» IRC search  details

#Haskovo ABVNet - IRC Channel

Here you see a small report about channel #Haskovo, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Haskovo!
Registration of this chat room was based on web requests.

#Haskovo ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-10-22  http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Форум .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Галерия
2017-10-22,
2017-07-23 
http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Форум .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Галерия .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Уебчат
2017-09-07  21:37:15 <Ar> Не може ли да си разроша косата и да бухам малко и да кротнеш.​
2017-09-06,
2017-08-26 
https:/​/​www.​facebook.​com/​OxiliTe/​videos/​1174368899279468/​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Форум .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Галерия .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Уебчат
2017-07-27,
2017-07-22 
http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-07-21,
2017-07-19 
×åñòèò ðîæäåí äåí íà íàøàòà ëåëÿ Ar äà å æèâà è çäðàâà :) http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-07-18,
2017-05-30 
http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-05-28,
2017-05-16 
Ñêúïè ìúæå,​ àêî èñêàòå äà ïðîìåíèòå ñâåòà íàïðàâåòå ãî,​ äîêàòî îùå ñòå åðãåíè.​ Îæåíèòå ëè ñå,​ íÿìà äà ìîæå äà ïðîìåíèòå äîðè è êàíàëà íà òåëåâèçèÿòà.​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-05-15,
2017-02-25 
http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-05-11,
2017-05-10 
×åñòèò ðîæäåí äåí íà íàøàòà ñêúïà ïðèÿòåëêà Witch :-) Äà íè å æèâà è çäðàâà è âñå òàêà êðàñèâà :-) http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-04-19,
2017-04-16 
Õðèñòîñ Âîñêðåñå! .​.​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-03-09  ×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè äàìè :))) Áúäåòå âèíàãè ñâåæè è óñìèõíàòè êàòî öâåòÿòà êîèòî ïîëó÷àâàòå :))) .​.​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-03-05  ×åñòèò Èìåí Äåí íà èìåííèöèòå è äà ïî÷åðïÿò íàëè :))) .​.​.​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-03-04,
2017-03-03 
×åñòèò 3òè ìàðò Áúëãàðè.​ Ãîðäåéòå ñå ñúñ ñâîÿ ïðîèçõîä âèíàãè!!! .​.​.​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-03-02  ×åñòèòà Áàáà Ìàðòà .​.​.​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-03-01,
2017-02-28 
×åñòèò ÐÄ íà Crazy`Girl a.​k.​a.​ Pukanka_​F feat.​ Pipi! Áúäè âèíàãè óñìèõíàòà è ñ ãîðäî âäèãíàòà ãëàâà è íàçäðàâå :))) .​.​.​ http:/​/​forum.​shark.​cbu.​net <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​gallery.​shark.​cbu.​net <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-02-24,
2017-02-22 
http:/​/​shark.​cbu.​net/​forum <--- Ôîðóì .​.​ http:/​/​shark.​cbu.​net/​gallery <--- Ãàëåðèÿ .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-02-21,
2017-02-19 
×åñòèò Ðîæäåí Äåí íà Kiril a.​k.​a.​ Arkadietz.​ Æèâ,​ çäðàâ,​ ïðàâ è êîðàâ è óñïåõ âúâ âñÿêî íà÷èíàíèå :)) .​.​.​ http:/​/​shark.​cbu.​net/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-02-18,
2017-01-05 
http:/​/​shark.​cbu.​net/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-02-15,
2017-02-14 
×åñòèò ïðàçíèê íà âëþáåíèòå/​çàðÿçàíèòå - êîé êâîòî ïðàçíóâà òàì :))) .​.​ http:/​/​shark.​cbu.​net/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-02-08,
2017-02-07 
×åñòèò Èìåí Äåí íà miSSka.​ Ñ ãîðäîñò äà ñè íîñè èìåòî è äà íå ñå ïðîìåíÿ íèêîãà :))) .​.​ http:/​/​shark.​cbu.​net/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-02-03  ×åñòèò ÐÄ íà Nikolay a.​k.​a Valtchanov feat.​ Niksyn :D jiv zdrav prav i korav i da pocherpi nali :)) ( by all friends ) .​.​ http:/​/​shark.​cbu.​net/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-01-04  http:/​/​shark.​psybnc.​org/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-01-03  ×åñòèò ÐÄ íà Ludo_​Angelche_​F Âñå òàêà ëóäà è äèâà è óñìèõíàòà è âñè÷êî íàé-õóáàâî ïðåç íîâàòà ãîäèíà :))) |​ http:/​/​shark.​psybnc.​org/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2017-01-02  ×åñòèòà Íîâà Ãîäèíà è çà ìíîãî ãîäèíè :) áúäåòå çäðàâè è óñìèõíàòè è ïîâå÷å ïîçèòèâíè åìîöèè ïðåç 2017 ã.​ |​ http:/​/​shark.​psybnc.​org/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​0e8fa19fe3ad87ff20bac24c2efdf289 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà .​.​ http:/​/​bgchat.​eu <--- Óåá÷àò
2016-12-31,
2016-12-27 
Åêèïúò íà #hASkoVO âè ïîæåëàâà âåñåëî ïîñðåùàíå íà Êîëåäíèòå è Íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè è óñïåøíà 2017 ãîäèíà :-)
2016-12-26  Åêèïúò íà #hASkoVO âè ïîæåëàâà âåñåëî ïîñðåùàíå íà Êîëåäíèòå è Íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè è óñïåøíà 2017 ãîäèíà :-) ×åñòèò ÐÄ íà desssita ñ ïîæåëàíèå äà áúäå âèíàãè îñòðîóìíà è çàáàâíà è äà ïî÷åðïè åñòåñòâåíî (by #hASkoVO™ Inc.​)
2016-12-24,
2016-11-10 
http:/​/​shark.​psybnc.​org/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​efed1efce402b037596f4df9b8353e01 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà http:/​/​bgchat.​eu <--- Îôèöèàëåí Óåá÷àò
2016-12-07  Chestit ID na Nikolai a.​k.​a Unstopabble feat.​ maafaka :)) jiv zdrav prav i korav i da pocherpi nali :)) ( by all friends ) .​.​.​ http:/​/​shark.​psybnc.​org/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​efed1efce402b037596f4df9b8353e01 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà http:/​/​bgchat.​eu <--- Îôèöèàëåí Óåá÷àò
2016-11-30,
2016-11-29 
×åñòèò ÐÄ íà Nejna :))) Áúäè âèíàãè âåñåëà óñìèõíàòà è íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî õóáàâà :))) (îò âñè÷êè ïðèÿòåëè) .​.​.​ http:/​/​shark.​psybnc.​org/​forum/​viewtopic.​php?f=​1&t=​1&sid=​efed1efce402b037596f4df9b8353e01 <--- Ïðàâèëàòà íà êàíàëà http:/​/​bgchat.​eu <--- Îôèöèàëåí Óåá÷àò
2016-11-24  ×åñòèò Èìåí Äåí íà Crazy`Girl a.​k.​a ìàëêî.​áÿëî.​çàé÷å :))) çäðàâå ùàñòèå êúñìåò è ìíîãî ëþáîâ è âñè÷êî êâîòî ñè ïîæåëàå äà ñå ñáúäâà ( îò âñè÷êè ïðèÿòåëè :) )

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30005
   EFnet
   Ø 19530
   QuakeNet
   Ø 19207
   Undernet
   Ø 17936
   Rizon
   Ø 15357
   OFTC
   Ø 12181
   IRC-Hispano
   Ø 6976
   DALnet
   Ø 6858
   Mozilla
   Ø 5572
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.2553 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.