» IRC search  details

#Plovdiv ShakeIT - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #Plovdiv, a chat room on IRC network ShakeIT. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Plovdiv!


Related queries: bulgaria (27)   montana (4)   plovdiv (6)   bulgarian (7)  
Chat room #Plovdiv on IRC network ShakeIT was registered at 2009-12-21 and automically assigned to group Plovdiv Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Plovdiv ShakeIT - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-01-17,
2017-11-06 
Добре дошли,​ майни! Чат: https:/​/​kefche.​org
2018-01-15,
2017-11-06 
Äîáðå äîøëè,​ ìàéíè! ×àò: https:/​/​kefche.​org
2017-11-05,
2017-11-04 
Добре дошли,​ майни! Чат: http:/​/​chat.​shakeit.​network и http:/​/​go.​4at.​info Ползвайте само тях,​ за да останете тук в тази мрежа!
2017-11-04  Äîáðå äîøëè,​ ìàéíè! ×àò: http:/​/​chat.​shakeit.​network è http:/​/​go.​4at.​info Ïîëçâàéòå ñàìî òÿõ,​ çà äà îñòàíåòå òóê â òàçè ìðåæà!
2017-11-03,
2017-10-27 
Честит Димитровден! уебчат: http:/​/​chat.​shakeit.​network & https:/​/​4at.​space |​ радио: https:/​/​radio.​pcheaven.​eu
2017-11-03,
2017-10-28 
×åñòèò Äèìèòðîâäåí! óåá÷àò: http:/​/​chat.​shakeit.​network & https:/​/​4at.​space |​ ðàäèî: https:/​/​radio.​pcheaven.​eu
2017-10-26  Äîáðå äîøëè âúâ Ôèëèáåòî ìàéíà,​÷àòà å ãóñòî ìàéíà,​ ÷àòåòå íà âîëÿ ìàéíè.​ - https:/​/​4at.​space
2017-10-26  Добре дошли във Филибето майна,​чата е густо майна,​ чатете на воля майни.​ - https:/​/​4at.​space
2017-10-25,
2017-01-17 
Добре дошли във Филибето майна,​чата е густо майна,​ чатете на воля майни.​
2017-07-21,
2017-02-28 
Äîáðå äîøëè âúâ Ôèëèáåòî ìàéíà,​÷àòà å ãóñòî ìàéíà,​ ÷àòåòå íà âîëÿ ìàéíè.​More Plovdiv Chat Rooms

#plovdiv UniBG

19 users – 86 minutes ago – Welcome to #Plovdiv
chat category: Plovdivnetwork: UniBG  –  irc2go: #plovdiv

#plovdiv ShakeIT

4 users – 89 minutes ago – Добре дошли,​ майни! Чат: https:/​/​kefche.​org
chat category: Plovdivnetwork: ShakeIT  –  irc2go: #plovdiv

#bulgaria freenode

23 users – 105 minutes ago – OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#plovdiv FreeUniBG

8 users – 97 minutes ago – Gusto Maina
chat category: Plovdivnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #plovdiv

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27456
   EFnet
   Ø 19460
   QuakeNet
   Ø 18476
   Undernet
   Ø 17100
   Rizon
   Ø 15200
   OFTC
   Ø 12382
   Chatzona
   Ø 7743
   DALnet
   Ø 7161
   IRC-Hispano
   Ø 6654
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0629 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.