» IRC search  details

#vidin OptiLan - IRC Chat Room

Here you see a small report about channel #vidin, a chat room on IRC network OptiLan. This kind of report usually includes user statistics and topics of the last days and weeks, if the channel was registered before and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. In addition you will find a webchat button below. Use that button to jump to irc2go.com and to join channel #vidin!


Related queries: bulgaria (26)   pleven (4)   vidin (4)   bulgarian (7)  
Chat room #vidin on IRC network OptiLan was registered at 2018-01-22 and automically assigned to group Vidin Chat Rooms.

#vidin OptiLan - Graph about the amount of users during the last week
to, from topic
2017-12-29  Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !More Vidin Chat Rooms

#Vidin FreeUniBG

2 users – 55 minutes ago – Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,​íî íå å ïðèÿòíî! /​ http:/​/​web.​net-surf.​eu /​
chat category: Vidinnetwork: FreeUniBG  –  irc2go: #Vidin

#vidin BgIRC

10 users – 60 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: BgIRC  –  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

6 users – 44 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: UniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin Undernet

2 users – 62 minutes ago – No topic
chat category: Vidinnetwork: Undernet  –  irc2go: #vidin

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 28968
   EFnet
   Ø 19352
   QuakeNet
   Ø 18309
   Undernet
   Ø 16961
   Rizon
   Ø 15259
   OFTC
   Ø 12427
   Chatzona
   Ø 7804
   DALnet
   Ø 7133
   IRC-Hispano
   Ø 6716
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0.055 seconds
© 1998-2018 netsplit.de  de    IRC Online Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.