» IRC search  details

#Vidin UniBG - Vidin Chat Room

Here you see a small report about channel #Vidin, a chat room on IRC network UniBG. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Vidin!


Related queries: bg (1)   troyan (1)   pleven (3)   bulgarian (7)  Chat room #Vidin on IRC network UniBG was registered at 2017-07-30 and automically assigned to group Vidin Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#Vidin UniBG - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-02-17,
2017-07-31 
- none -More Vidin Chat Rooms

#Vidin FreeUniBG

2 users – 123 minutes ago – Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,​íî íå å ïðèÿòíî! /​ http:/​/​web.​net-surf.​eu /​
chat category: Vidinnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Vidin

#vidin BgIRC

10 users – 128 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: BgIRC  –  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

7 users – 112 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: UniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin Undernet

2 users – 131 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: Undernet  –  irc2go: #vidin

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29873
   EFnet
   Ø 19027
   QuakeNet
   Ø 17863
   Undernet
   Ø 16226
   Rizon
   Ø 15018
   OFTC
   Ø 12785
   Chatzona
   Ø 7982
   DALnet
   Ø 7035
   IRC-Hispano
   Ø 6840
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0639 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.