» IRC search  details

#sofia ABVNet - Sofia Chat Room

Here you see a small report about channel #sofia, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #sofia!


Related queries: bulgaria (29)   nova zagora (1)   harmanli (1)   sofia (11)  




Chat room #sofia on IRC network ABVNet was registered at 2016-07-09 and automically assigned to group Sofia Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#sofia ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2018-03-18,
2017-08-21 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-08-20,
2017-07-22 
Уебчат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-08-04,
2017-06-30 
Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-06-29,
2017-06-28 
Welcome to #SOFIA https:/​/​abvnet.​org :)
2017-06-27,
2017-05-22 
Welcome to #SOFIA https:/​/​abvnet.​org
2017-05-27,
2017-05-25 
×åñòèò ðîæäåí äåí MrColor çäðàâå ùàñòèå è âñè÷êî íàé-íàé áðàò :)
2017-05-21,
2017-04-14 
Íàøèÿò ãðàä å òÿõíàòà ñòîëèöà ! https:/​/​abvnet.​org
2017-04-13,
2017-04-10 
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè ÖÂÅÒß! Æèâè è çäðàâè áúäåòå è ñ ãîðäîñò êðàñèâèòå ñè èìåíà íîñåòå! Íàçäðàâå!!! Íàøèÿò ãðàä å òÿõíàòà ñòîëèöà ! https:/​/​abvnet.​org
2017-04-09,
2017-03-18 
Íàøèÿò ãðàä å òÿõíàòà ñòîëèöà ! https:/​/​abvnet.​org



More Sofia Chat Rooms

#sofia OptiLan

25 users – 132 minutes ago – Welcome to OptiLan Network #Sofia.​ Have a nice chat!
chat category: Sofianetwork: OptiLan  –  irc2go: #sofia

#sofia UniBG

9 users – 128 minutes ago – Welcome to #SOFIA!!!
chat category: Sofianetwork: UniBG  –  irc2go: #sofia

#sofia ShakeIT

4 users – 130 minutes ago – Free Chat For You -=​- http:/​/​webchat.​rousse.​eu
chat category: Sofianetwork: ShakeIT  –  irc2go: #sofia

#fewona Fewona

7 users – 139 minutes ago – Network site: http:/​/​fewona.​net |​ VPS Servers in Sofia,​Bulgaria - https:/​/​vpsbg.​eu/​en - stable and affordable :) |​ Free Shells - http:/​/​freeshells.​fewona.​net |​ There is no rules about WHEN will get znc/​egg after your request,​ just to let you know,​ be active,​ patience and be here thats all!!!
network: Fewona  –  irc2go: #fewona

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31123
   EFnet
   Ø 18914
   QuakeNet
   Ø 17552
   Undernet
   Ø 16701
   Rizon
   Ø 14840
   OFTC
   Ø 13119
   Chatzona
   Ø 8017
   DALnet
   Ø 7045
   IRC-Hispano
   Ø 6703
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.1008 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.