» IRC search  details

#bulgaria Undernet - Bulgaria Chat Room

Here you see a small report about channel #bulgaria, a chat room on IRC network Undernet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #bulgaria!


Related queries: bulgaria (23)   bg (2)   europa (20)   bulgarian (7)  Chat room #bulgaria on IRC network Undernet was registered at 2017-05-20 and automically assigned to group Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#bulgaria Undernet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-08-20,
2018-02-19 
Dobre doshli v #Bulgaria
2018-02-23  - none -More Bulgaria Chat Rooms

#Bulgaria BGirc.com

313 users – 131 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.​bgirc.​com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https:/​/​forum.​bgirc.​com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https:/​/​www.​facebook.​com/​BgIrcNetwork/​
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#refugia.​bulgaria Rizon

6 users – 134 minutes ago – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /​/​/​ CP : Toni Kroos /​ God of Bulgaria : Reallist /​/​/​ Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.​refugia.​support : /​/​/​ PRIO: https:/​/​refugia.​e-sim.​org/​battle.​html?id=​2223
chat category: Bulgarianetwork: Rizon  –  irc2go: #refugia.​bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – 131 minutes ago – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 30545
   EFnet
   Ø 17760
   Undernet
   Ø 16737
   QuakeNet
   Ø 15606
   Rizon
   Ø 14316
   OFTC
   Ø 12974
   DALnet
   Ø 7980
   Chatzona
   Ø 7606
   IRC-Hispano
   Ø 6399
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

6.6062 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat