» IRC search  details

#Pristis ABVNet - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #Pristis, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Pristis!
Registration of this chat room was based on a large attendance.

ERROR: Failed to get valid data to plot graph!
to, from topic
2017-11-01,
2017-10-28 
http:/​/​prikachi.​com/​images/​80/​6893080U.​jpg ---> palavkata ГОЛА!
2017-10-27,
2017-07-23 
palavkata гола -> http:/​/​prikachi.​com/​images/​80/​6893080U.​jpg
2017-07-27,
2017-07-22 
palavkata ãîëà -> http:/​/​prikachi.​com/​images/​80/​6893080U.​jpg
2017-07-21,
2017-06-08 
https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​PmJPHIMMkFs
2017-06-07,
2017-06-06 
Îôèöèÿëíèÿ õèì íà Playlife https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​UWc1Uwr5dQg&list=​PLPAP4RxGA00K6oyUB6VEdfiJt_​-AnLxjY
2017-06-05,
2017-06-02 
Playlife ,​ Nie sme Dunav Ruse a vie ste zagubelite churbetaa :D :D
2017-05-31  HITLER ,​ Íèå ñìå ÖÑÊÀ ÑÎÔÈß ,​ à êîè ñòå âèå ðåøàâàìå íèå!
2017-05-30,
2017-05-28 
×åñòèò ðîæäåí äåí íà Nevena! Äà å æèâà è çäðàâà è âñå òàêà äîáðè÷êà.​.​.​ Íàçäðàâå!
2017-05-27,
2017-05-20 
<Ambra> Az s parliva chyshka shta natarkam
2017-05-19,
2017-04-21 
[17:13] <Áåëîãðàä÷èê> Misska èìà òðàï÷èíêà íà áðàäè÷êàòà,​ êîåòî ìîæå äà èãðàå ðîëÿòà íà êàíàë÷å â êðàÿ íà ôðåíñêàòà ëþáîâ
2017-04-20,
2017-04-16 
Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
2017-04-15,
2017-03-27 
powww.​facebook.​com/​www.​chatbg.​info
2017-03-26,
2017-01-19 
www.​facebook.​com/​www.​chatbg.​info
2017-01-18,
2017-01-13 
:)
2017-01-12,
2017-01-07 
Denis å ðàçêðèò ,​ òîé å òðàâåñòèò!
2017-01-06,
2016-12-26 
Veseli Praznici na vsichki :)
2016-12-24,
2016-12-16 
welcome
2016-12-22,
2016-12-21 
utaikii :) poizduhai mi vavnenskiq malak pishok :P
2016-12-20  utaikii :)
2016-12-15  mishki tuk sam :D :D
2016-12-14  Webchatove na kanala https:/​/​chatbg.​info/​ |​ http:/​/​bgchat.​eu/​ |​ http:/​/​bgchat.​in/​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 26979
   EFnet
   Ø 19567
   QuakeNet
   Ø 19317
   Undernet
   Ø 17300
   Rizon
   Ø 15164
   OFTC
   Ø 12395
   Chatzona
   Ø 7710
   DALnet
   Ø 7147
   IRC-Hispano
   Ø 6753
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0289 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.