» IRC search  details

#Facebook BrIRC.net - Facebook Chat Room

Here you see a small report about channel #Facebook, a chat room on IRC network BrIRC.net. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Facebook!


Related queries: social networking (3)   mog (1)   facebook (336)   fetlife (7)  Chat room #Facebook on IRC network BrIRC.net was registered at 2017-07-11 and automically assigned to group Facebook Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#Facebook BrIRC.net - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2019-03-27,
2018-03-26 
#FacebookMore Facebook Chat Rooms

#facebook freenode

32 users – ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
chat category: Facebooknetwork: freenode  –  irc2go: #facebook

#facebook DALnet

13 users – Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
chat category: Facebooknetwork: DALnet  –  irc2go: #facebook

#facebook NationCHAT

7 users – https://www.facebook.com/NationCHAT
chat category: Facebooknetwork: NationCHAT  –  irc2go: #facebook

#Shake BGirc.com

213 users – Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat :| http://shakechat.net/| https://www.facebook.com/shakechat.net/ „Æèâîòúò å òâúðäå êðàòúê, çà äà çàïî÷âàø äåíÿ ñúñ ñ÷óïåíè ïàð÷åíöà îò â÷åðà. Òîâà ñúñ ñèãóðíîñò ùå ðàçðóøè ïðåêðàñíîòî äíåñ è ùå ñúñèïå ñòðàõîòíîòî óòðå.“
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

#Bulgaria BGirc.com

305 users – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29480
   Undernet
   Ø 17752
   EFnet
   Ø 17004
   QuakeNet
   Ø 14141
   Rizon
   Ø 13199
   OFTC
   Ø 12964
   DALnet
   Ø 8107
   Chatzona
   Ø 7593
   BSDUnix
   Ø 7243
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0802 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.