» IRC search  details

Chaträume Bulgarien

Im Internet Relay Chat (kurz: IRC) werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe: bg (1)   eu (3)   bulgarian (7)   europa (18)   europe (43)  


Die Suche nach Bulgarien Chaträumen lieferte 22 Treffer.  Ergebnisse 1-10...

#Bulgaria BGirc.com

304 Benutzer – vor 124 Minuten – Äíåñ ñå íàâúðøâàò 110 ãîäèíè îò îáÿâÿâàíåòî íà íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ. Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria <-> www.bgirc.com Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè íà íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria

#refugia.bulgaria Rizon

6 Benutzer – vor 127 Minuten – E-Sim Refugia Official Bulgarian Channel /// CP : Toni Kroos / God of Bulgaria : Reallist /// Trade: #rtrade --- Support: #e-sim.refugia.support : /// PRIO: https://refugia.e-sim.org/battle.html?id=2223
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: Rizon  –  irc2go: #refugia.bulgaria

#bulgaria FreeUniBG

155 Benutzer – vor 119 Minuten – ×åñòèò ïðàçíèê, Áúëãàðè! http://blog.freeunibg.eu/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0/
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ABVNet

32 Benutzer – UTF-8 Йероглифи: https://forum.abvnet.org/index.php?/topic/139-mirc-utf-yeroglifi/ | УебЧат: http://webchat.abvnet.org | Официална страница: https://abvnet.org | Официален форум: https://forum.abvnet.org
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: ABVNet  –  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria BGirc.org

39 Benutzer – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria freenode

20 Benutzer – vor 127 Minuten – InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#bulgaria OptiLan

110 Benutzer – vor 111 Minuten – OptiLan Social Network Group Vissit web adres : http://svalki.org - https://cs.OptiLAN.eu | www.ShellHosting.org | http://pic.levski.org | http://varnabg.org/OptiLan-Script.zip
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: OptiLan  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

12 Benutzer – vor 104 Minuten – Network stats --> http://Stats.ZoneBG.eu |Web chat--> http://4at.ZoneBG.eu , http://irc.avanta-bg.net , http://irc.craftbg.eu
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: ZoneBG  –  irc2go: #Bulgaria

#ethnica.bulgaria Rizon

5 Benutzer – vor 127 Minuten – BULGARIAN CHANNEL :v ||| Trade channel : #Etrade
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: Rizon  –  irc2go: #ethnica.bulgaria

#bulgaria ShakeIT

37 Benutzer – vor 107 Minuten – http://chat.shakeit.network & http://go.4at.info
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: ShakeIT  –  irc2go: #bulgaria
<    1    2    3   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29699
   EFnet
   Ø 17527
   Undernet
   Ø 16955
   QuakeNet
   Ø 15529
   Rizon
   Ø 13965
   OFTC
   Ø 12735
   DALnet
   Ø 8195
   Chatzona
   Ø 7400
   Mozilla
   Ø 6434
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0984 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat