» IRC search  details

#php DALNet.RU - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #php, a chat room on IRC network DALNet.RU. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #php!


Related queries: code (581)   programming (192)   delphi (12)   basic (41)  
Chat room #php on IRC network DALNet.RU was registered at 2015-09-27 and automically assigned to group PHP Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#php DALNet.RU - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-01-18,
2017-05-05 
PHP: препроцессор гипертекста.​ Канал посвящённый PHP и вообще программированию
2018-01-16,
2017-05-06 
PHP: ïðåïðîöåññîð ãèïåðòåêñòà.​ Êàíàë ïîñâÿù¸ííûé PHP è âîîáùå ïðîãðàììèðîâàíèþ
2017-05-04,
2017-01-17 
phpfaq.​ru/​debug |​ Opensource php5 framework: www.​mzz.​ru |​ govnokod.​ru |​ Вопросы задаём сразу без предварительных ласк |​ код постим на www.​govnokod.​com |​ в приваты без спроса не лезем |​ http:/​/​ircstat.​hlclub.​ru/​ircs/​php.​html
2017-05-01,
2017-01-18 
phpfaq.​ru/​debug |​ Opensource php5 framework: www.​mzz.​ru |​ govnokod.​ru |​ Âîïðîñû çàäà¸ì ñðàçó áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ ëàñê |​ êîä ïîñòèì íà www.​govnokod.​com |​ â ïðèâàòû áåç ñïðîñà íå ëåçåì |​ http:/​/​ircstat.​hlclub.​ru/​ircs/​php.​htmlMore PHP Chat Rooms

#php-fr freenode

19 users – 77 minutes ago – PHP 7.​1.​7: http:/​/​www.​php.​net/​ChangeLog-7.​php#7.​1.​7 |​ Pensez à écrire vos questions correctement : http:/​/​bit.​ly/​aGMUV0 |​ Ce salon possède un historique : http:/​/​bit.​ly/​phpfr-log |​ php7 vs python3 https:/​/​benchmarksgame.​alioth.​debian.​org/​u64q/​php.​html
chat category: PHP Francenetwork: freenode  –  irc2go: #php-fr

##php.​de freenode

23 users – 77 minutes ago – Willkommen in ##php.​de |​ http:/​/​k023.​de/​rules.​html ⁂ http:/​/​www.​php.​net/​manual ⁂ http:/​/​codepad.​org/​ ⁂ http:/​/​tut.​php-quake.​net/​ ⁂ http:/​/​php-faq.​de ⁂ http:/​/​www.​tty1.​net/​smart-questions_​de.​html |​ Charset ist UTF-8
chat category: PHP Germanynetwork: freenode  –  irc2go: ##php.​de

##php freenode

527 users – 77 minutes ago – Stable PHP versions: 5.​6.​33,​ 7.​0.​27,​ 7.​1.​13,​ 7.​2.​1 · /​msg php-bot guidelines · keep your language clean · Use a paste site for code · http:/​/​hashphp.​org has some useful links
chat category: PHPnetwork: freenode  –  irc2go: ##php

#PHP PIRC.pl

5 users – 62 minutes ago – PHP 7 już oficjalnie.​ Ból dupy czas zacząć.​ |​ Nieoficjalny polski kanał PHP.​ Nie pytaj,​ czy możesz się spytać,​ po prostu to zrób.​ Bądź miły,​ to inni będą mili dla Ciebie.​
chat category: PHPnetwork: PIRC.pl  –  irc2go: #PHP

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 27353
   EFnet
   Ø 19434
   QuakeNet
   Ø 18441
   Undernet
   Ø 17076
   Rizon
   Ø 15215
   OFTC
   Ø 12391
   Chatzona
   Ø 7752
   DALnet
   Ø 7151
   IRC-Hispano
   Ø 6667
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0713 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.