» IRC search  details

#Liberta ABVNet - IRC Channel

Here you see a small report about channel #Liberta, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Liberta!
Registration of this chat room was based on a large attendance.

ERROR: Failed to get valid data to plot graph!
to, from topic
2017-10-23,
2017-09-08 
WELLCOME» #Liberta,​ TRIVIA.​.​.​TRIVIA.​.​.​ TRIVIA.​.​.​.​.​ http:/​/​chatbg.​info - html chat za ABV Network
2017-09-07,
2017-07-22 
Добре дошли в канал #Liberta,​ ТРИВИЯ.​.​.​.​.​ТРИВИЯ.​.​.​.​.​ТРИВИЯ http:/​/​chatbg.​info - html chat za ABV Network
2017-08-04,
2017-01-02 
Äîáðå äîøëè â êàíàë #Liberta,​ ÒÐÈÂÈß.​.​.​.​.​ÒÐÈÂÈß.​.​.​.​.​ÒÐÈÂÈß http:/​/​chatbg.​info - html chat za ABV Network
2016-12-31,
2016-12-26 
Âåñåëî ïîñðåùàíå íà ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè è óñïåøíà 2017-òà ãîäèíà :)))
2016-12-24,
2016-11-22 
ÄÎÁÐÅ ÄÎØËÈ Â ÊÀÍÀË #Liberta ÒÐÈÂÈß.​.​.​.​.​ ÒÐÈÂÈß.​.​.​.​.​ ÒÐÈÂÈß.​.​.​.​.​ ÒÐÈÂÈß.​.​.​.​.​ ÒÐÈÂÈß :)))))))))))

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27370
   EFnet
   Ø 19735
   QuakeNet
   Ø 19093
   Undernet
   Ø 16879
   Rizon
   Ø 15204
   OFTC
   Ø 12357
   IRC-Hispano
   Ø 7140
   DALnet
   Ø 7040
   Mozilla
   Ø 5743
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0298 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.