» IRC search  details

#sofia ABVNet - IRC Channel

Here you see a small report about channel #sofia, a chat room on IRC network ABVNet. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #sofia!


Related queries: pernik (3)   bg (5)   sevlievo (3)   bulgarian (7)  
Chat room #sofia on IRC network ABVNet was registered at 2016-07-09 and automically assigned to group Sofia Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#sofia ABVNet - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-11-25,
2017-08-21 
UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-08-20,
2017-07-22 
Уебчат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-08-04,
2017-06-30 
Óåá÷àò: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Îôèöèàëíà ñòðàíèöà: https:/​/​abvnet.​org |​ Îôèöèàëåí ôîðóì: https:/​/​forum.​abvnet.​org
2017-06-29,
2017-06-28 
Welcome to #SOFIA https:/​/​abvnet.​org :)
2017-06-27,
2017-01-27 
Welcome to #Sofia https:/​/​abvnet.​org
2017-05-27,
2017-05-25 
×åñòèò ðîæäåí äåí MrColor çäðàâå ùàñòèå è âñè÷êî íàé-íàé áðàò :)
2017-05-21,
2017-04-14 
Íàøèÿò ãðàä å òÿõíàòà ñòîëèöà ! https:/​/​abvnet.​org
2017-04-13,
2017-04-10 
×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè ÖÂÅÒß! Æèâè è çäðàâè áúäåòå è ñ ãîðäîñò êðàñèâèòå ñè èìåíà íîñåòå! Íàçäðàâå!!! Íàøèÿò ãðàä å òÿõíàòà ñòîëèöà ! https:/​/​abvnet.​org
2017-04-09,
2017-03-08 
Íàøèÿò ãðàä å òÿõíàòà ñòîëèöà ! https:/​/​abvnet.​org
2017-03-06  Welcome to #Sofia https:/​/​abvnet.​org
2017-03-05,
2017-03-03 
Î,​ íåðàçóìíè þðîäå! Ïîðàäè ùî ñå ñðàìèø äà ñå íàðå÷åø áúëãàðèí? ×åñòèò íàöèîíàëåí ïðàçíèê,​ áúëãàðè! Íîñåòå áúëãàðùèíàòà è ÿ ïðåäàâàéòå íà èäíèòå ïîêîëåíèÿ!!! Welcome to #Sofia https:/​/​abvnet.​org
2017-03-02  ×åñòèòà áàáà Ìàðòà! Áåëè è ÷åðâåíè,​ âåñåëè,​ çàñìåíè! Welcome to #Sofia https:/​/​abvnet.​org  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 26660
   EFnet
   Ø 19679
   QuakeNet
   Ø 19135
   Undernet
   Ø 16974
   Rizon
   Ø 15172
   OFTC
   Ø 12346
   IRC-Hispano
   Ø 7126
   DALnet
   Ø 7086
   Mozilla
   Ø 5775
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0607 seconds
© 1998-2017 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.