» IRC search  details

#IRC ShakeIT - IRC Channel

Here you see a small report about channel #IRC, a chat room on IRC network ShakeIT. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #IRC!


Related queries: irc (3586)   icq (50)   irc help (477)   irc games (34)  Chat room #IRC on IRC network ShakeIT was registered at 2014-07-15 and automically assigned to group IRC Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#IRC ShakeIT - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-08-21,
2016-11-09 
Welcome To Chat Room #IRC Freedom for all chatters
2017-08-11,
2017-07-17 
Честит имен ден,​ Julia !• Chat -=​> http:/​/​ShakeIT.​pro & WebChat -> http:/​/​ShakeIT.​BG
2017-07-21,
2017-07-18 
×åñòèò èìåí äåí,​ Julia !• Chat -=​> http:/​/​ShakeIT.​pro & WebChat -> http:/​/​ShakeIT.​BG
2017-07-16,
2017-07-15 
ПИСАНЕТО Е ЗДРАВЕ Chat -=​> http:/​/​ShakeIT.​pro & WebChat -> http:/​/​ShakeIT.​BG
2017-07-14,
2017-04-30 
ПИСАНЕТО Е ЗДРАВЕ Chat -=​> http:/​/​ShakeIT.​pro & WebChat -> http:/​/​Chat.​ShakeIT.​BG
2017-07-13,
2017-04-30 
ÏÈÑÀÍÅÒÎ Å ÇÄÐÀÂÅ Chat -=​> http:/​/​ShakeIT.​pro & WebChat -> http:/​/​Chat.​ShakeIT.​BG
2017-04-29,
2017-04-23 
ÏÈÑÀÍÅÒÎ Å ÇÄÐÀÂÅ WebChat -> http:/​/​Chat.​ShakeIT.​BG
2017-04-29,
2017-04-22 
ПИСАНЕТО Е ЗДРАВЕ WebChat -> http:/​/​Chat.​ShakeIT.​BG
2017-04-21,
2017-04-09 
ÊÀÍÀË Â ÊÎÉÒÎ ÑÅ ÏÈØÅ !!!
2017-04-21,
2017-04-09 
КАНАЛ В КОЙТО СЕ ПИШЕ !!!
2017-04-08,
2017-04-01 
Äîáðå äîøëè
2017-04-08,
2017-03-30 
Добре дошли
2017-03-29  Áëàãîâåùåíèå å,​ ÷åñòèò ïðàçíèê íà ìàéêèòå è èìåíèöèòå
2017-03-29,
2017-03-26 
Благовещение е,​ честит празник на майките и имениците
2017-03-25,
2017-03-21 
Welcome To Chat Room #IRC Freedom for all chatters http:/​/​ShakeIT.​BG
2017-03-20,
2017-03-03 
×åñòèòà áàáà Ìàðòà ! !!!!! Welcome To Chat Room #IRC Freedom for all chatters
2017-03-20,
2017-03-02 
Честита баба Марта ! !!!!! Welcome To Chat Room #IRC Freedom for all chatters
2017-02-11,
2017-01-12 
Да легализираме лютеницата,​ за мелицински цели ! WebChat - http:/​/​ShakeIT.​pro
2017-01-11,
2017-01-10 
Да легализираме лютеницата,​ за мелицински цели !
2017-01-07,
2017-01-06 
Welcome To Chat Room #IRC WebChat - http:/​/​ShakeIT.​pro
2017-01-03,
2017-01-02 
ЧНГ и за Много години на всички,​ здраве щастие късмет любов пари и берекет !!
2016-12-31,
2016-12-26 
Весела Коледа ! Много здраве,​ щастие,​ късмет на вас и на вашето семейство !
2016-12-24  Ползвайте нашите чатове -> http:/​/​ShakeIT.​pro & Flash Chat -=​> http:/​/​Web.​Free.​BG
2016-12-23,
2016-12-22 
Ползвайте новият Уеб Чат -> http:/​/​ShakeIT.​pro В коледно настроение със снежинки :> Следвай ме,​ аз ще те настигна.​.​ !! Flash IRC Client -> http:/​/​Web.​free.​bg
2016-12-21  Ползвайте новият Уеб Чат -> http:/​/​ShakeIT.​pro В коледно настроение със снежинки :> Следвай ме,​ аз ще те настигна.​.​ !! http:/​/​ShakeIT.​free.​bg Flash IRC Client -> http:/​/​Web.​free.​bg
2016-12-20,
2016-12-17 
Писането в канала е задължително
2016-12-16,
2016-12-15 
Курви върнете ми парите,​ аз ще ви върна ебането.​.​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29620
   EFnet
   Ø 20079
   QuakeNet
   Ø 19653
   Rizon
   Ø 16287
   Undernet
   Ø 15916
   OFTC
   Ø 11622
   IRC-Hispano
   Ø 7235
   DALnet
   Ø 6887
   OltreIrc
   Ø 5766
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.043 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.