» IRC search  details

Chaträume Facebook

Im Internet Relay Chat (kurz: IRC) werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe: myanimelist (4)   social networking (2)  


Die Suche nach Facebook Chaträumen lieferte 369 Treffer.  Ergebnisse 1-10...

#facebook freenode

24 Benutzer – vor 147 Minuten – ==READ THIS== This is a channel for technical discussion between developers. Visit facebook.com/help if you are having issues with Facebook unrelated to Platform. To report Platform bugs, log the URL, repro steps, etc in the bug tracker: https://developers.facebook.com/bugs/, then link the bug in the channel to discuss. ==THANK YOU AND WELCOME TO #FACEBOOK==
Chat-Kategorie: FacebookNetz: freenode  –  irc2go: #facebook

#facebook OperaNet

2 Benutzer – vor 132 Minuten – ææææææ Welcome to Operanet and #facebook. Join #lounge the official chat channel. Play brain games in #Blues. Play IRC uno in #Uno. For a warm and friendly chat session join #India. How long a minute is depends on which side of the bathroom door you're on. :) æææ
Chat-Kategorie: FacebookNetz: OperaNet  –  irc2go: #facebook

#facebook DALnet

14 Benutzer – vor 147 Minuten – Welcome to #facebook @ dal.net - https://www.facebook.com/groups/users.dal.net/ | Join => https://www.facebook.com/groups/DALnetCommunity/
Chat-Kategorie: FacebookNetz: DALnet  –  irc2go: #facebook

#Shake BGirc.com

234 Benutzer – vor 144 Minuten – Welcome and have a nice chat on #Shake -->Íîâèÿ webchat : | http://shakechat.net/ | https://www.facebook.com/shakechat.net/ "Âñåêè èçáèðà ñâîÿ öâÿò â æèâîòà. Íÿêîé - ñëúí÷åâî æúëòî, äðóã - îáëà÷íî ñèâî, à òðåòè - ïîòèñêàùî ÷åðíî. Âñåêè îò íàñ å îòãîâîðåí çà ñâîÿ èçáîð, è âñåêè æèâåå â íåãîâèÿ öâÿò - ñâÿò"
Netz: BGirc.com  –  irc2go: #Shake

#facebook NationCHAT

9 Benutzer – vor 133 Minuten – https://www.facebook.com/NationCHAT
Chat-Kategorie: FacebookNetz: NationCHAT  –  irc2go: #facebook

#Facebook BrIRC.net

2 Benutzer – vor 143 Minuten – #Facebook
Chat-Kategorie: FacebookNetz: BrIRC.net  –  irc2go: #Facebook

#sssd freenode

46 Benutzer – vor 147 Minuten – SSSD 2.0.0 and 1.16.3 are out! 1.13.4 is the latest LTM release | https://pagure.io/SSSD/sssd/ | FAQ: https://docs.pagure.org/SSSD.sssd/users/faq.html | LWN article: http://lwn.net/Articles/457415/ | Facebook: http://www.facebook.com/SysSecSvcDaemon | Google+: http://goo.gl/yUgtr | Note that most SSSD developers are in EU timezone. If you don't get an answer here, try the sssd-users ML.
Netz: freenode  –  irc2go: #sssd

#bvplug freenode

5 Benutzer – vor 147 Minuten – BVP Linux User Group | bvplug.org | facebook.com/bvplug. | Update: antariksh is offline for a while | Say antariksh: newbie to get started with Open Source Contribution, antariksh: git to learn git, antariksh: irc to get started with using irc, antariksh: mozilla to get started with contributing to Mozilla (Ping MrDHat/spacetime for any help with mozilla, spacetime/DarthCodus for help wi
Chat-Kategorie: LinuxNetz: freenode  –  irc2go: #bvplug
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 29686
   EFnet
   Ø 17515
   Undernet
   Ø 16962
   QuakeNet
   Ø 15469
   Rizon
   Ø 13968
   OFTC
   Ø 12770
   DALnet
   Ø 8218
   Chatzona
   Ø 7474
   Mozilla
   Ø 6462
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,1055 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat