,​ âåñåëè è ùàñòëèâè! https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-05  https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-04,
2017-03-03 
Î,​ íåðàçóìíè þðîäå! Ïîðàäè ùî ñå ñðàìèø äà ñå íàðå÷åø áúëãàðèí? ×åñòèò íàöèîíàëåí ïðàçíèê,​ áúëãàðè! Íîñåòå áúëãàðùèíàòà è ÿ ïðåäàâàéòå íà èäíèòå ïîêîëåíèÿ!!!! https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​chat.​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-02  ×åñòèòà áàáà Ìàðòà íà âñè÷êè! https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-03-01  If idiots could fly irc would be an airport!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-02-28  ×åñòèò ðîæäåí äåí íà Crazy`Girl äà íè å æèâà è çäðàâà è ãîëÿìà äà ïîðàñòíå :)!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-02-27,
2017-02-09 
Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-02-22  ×åñòèò ðîæäåí äåí,​ SVETOSLAV!!! Æåëàåì òè ìíîãî çäðàâå,​ êúñìåò è ëè÷íî ùàñòèå! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-02-21,
2017-02-19 
×åñòèò ðîæäåí äåí,​ Kiril!!! Áúäè æèâ è çäðàâ,​ òâúðä,​ ïðàâ è êîðàâ! Íàçäðàâå!!!Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abvnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-02-08,
2017-02-05 
Äîáðå äîøëè!!! Ïîñåòåòå íàøèÿ îôèöèàëåí ñàéò --> https:/​/​abnet.​org è íàøèÿ îôèöèàëåí ôîðóì --> https:/​/​forum.​abvnet.​org :)
2017-02-04,
2017-02-01 
Çà âñè÷êè äàìè äà ñå îáðàçîâàò - https:/​/​www.​facebook.​com/​331682820189051/​videos/​1456307371059918/​
2017-01-31,
2017-01-17 
Äîáðå äîøëè â #Bulgaria |​ |​ https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-01-21,
2017-01-20 
18​+ Äîáðå äîøëè â #Bulgaria |​ |​ https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-01-16,
2017-01-14 
Äîáðå äîøëè â #Bulgaria |​ https:/​/​abvnet.​org |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-01-13,
2017-01-10 
Äîáðå äîøëè â #Bulgaria |​ http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-01-09  ×åñòèò Èìåí äåí íà âñè÷êè Èâàíîâöè è Èâàíêè! Æèâè è çäðàâè! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-01-07,
2017-01-04 
Welcome to #Bulgaria! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-01-03  ×åñòèò Ðîæäåí äåí íà Ludo_​Angelche_​F.​ Äà å æèâà è çäðàâà,​ è ìíîãî ëè÷íè è ïðîôåñèîíàëíè óñïåõè! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-01-02  ×åñòèòà âè 2017 ãîäèíà! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-31,
2016-12-27 
Âåñåëî ïîñðåùàíå íà êîëåäíèòå è íîâîãîäèøíèòå ïðàçíèöè! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-26  ×åñòèò ðîæäåí äåí,​ desssita !!! Ïîæåëàâàìå òè çäðàâå,​ ùàñòèå è êúñìåò.​ Áúäè âñå òàêà ïîçèòèâíà è îòñòîÿâàé ñåáå ñè! Îò âñè÷êè,​ êîèòî òå îáè÷àò.​ :*​ :*​ :*​ Âåñåëè Êîëåäíè è Íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè!
2016-12-24,
2016-12-13 
Äîáðå äîøëè â #Bulgaria ! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-12  Òîïèêúò îòèäå äà ïàñå! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-10  Èâàéëî29 ïîçäðàâÿâà âñè÷êè Àí÷åòà çà èìåíèÿ äåí! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-09  ×åñòèò ñòóäåíòñêè ïðàçíèê ñ ïîæåëàíèÿ çà âåñåëî èçêàðâàíå è ãîëÿìî íàïèâàíå.​ ×åñòèò 8-ìè Äåêåìâðè!
2016-12-08  Òîïèêúò ïàê îòèäå çà ðèáà! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-07  ×åñòèò Íèêóëäåí è ÷åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè ïðàçíóâàùè! È ÷åñòèò ïðàçíèê íà Áóðãàñ! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-06  IRC is a multiplayer notepad ! - http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-05,
2016-12-03 
Òîïèêà îòèäå çà ðèáà ! - http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-02  <<10:52:15>> <z0mb3> m00n - ñìåíè òîïèêà áàòå - http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-12-01  ×åñòèò ðîæäåí äåí íà SmokeMachine è SVETOSLAV,​ ãîëåìè äà ïîðàñíåòå è ñ ê*​ðà êàìúíè äà òðîøèòå ! http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-11-30,
2016-11-29 
×åñòèò ðîæäåí äåí íà Nejna! Äà å æèâà è çäðàâà,​ è âñå òàêà ëèãàâà è óõèëåíà! {{{{{P}}}}} http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-11-28,
2016-11-25 
Äîáðå äîøëè.​ http:/​/​abvnet.​org |​ http:/​/​forum.​abvnet.​org
2016-11-24  ×åñòèò ðîæäåí äåí íà JJJ.​ Æèâ è çäðàâ! È ÷åñòèò èìåí äåí íà âñè÷êè Àëåêñàíäðîâöè è Àëåêñàíäðè! È íà Crazy`Girl.​ ;d
2016-11-23,
2016-11-22 
If idiots could fly,​ IRC would be an airport! Äîáðå äîøëè.​ http:/​/​abvnet.​org - Ñòðàíèöàòà íà ìðåæàòà.​ Îôèöèàëíà ñòàòèñòèêà íà êàíàëà --> http:/​/​stats.​abvnet.​org/​Bulgaria.​html  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27388
   EFnet
   Ø 19734
   QuakeNet
   Ø 19102
   Undernet
   Ø 16885
   Rizon
   Ø 15197
   OFTC
   Ø 12355
   IRC-Hispano
   Ø 7140
   DALnet
   Ø 7051
   Mozilla
   Ø 5752
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.198 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.