» IRC search  details

#help ABVNet - IRC Channel

Here you see a small report about channel #help, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #help!
Registration of this chat room was based on web requests.

#help ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-11-09,
2017-08-03 
Добре дошли в ABVNet Network - Най голямата Българска IRC мрежа - Ползвайте - /​msg ns help - /​msg cs help - за повече информация посетете официалните сайт и форум на мрежата които ще намерите на адреси - https:/​/​abvnet.​org/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​ - Задавайте въпросите си и бъдете търпеливи :)
2017-08-06,
2017-08-02 
Äîáðå äîøëè â ABVNet Network - Íàé ãîëÿìàòà Áúëãàðñêà IRC ìðåæà - Ïîëçâàéòå - /​msg ns help - /​msg cs help - çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå îôèöèàëíèòå ñàéò è ôîðóì íà ìðåæàòà êîèòî ùå íàìåðèòå íà àäðåñè - https:/​/​abvnet.​org/​ |​ https:/​/​forum.​abvnet.​org/​ - Çàäàâàéòå âúïðîñèòå ñè è áúäåòå òúðïåëèâè :)

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27325
   EFnet
   Ø 19579
   QuakeNet
   Ø 19068
   Undernet
   Ø 16919
   Rizon
   Ø 15228
   OFTC
   Ø 12354
   IRC-Hispano
   Ø 7146
   DALnet
   Ø 7022
   Mozilla
   Ø 5718
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0208 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.