» IRC search  details

#Bulgaria ABVNet - Bulgaria Chat Room

Here you see a small report about channel #Bulgaria, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Bulgaria!


Related queries: europa (17)   european (9)   bulgaria (19)   peshtera (1)  
Chat room #Bulgaria on IRC network ABVNet was registered at 2016-07-09 and automically assigned to group Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Bulgaria ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-05-18,
2018-02-23 
UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.orgMore Bulgaria Chat Rooms

#Bulgaria BGirc.com

290 users – 132 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria OptiLan

59 users – 120 minutes ago – Welcome to #Bulgaria and have a nice chat ;)
chat category: Bulgarianetwork: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria BGirc.org

38 users – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

17 users – 134 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria Rizon

25 users – 134 minutes ago – OnlineDJRadio || Click here to Listen: http://play.onlinedjradio.com:8000/live.m3u || Radio website: http://OnlineDJRadio.com || Current DJ: AutoDJ
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #bulgaria

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28957
   Undernet
   Ø 18290
   EFnet
   Ø 17559
   QuakeNet
   Ø 14674
   Rizon
   Ø 14091
   OFTC
   Ø 12825
   DALnet
   Ø 8052
   Chatzona
   Ø 7566
   Mozilla
   Ø 6782
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0763 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.