» IRC search  details

#Vidin UniBG - Vidin Chat Room

Here you see a small report about channel #Vidin, a chat room on IRC network UniBG. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #Vidin!


Related queries: rakovski (1)   bulgarian (7)   bg (1)   haskovo (3)  Chat room #Vidin on IRC network UniBG was registered at 2017-07-30 and automically assigned to group Vidin Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#Vidin UniBG - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-07-21,
2017-07-31 
- none -More Vidin Chat Rooms

#vidin FreeUniBG

2 users – 40 minutes ago – Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,​íî íå å ïðèÿòíî! /​ http:/​/​web.​net-surf.​eu /​
chat category: Vidinnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin BGirc.org

10 users – 46 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: BGirc.org  –  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

6 users – 28 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: UniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin Undernet

2 users – 49 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: Undernet  –  irc2go: #vidin

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31950
   EFnet
   Ø 17966
   Undernet
   Ø 16425
   QuakeNet
   Ø 15911
   Rizon
   Ø 14663
   OFTC
   Ø 12811
   Chatzona
   Ø 7852
   DALnet
   Ø 7767
   IRC-Hispano
   Ø 7307
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1283 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat