» IRC search  details

Chaträume Sofia

Im Internet Relay Chat (kurz: IRC) werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe: bg (1)   peshtera (1)   rakovski (1)   bulgarian (7)   velingrad (1)  


Die Suche nach Sofia Chaträumen lieferte 10 Treffer.  Ergebnisse 1-10...


#Sofia FreeUniBG

45 Benutzer – vor 40 Minuten – Óâàæàåìè ã-äà øîôüîðè Ñîôèàíöè ,​ áúäåòå âíèìàòåëíè íà èçõîäà íà Áóë.​Áúëãàðèÿ êúì Îêîëîâðúñòåí ïúò .​ Óæàñíà äóïêà â êîÿòî äíåñ íàãàçèõìå íàä 40 àâòîìîáèëà ñ íàðÿçàíè ãóìè !
Chat-Kategorie: SofiaNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #Sofia

#sofia ABVNet

4 Benutzer – vor 48 Minuten – UTF-8 Йероглифи: https:/​/​forum.​abvnet.​org/​index.​php?/​topic/​139-mirc-utf-yeroglifi/​ |​ УебЧат: http:/​/​webchat.​abvnet.​org |​ Официална страница: https:/​/​abvnet.​org |​ Официален форум: https:/​/​forum.​abvnet.​org
Chat-Kategorie: SofiaNetz: ABVNet  –  irc2go: #sofia

#sofia OptiLan

25 Benutzer – vor 34 Minuten – Welcome to OptiLan Network #Sofia.​ Have a nice chat!
Chat-Kategorie: SofiaNetz: OptiLan  –  irc2go: #sofia

#sofia UniBG

9 Benutzer – vor 30 Minuten – Welcome to #SOFIA!!!
Chat-Kategorie: SofiaNetz: UniBG  –  irc2go: #sofia

#sofia ShakeIT

4 Benutzer – vor 32 Minuten – Free Chat For You -=​- http:/​/​webchat.​rousse.​eu
Chat-Kategorie: SofiaNetz: ShakeIT  –  irc2go: #sofia

#fewona Fewona

8 Benutzer – vor 41 Minuten – Network site: http:/​/​fewona.​net |​ VPS Servers in Sofia,​Bulgaria - https:/​/​vpsbg.​eu/​en - stable and affordable :) |​ Free Shells - http:/​/​freeshells.​fewona.​net |​ There is no rules about WHEN will get znc/​egg after your request,​ just to let you know,​ be active,​ patience and be here thats all!!!
Netz: Fewona  –  irc2go: #fewona

#bulgaria freenode

17 Benutzer – vor 49 Minuten – OpenBGLab (City Plovdiv IRC #openbglab URL http:/​/​openbglab.​org/​) |​ InitLab (City Sofia URL http:/​/​initlab.​org/​) |​ BurgasLab (City Burgas URL http:/​/​burgaslab.​org/​) |​ Hackafe (City Plovdiv URL http:/​/​hackafe.​org/​) |​ VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http:/​/​varnalab.​org/​)
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: freenode  –  irc2go: #bulgaria

#sofia BGirc.org

6 Benutzer – vor 46 Minuten – bla bla
Chat-Kategorie: SofiaNetz: BGirc.org  –  irc2go: #sofia

#ItaliaIRC MindForge

24 Benutzer – vor 36 Minuten – e/​\/​\/​\ Se Non Avete Nulla Da Fare .​.​.​ Siete Pregati Di Andarlo A Fare Da Un' Altra Parte ! /​\/​\/​\ https:/​/​www.​youtube.​com/​watch?v=​pxFZT-xBPJU .​.​.​.​ BUONA SOFIA A TUTTI :P
Chat-Kategorie: ItalienNetz: MindForge  –  irc2go: #ItaliaIRC

#secura.​udar Rizon

8 Benutzer – vor 49 Minuten – \\\\\\\\\ Dobrodosli na udarni kanal sSrbije \\\\\\\\\ Prioritet: Sofia isprati [ koristite .​online++ da vidite i u kojim su regijama]
Netz: Rizon  –  irc2go: #secura.​udar

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31237
   EFnet
   Ø 18874
   QuakeNet
   Ø 17511
   Undernet
   Ø 16733
   Rizon
   Ø 14870
   OFTC
   Ø 13146
   Chatzona
   Ø 8030
   DALnet
   Ø 7019
   IRC-Hispano
   Ø 6729
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,1489 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.