» IRC search  details

Chaträume Windows

Im Internet Relay Chat (kurz: IRC) werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe: operating system (48)   windows help (20)   windows 2000 (1)   windows mobile (4)   operating systems (11)  


Die Suche nach Windows Chaträumen lieferte 146 Treffer.  Ergebnisse 31-40...


#xamarin freenode

32 Benutzer – vor 67 Minuten – Welcome to #Xamarin,​ native iOS,​ Android,​ and Windows apps.​ https:/​/​xamarin.​com/​ |​ Recent News: https:/​/​blog.​xamarin.​com |​ http:/​/​hastebin.​com/​ |​ Xamarin employees MSG Trioxin for ops |​ Stick around so it can grow :) |​ We're linked to the Slack chat.​ Messages you post will be seen by people who join after your msg has been posted.​ Be patient ;)
Netz: freenode  –  irc2go: #xamarin

#gridcoin-help Snoonet

2 Benutzer – vor 50 Minuten – [GRC] Welcome to Gridcoin's Offical Un-Offical Help Channel!!! The current gridcoinresearchd clients are v3.​7.​10.​0-unk for Windows & vv3.​7.​10.​0-g250d96a5c for *​nix |​ Rewarding BOINC Contribution's |​ A Homepage @​ https:/​/​www.​gridcoin.​us & Source Code is availiable @​ https:/​/​github.​com/​gridcoin/​Gridcoin-Research
Netz: Snoonet  –  irc2go: #gridcoin-help

#xbmc-dev freenode

3 Benutzer – vor 67 Minuten – Official XBMC development channel.​ For end-user support including Windows specific support,​ /​join #xbmc.​ For Linux specific support,​ /​join #xbmc-linux.​ For OSX specific support,​ /​join #xbmc-osx.​ For PVR feature support,​ /​join #xbmc-pvr.​ We also have a dedicated section for development in the forums http:/​/​forum.​xbmc.​org/​forumdisplay.​php?fid=​93.​
Chat-Kategorie: Kodi EntwicklungNetz: freenode  –  irc2go: #xbmc-dev

#famitracker EsperNet

23 Benutzer – vor 60 Minuten – FamiTracker: NES/​Famicom music editor for Windows ~ http:/​/​famitracker.​com/​ ~ Beta preview version 0.​5 http:/​/​forums.​famitracker.​com/​viewtopic.​php?f=​4&t=​173 ~ Latest stable version 0.​4.​6 http:/​/​famitracker.​com/​files/​FamiTracker-v0.​4.​6.​zip ~ New phpBB forums! http:/​/​forums.​famitracker.​com/​ ~ Discord: https:/​/​discord.​gg/​dwVzVWD (unofficial)
Netz: EsperNet  –  irc2go: #famitracker

#Powershell freenode

257 Benutzer – vor 67 Minuten – #PowerShell <SP> is our slack bridgebot |​ Join the Windows PowerShell group on Slack http:/​/​bit.​ly/​psslack or http:/​/​slack.​poshcode.​org,​ or Discord https:/​/​discordapp.​com/​invite/​AtzXnJM |​ Remember http:/​/​bit.​ly/​meta-be-nice |​ Please paste code on http:/​/​gist.​github.​com or https:/​/​floobits.​com/​PoshCode/​PowerShell.​Slack.​com/​
Chat-Kategorie: Command LineNetz: freenode  –  irc2go: #Powershell

#htc-evo-4g-lte freenode

6 Benutzer – vor 67 Minuten – Welcome to Windows 101 - Learn DOS commands here! |​ #htc-dev gogogo! |​ S-OFF: http:/​/​tinyw.​in/​PqF6 |​ XDA: http:/​/​tinyw.​in/​gt7Y |​ TWRP: http:/​/​tinyw.​in/​rJqa |​ CM11: http:/​/​tinyw.​in/​6POM |​ CM10.​2: http:/​/​tinyw.​in/​9yac Gapps: http:/​/​d-h.​st/​SJu |​ Firmware: http:/​/​tinyw.​in/​cRCf |​ Jewel: http:/​/​goo.​gl/​rqPne |​ Omni: http:/​/​d-h.​st/​vs1 (all) |​
Chat-Kategorie: HTCNetz: freenode  –  irc2go: #htc-evo-4g-lte

#belene FreeUniBG

89 Benutzer – vor 59 Minuten – Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,​èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http:/​/​belene.​net/​" ,​çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,​ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
Netz: FreeUniBG  –  irc2go: #belene

#ipv6-ru freenode

19 Benutzer – vor 67 Minuten – https:/​/​version6.​ru/​ |​|​ UTF-8! Not KOI8,​ not windows-1251! |​|​ ?? ???????????,​ ????? ?? ????????.​ ????? ????????,​ ???? ?????? ???????? ? ??? ???????.​ ??? ????????? ????? ? ??? ? ???.​ ? ???????: ??????????? ??????.​
Chat-Kategorie: IPv6 RusslandNetz: freenode  –  irc2go: #ipv6-ru

#windows DALnet

13 Benutzer – vor 67 Minuten – We now return to our regularly scheduled idling,​ which is already in progress!
Chat-Kategorie: Microsoft WindowsNetz: DALnet  –  irc2go: #windows

#nightly Mozilla

161 Benutzer – vor 54 Minuten – Nightly community − Get involved https:/​/​wiki.​mozilla.​org/​Nightly - Download: https:/​/​nightly.​mozilla.​org − https:/​/​blog.​nightly.​mozilla.​org/​2017/​06/​07/​using-mozregression-on-windows/​ - Add nightly-community to the keywords field of your bugs! |​|​ http:/​/​logs.​glob.​uno/​?c=​nightly
Netz: Mozilla  –  irc2go: #nightly
<    2    3    4    5    6   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 31494
   EFnet
   Ø 18242
   Undernet
   Ø 17696
   QuakeNet
   Ø 16245
   Rizon
   Ø 15138
   OFTC
   Ø 13408
   Chatzona
   Ø 7799
   DALnet
   Ø 7436
   IRC-Hispano
   Ø 7050
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,1165 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat