» IRC search  details

#facebook OperaNet - Facebook Chat Room

Here you see a small report about channel #facebook, a chat room on IRC network OperaNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #facebook!


Related queries: my opera (3)   stickam (1)   facebook (358)   social networking (2)  
Chat room #facebook on IRC network OperaNet was registered at 2014-04-22 and automically assigned to group Facebook Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#facebook OperaNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-09-23,
2018-02-23 
ææææææ Welcome to Operanet and #facebook. Join #lounge the official chat channel. Play brain games in #Blues. Play IRC uno in #Uno. For a warm and friendly chat session join #India. How long a minute is depends on which side of the bathroom door you're on. :) æææ
2018-09-22,
2018-03-02 
ææææææ Welcome to Operanet and #facebook. Join #lounge the official chat channel. Play brain games in #Blues. Play IRC uno in #Uno. For a warm and friendly chat session join #India. How long a minute is depends on which side of the bathroom door you're on. :) æææMore Facebook Chat Rooms

#facebook freenode

24 users – 61 minutes ago – ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
chat category: Facebooknetwork: freenode  –  irc2go: #facebook

#facebook DALnet

13 users – 61 minutes ago – Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
chat category: Facebooknetwork: DALnet  –  irc2go: #facebook

#Shake BGirc.com

60 users – 57 minutes ago – Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat : | http://shakechat.net/ | https://www.facebook.com/shakechat.net/ "Âñåêè èçáèðà ñâîÿ öâÿò â æèâîòà. Íÿêîé - ñëúí÷åâî æúëòî, äðóã - îáëà÷íî ñèâî, à òðåòè - ïîòèñêàùî ÷åðíî. Âñåêè îò íàñ å îòãîâîðåí çà ñâîÿ èçáîð, è âñåêè æèâåå â íåãîâèÿ öâÿò - ñâÿò"
network: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

#Bulgaria BGirc.com

83 users – 57 minutes ago – Äíåñ ñå íàâúðøâàò 110 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíåòî íà íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29699
   EFnet
   Ø 17527
   Undernet
   Ø 16955
   QuakeNet
   Ø 15529
   Rizon
   Ø 13965
   OFTC
   Ø 12735
   DALnet
   Ø 8195
   Chatzona
   Ø 7400
   Mozilla
   Ø 6434
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1231 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat