» IRC search  details

#STRONG FreeUniBG - IRC Channel

Here you see a small report about channel #STRONG, a chat room on IRC network FreeUniBG. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #STRONG!
Registration of this chat room was based on a large attendance.

#STRONG FreeUniBG - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-11-19,
2017-01-11 
Äîáðå äîøëè â #STRONG
2017-01-10,
2017-01-09 
×åñòèòà íîâàòà 2017,​âñè÷êè-áúäåòå æèâè è çäðàâè.​ Íåêà Áîã âè ïàçè îò çëè åçèöè,​îò êîëåëî áåç ñïèöè,​îò æåíà áeç öè--,​ îò ìàãèñòðàëíè æðèöè è îò êàëïàâè ïîëèòèöè

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27347
   EFnet
   Ø 19735
   QuakeNet
   Ø 19083
   Undernet
   Ø 16879
   Rizon
   Ø 15208
   OFTC
   Ø 12359
   IRC-Hispano
   Ø 7140
   DALnet
   Ø 7034
   Mozilla
   Ø 5735
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.028 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.