» IRC search  details

#Rousse ABVNet - IRC Channel

Here you see a small report about channel #Rousse, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Rousse!


Related queries: pernik (2)   bulgaria (30)   bulgarian (7)   petrich (2)  
Chat room #Rousse on IRC network ABVNet was registered at 2016-07-09 and automically assigned to group Rousse Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#Rousse ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-10-23,
2017-03-11 
https:/​/​ABVNet.​org
2017-04-13,
2017-04-10 
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè ÖÂÅÒß! Æèâè è çäðàâè áúäåòå è ñ ãîðäîñò êðàñèâèòå ñè èìåíà íîñåòå! Íàçäðàâå!!! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-09  ×åñòèò ïðàçíèê,​ äàìè! Áúäåòå æèâè,​ çäðàâè,​ ìíîãî îáè÷àíè è óâàæàâàíè!!! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-08,
2017-03-03 
Î,​ íåðàçóìíè þðîäå! Ïîðàäè ùî ñå ñðàìèø äà ñå íàðå÷åø áúëãàðèí? ×åñòèò íàöèîíàëåí ïðàçíèê,​ áúëãàðè! Íîñåòå áúëãàðùèíàòà è ÿ ïðåäàâàéòå íà èäíèòå ïîêîëåíèÿ!!! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-02  ×åñòèòà áàáà Ìàðòà! Áåëè è ÷åðâåíè,​ âåñåëè,​ çàñìåíè! https:/​/​ABVNet.​org
2017-03-01,
2016-11-16 
https:/​/​ABVNet.​org
2016-11-15,
2016-11-07 
×åñòèò ðîæäåí äåí,​ Al! Áúäè æèâ è çäðàâ! Íàçäðàâå!  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30005
   EFnet
   Ø 19530
   QuakeNet
   Ø 19207
   Undernet
   Ø 17936
   Rizon
   Ø 15357
   OFTC
   Ø 12181
   IRC-Hispano
   Ø 6976
   DALnet
   Ø 6858
   Mozilla
   Ø 5572
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.2149 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.