» IRC search  details

Chaträume Vidin

Im Internet Relay Chat (kurz: IRC) werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe: bg (64)   razgrad (1)   bulgaria (22)   bulgarian (8)   varna (7)  


Die Suche nach Vidin Chaträumen lieferte 4 Treffer.  Ergebnisse 1-4...


#vidin FreeUniBG

2 Benutzer – vor 31 Minuten – Äà ïèøåø íà Áúëãàðñêè åçèê ñ Ëàòèíñêè áóêâè å âñå åäíî äà ïèøåø ñ ëàéíà ïî ñòåíàòà! ×åòå ñå,​íî íå å ïðèÿòíî! /​ http:/​/​web.​net-surf.​eu /​
Chat-Kategorie: VidinNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin BGirc.org

10 Benutzer – vor 39 Minuten – Kein Topic
Chat-Kategorie: VidinNetz: BGirc.org  –  irc2go: #vidin

#vidin UniBG

6 Benutzer – vor 22 Minuten – Kein Topic
Chat-Kategorie: VidinNetz: UniBG  –  irc2go: #vidin

#vidin Undernet

2 Benutzer – vor 41 Minuten – Kein Topic
Chat-Kategorie: VidinNetz: Undernet  –  irc2go: #vidin

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31950
   EFnet
   Ø 17966
   Undernet
   Ø 16425
   QuakeNet
   Ø 15911
   Rizon
   Ø 14663
   OFTC
   Ø 12811
   Chatzona
   Ø 7852
   DALnet
   Ø 7767
   IRC-Hispano
   Ø 7307
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0796 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat