» IRC search  details

#Rousse ABVNet - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #Rousse, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Rousse!


Related queries: rousse (3)   gabrovo (1)   sandanski (1)   bulgarian (7)  
Chat room #Rousse on IRC network ABVNet was registered at 2016-07-09 and automically assigned to group Rousse Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Rousse ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-01-22,
2017-03-11 
https:/​/​ABVNet.​org
2017-04-13,
2017-04-10 
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè ÖÂÅÒß! Æèâè è çäðàâè áúäåòå è ñ ãîðäîñò êðàñèâèòå ñè èìåíà íîñåòå! Íàçäðàâå!!! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-09  ×åñòèò ïðàçíèê,​ äàìè! Áúäåòå æèâè,​ çäðàâè,​ ìíîãî îáè÷àíè è óâàæàâàíè!!! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-08,
2017-03-03 
Î,​ íåðàçóìíè þðîäå! Ïîðàäè ùî ñå ñðàìèø äà ñå íàðå÷åø áúëãàðèí? ×åñòèò íàöèîíàëåí ïðàçíèê,​ áúëãàðè! Íîñåòå áúëãàðùèíàòà è ÿ ïðåäàâàéòå íà èäíèòå ïîêîëåíèÿ!!! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-02  ×åñòèòà áàáà Ìàðòà! Áåëè è ÷åðâåíè,​ âåñåëè,​ çàñìåíè! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-01,
2017-01-21 
https:/​/​ABVNet.​orgMore Rousse Chat Rooms

#sofia ShakeIT

5 users – 29 minutes ago – Free Chat For You -=​- http:/​/​webchat.​rousse.​eu
chat category: Sofianetwork: ShakeIT  –  irc2go: #sofia

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28968
   EFnet
   Ø 19352
   QuakeNet
   Ø 18309
   Undernet
   Ø 16961
   Rizon
   Ø 15259
   OFTC
   Ø 12427
   Chatzona
   Ø 7804
   DALnet
   Ø 7133
   IRC-Hispano
   Ø 6716
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1687 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.