» IRC search  details

#Plovdiv ShakeIT - Plovdiv Chat Room

Here you see a small report about channel #Plovdiv, a chat room on IRC network ShakeIT. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Plovdiv!


Related queries: bg (1)   targovishte (1)   montana (4)   stara zagora (3)  Chat room #Plovdiv on IRC network ShakeIT was registered at 2009-12-21 and automically assigned to group Plovdiv Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Plovdiv ShakeIT - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-07-19,
2017-11-06 
Добре дошли,​ майни! Чат: https:/​/​kefche.​org
2018-07-19,
2017-11-06 
Äîáðå äîøëè,​ ìàéíè! ×àò: https:/​/​kefche.​org
2017-11-05,
2017-11-04 
Добре дошли,​ майни! Чат: http:/​/​chat.​shakeit.​network и http:/​/​go.​4at.​info Ползвайте само тях,​ за да останете тук в тази мрежа!
2017-11-04  Äîáðå äîøëè,​ ìàéíè! ×àò: http:/​/​chat.​shakeit.​network è http:/​/​go.​4at.​info Ïîëçâàéòå ñàìî òÿõ,​ çà äà îñòàíåòå òóê â òàçè ìðåæà!
2017-11-03,
2017-10-27 
Честит Димитровден! уебчат: http:/​/​chat.​shakeit.​network & https:/​/​4at.​space |​ радио: https:/​/​radio.​pcheaven.​eu
2017-11-03,
2017-10-28 
×åñòèò Äèìèòðîâäåí! óåá÷àò: http:/​/​chat.​shakeit.​network & https:/​/​4at.​space |​ ðàäèî: https:/​/​radio.​pcheaven.​eu
2017-10-26  Äîáðå äîøëè âúâ Ôèëèáåòî ìàéíà,​÷àòà å ãóñòî ìàéíà,​ ÷àòåòå íà âîëÿ ìàéíè.​ - https:/​/​4at.​space
2017-10-26  Добре дошли във Филибето майна,​чата е густо майна,​ чатете на воля майни.​ - https:/​/​4at.​space
2017-10-25,
2017-07-18 
Добре дошли във Филибето майна,​чата е густо майна,​ чатете на воля майни.​
2017-07-21,
2017-07-18 
Äîáðå äîøëè âúâ Ôèëèáåòî ìàéíà,​÷àòà å ãóñòî ìàéíà,​ ÷àòåòå íà âîëÿ ìàéíè.​More Plovdiv Chat Rooms

#plovdiv UniBG

19 users – 30 minutes ago – Welcome to #Plovdiv
chat category: Plovdivnetwork: UniBG  –  irc2go: #plovdiv

#Plovdiv OptiLan

55 users – 35 minutes ago – OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http:/​/​svalki.​org |​ www.​ShellHosting.​org |​ http:/​/​cs.​optilan.​eu
chat category: Plovdivnetwork: OptiLan  –  irc2go: #Plovdiv

#plovdiv ShakeIT

4 users – 33 minutes ago – Добре дошли,​ майни! Чат: https:/​/​kefche.​org
chat category: Plovdivnetwork: ShakeIT  –  irc2go: #plovdiv

#plovdiv FreeUniBG

6 users – 41 minutes ago – Gusto Maina
chat category: Plovdivnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #plovdiv

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31968
   EFnet
   Ø 17985
   Undernet
   Ø 16446
   QuakeNet
   Ø 15924
   Rizon
   Ø 14722
   OFTC
   Ø 12854
   Chatzona
   Ø 7863
   DALnet
   Ø 7749
   IRC-Hispano
   Ø 7236
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0729 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat