» IRC search  details

Chaträume Vidin

Im Internet Relay Chat (kurz: IRC) werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe: bg (5)   bulgarian (7)   bulgaria (32)   dimitrovgrad (2)  


Die Suche nach Vidin Chaträumen lieferte 4 Treffer.  Ergebnisse 1-4...


#Vidin FreeUniBG

2 Benutzer – vor 91 Minuten – Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,​íî íå å ïðèÿòíî! /​ http:/​/​web.​net-surf.​eu /​
Chat-Kategorie: VidinNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #Vidin

#vidin BgIRC

10 Benutzer – Kein Topic
Chat-Kategorie: VidinNetz: BgIRC  –  irc2go: #vidin

#vidin OptiLan

1 Benutzer – vor 86 Minuten – Welcome to #Vidin® ! Nice Chat !
Chat-Kategorie: VidinNetz: OptiLan  –  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

1 Benutzer – vor 81 Minuten – Kein Topic
Chat-Kategorie: VidinNetz: UniBG  –  irc2go: #vidin

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 26660
   EFnet
   Ø 19679
   QuakeNet
   Ø 19135
   Undernet
   Ø 16974
   Rizon
   Ø 15172
   OFTC
   Ø 12346
   IRC-Hispano
   Ø 7126
   DALnet
   Ø 7086
   Mozilla
   Ø 5775
   freenode
   non-competitive

Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0596 Sekunden
© 1998-2017 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.