» IRC search  details

#help ABVNet - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #help, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #help!
Registration of this chat room was based on web requests.

ERROR: Failed to get valid data to plot graph!
to, from topic
2017-11-09,
2017-08-03 
Добре дошли в ABVNet Network - Най голямата Българска IRC мрежа - Ползвайте - /​msg ns help - /​msg cs help - за повече информация посетете официалните сайт и форум на мрежата които ще намерите на адреси - https:/​/​abvnet.​org/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​ - Задавайте въпросите си и бъдете търпеливи :)
2017-08-06,
2017-08-02 
Äîáðå äîøëè â ABVNet Network - Íàé ãîëÿìàòà Áúëãàðñêà IRC ìðåæà - Ïîëçâàéòå - /​msg ns help - /​msg cs help - çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå îôèöèàëíèòå ñàéò è ôîðóì íà ìðåæàòà êîèòî ùå íàìåðèòå íà àäðåñè - https:/​/​abvnet.​org/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​ - Çàäàâàéòå âúïðîñèòå ñè è áúäåòå òúðïåëèâè :)

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27353
   EFnet
   Ø 19409
   QuakeNet
   Ø 18406
   Undernet
   Ø 17051
   Rizon
   Ø 15228
   OFTC
   Ø 12400
   Chatzona
   Ø 7764
   DALnet
   Ø 7146
   IRC-Hispano
   Ø 6672
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0214 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.