» IRC search  details

#IRC ShakeIT - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #IRC, a chat room on IRC network ShakeIT. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #IRC!


Related queries: irc (3084)   irc help (420)   xmpp (24)   jabber (11)  Chat room #IRC on IRC network ShakeIT was registered at 2014-07-15 and automically assigned to group IRC Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#IRC ShakeIT - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-05-27,
2018-03-19 
Пишете в канала ето ви лесен чат за тук - http:/​/​Chat.​ShakeIT.​BG
2018-05-27,
2018-03-21 
Ïèøåòå â êàíàëà åòî âè ëåñåí ÷àò çà òóê - http:/​/​Chat.​ShakeIT.​BG
2018-03-18,
2018-03-12 
Пишете в канала ето ви лесен чат за тук - https:/​/​kefche.​org
2018-03-16  Ïèøåòå â êàíàëà åòî âè ëåñåí ÷àò çà òóê - https:/​/​kefche.​org
2018-03-11,
2018-02-21 
Пишете в канала ето ви лесен чат за тук - http:/​/​ShakeIT.​BG
2018-03-10,
2018-03-04 
Ïèøåòå â êàíàëà åòî âè ëåñåí ÷àò çà òóê - http:/​/​ShakeIT.​BG
2018-02-20,
2018-02-09 
Писането е препоръчително
2018-02-20,
2018-02-12 
Ïèñàíåòî å ïðåïîðú÷èòåëíî
2018-02-07,
2017-12-26 
Честита Коледа и Весела Нова Година! Пожелавам ви една Вълшебна Коледа,​ изпълнена с много приятни емоции и незабравими преживявания!
2018-01-30,
2017-12-28 
×åñòèòà Êîëåäà è Âåñåëà Íîâà Ãîäèíà! Ïîæåëàâàì âè åäíà Âúëøåáíà Êîëåäà,​ èçïúëíåíà ñ ìíîãî ïðèÿòíè åìîöèè è íåçàáðàâèìè ïðåæèâÿâàíèÿ!More IRC Chat Rooms

##mt-irc-mod freenode

3 users – 91 minutes ago – IRC Mod for Minetest |​ Forum thread: http:/​/​minetest.​net/​forum/​viewtopic.​php?id=​3905 |​ GitHub: https:/​/​github.​com/​kaeza/​minetest-irc |​ GitHub's archive doesn't include the LuaIRC module,​ you need to use Git or download the seperate LuaIRC archive and install it in the IRC folder.​ You also need to install LuaSocket.​ Try LuaJIT if LuaSocket won't load.​
chat category: IRCnetwork: freenode  –  irc2go: ##mt-irc-mod

#help.​irc Omerta

5 users – 77 minutes ago – Welcome to the *​IRC*​ help channel join #help for game related questions - Turkce IRC Yardim kanali: #help.​irc.​tr |​ Nobody responding? Try http:/​/​omerta.​wiki or mail irc@​barafranca.​com |​ We can't unban you from official channels -> #help |​ Banned? mail irc@​barafranca.​com |​ Ask your question right away,​ we'll respond ASAP!
chat category: IRCnetwork: Omerta  –  irc2go: #help.​irc

#ubuntu-irc freenode

58 users – 91 minutes ago – International Ubuntu IRC operators channel |​ The IRC Team: https:/​/​wiki.​ubuntu.​com/​IRC/​IrcTeam |​ This is NOT a support channel,​ support in #ubuntu etc.​ |​ The channel is multilingual,​ but English is preferred |​ Regardless of language,​ please write clearly |​ This channel is logged http:/​/​irclogs.​ubuntu.​com/​
chat category: Ubuntunetwork: freenode  –  irc2go: #ubuntu-irc

#help.​irc.​tr Omerta

2 users – 77 minutes ago – Turkce IRC Yardim Kanalina Hosgeldiniz.​|​ Oyun ile ilgili sorular için: #help.​tr|​ Voice (+) almak icin bekleyiniz,​ NOTICE ATMAYINIZ,​ PM GITMEYINIZ! |​ Kimse yoksa bunu deneyin: http:/​/​wiki.​barafranca.​com/​index.​php/​IRC/​Main_​Page |​ Tüm þikayet ve istekleriniz için irc@​barafranca.​com a mail atabilirsiniz.​
chat category: IRCnetwork: Omerta  –  irc2go: #help.​irc.​tr

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 32356
   EFnet
   Ø 18561
   Undernet
   Ø 17077
   QuakeNet
   Ø 16528
   Rizon
   Ø 14921
   OFTC
   Ø 13439
   Chatzona
   Ø 8047
   DALnet
   Ø 7289
   IRC-Hispano
   Ø 6989
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1437 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat