» IRC search  details

#gamers BGirc.com - Computer Games Chat Room

Here you see a small report about channel #gamers, a chat room on IRC network BGirc.com. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #gamers!


Related queries: role-playing (47)   multiplayer (15)   action (37)   speed run (3)  
Chat room #gamers on IRC network BGirc.com was registered at 2018-09-09 and automically assigned to group Computer Games Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#gamers BGirc.com - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2019-03-23,
2019-02-28 
Welcome to #gamers.Hîâèíè çà èãðè !news.Ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ !tictac è ïðèÿòåë( nick ).Áåñåíèöà !áåñè â êàíàëà. Ñóäîêó !sudoku â êàíàëà èëè /msg Ñóäîêó !sudoku çà ëè÷íà èãðà.Èãðàòà............Ñêðàáúë /msg Ñêðàáúë !Ñêðàáúë è ïðèÿòåë(è)
2019-02-27  Welcome to #gamers.Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick)
2019-02-26,
2019-02-13 
Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick).Çà èãðà íà áåñåíèöà !áåñè.Çà èãðà íà ñóäîêó !sudoku â êàíàë èëè íà ëè÷íî ñúîáùåíèå.Oùàêâàéòå íîâà èãðà...SOON.Ïðåäëîæåíèÿ, áúãîâå --> bobo, mambo, t3d
2019-02-12  Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick).Çà èãðà íà áåñåíèöà !áåñè.Çà èãðà íà ñóäîêó !sudoku â êàíàë èëè íà ëè÷íî ñúîáùåíèå.Ïðåäëîæåíèÿ, áúãîâå --> bobo, mambo, t3d
2019-02-11,
2019-02-10 
Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick).Çà èãðà íà áåñåíèöà !áåñè.Çà èãðà íà ñóäîêó !sudoku â êàíàë èëè íà ëè÷íî ñúîáùåíèå
2019-02-09  Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick).Çà èãðà íà áåñåíèöà !áåñè.O÷àêâàéòå íîâà èãðà SUDOKU...SOON
2019-02-08,
2019-02-04 
Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick).Çà èãðà íà áåñåíèöà !áåñè
2019-02-03,
2019-01-23 
Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick).Çà èãðà íà áåñåíèöà !áåñè
2019-01-22,
2019-01-08 
Welcome to #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick)
2019-01-07,
2018-12-29 
Welcome ot #gamers.Çà íîâèíè ñâúðçàíè ñ èãðè ìîæåòå äà ïèøåòå íà HoBuHuTe ! Çà ïàðòèÿ ìîðñêè øàõ íàïèøè !tictac è îïîíåíòà (Nick)

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29479
   Undernet
   Ø 17832
   EFnet
   Ø 17051
   QuakeNet
   Ø 14191
   Rizon
   Ø 13187
   OFTC
   Ø 12917
   DALnet
   Ø 8080
   Chatzona
   Ø 7570
   BSDUnix
   Ø 7559
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1541 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.