» IRC search  details

#refugia.​bulgaria Rizon - Bulgaria Chat Room

Here you see a small report about channel #refugia.​bulgaria, a chat room on IRC network Rizon. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #refugia.​bulgaria!


Related queries: europa (20)   bulgaria (24)   eu (5)   bulgarian (8)  Chat room #refugia.​bulgaria on IRC network Rizon was registered at 2017-01-16 and automically assigned to group Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#refugia.bulgaria Rizon - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-08-14,
2018-02-11 
E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /​/​/​ CP : Toni Kroos /​ God of Bulgaria : Reallist /​/​/​ Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.​refugia.​support : /​/​/​ PRIO: https:/​/​refugia.​e-sim.​org/​battle.​html?id=​2223More Bulgaria Chat Rooms

#Bulgaria BGirc.com

195 users – 114 minutes ago – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.​bgirc.​com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https:/​/​forum.​bgirc.​com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https:/​/​www.​facebook.​com/​BgIrcNetwork/​
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 users – UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
chat category: Bulgarianetwork: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 users – 114 minutes ago – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria.​ Have a nice chat!!!
chat category: Bulgarianetwork: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

16 users – 117 minutes ago – InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
chat category: Bulgarianetwork: freenode  –  irc2go: #bulgaria

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31250
   EFnet
   Ø 17821
   Undernet
   Ø 16646
   QuakeNet
   Ø 15696
   Rizon
   Ø 14423
   OFTC
   Ø 12912
   DALnet
   Ø 7896
   Chatzona
   Ø 7685
   IRC-Hispano
   Ø 6682
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

6.0825 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat