» IRC search  details

#vidin OptiLan - Vidin Chat Room

Here you see a small report about channel #vidin, a chat room on IRC network OptiLan. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #vidin!


Related queries: bulgaria (27)   lom (1)   vidin (4)   bg (1)  Chat room #vidin on IRC network OptiLan was registered at 2018-04-22 and automically assigned to group Vidin Chat Rooms. Registration of this chat room was based on web requests.

#vidin OptiLan - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-12-29  Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !More Vidin Chat Rooms

#Vidin FreeUniBG

2 users – 79 minutes ago – Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,​íî íå å ïðèÿòíî! /​ http:/​/​web.​net-surf.​eu /​
chat category: Vidinnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Vidin

#vidin BGirc.org

10 users – 85 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: BGirc.org  –  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

6 users – 69 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: UniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin Undernet

2 users – 88 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: Undernet  –  irc2go: #vidin

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 32786
   EFnet
   Ø 18781
   Undernet
   Ø 17307
   QuakeNet
   Ø 17102
   Rizon
   Ø 14880
   OFTC
   Ø 13458
   Chatzona
   Ø 8260
   DALnet
   Ø 7040
   IRC-Hispano
   Ø 6987
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.0548 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat