» IRC search  details

#Vidin FreeUniBG - Vidin Chat Room

Here you see a small report about channel #Vidin, a chat room on IRC network FreeUniBG. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Vidin!


Related queries: vidin (4)   bulgaria (28)   targovishte (1)   burgas (5)  
Chat room #Vidin on IRC network FreeUniBG was registered at 2017-05-30 and automically assigned to group Vidin Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#Vidin FreeUniBG - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-02-21,
2017-05-31 
Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,​íî íå å ïðèÿòíî! /​ http:/​/​web.​net-surf.​eu /​More Vidin Chat Rooms

#vidin BgIRC

10 users – 107 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: BgIRC  –  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

7 users – 91 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: UniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin Undernet

2 users – 110 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: Undernet  –  irc2go: #vidin

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30260
   EFnet
   Ø 19034
   QuakeNet
   Ø 17843
   Undernet
   Ø 16234
   Rizon
   Ø 14985
   OFTC
   Ø 12846
   Chatzona
   Ø 7993
   DALnet
   Ø 7063
   IRC-Hispano
   Ø 6835
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0652 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.