» IRC search  details

Chaträume

Im Internet Relay Chat (kurz: IRC) werden Chaträume üblicherweise Kanäle (engl. Channels) genannt. Suche in den Namen und aktuellen Themen der Kanäle von ungefähr 500 IRC-Netzen nach Chaträumen, deren Themen dich interessieren, und finde Leute, die deine Interessen teilen!

 Verwandte Suchbegriffe: bulgaria (21)   psybnc (20)   bulgarian (6)   silistra (1)   shroudbnc (2)  


Die Suche nach 'znc bulgaria' lieferte 185 Treffer.  Ergebnisse 1-10...

##jagger-znc freenode

18 Benutzer – Welcome to Jagger ZNC, the best ZNC free provider!! To request a ZNC account visit http://jaggerznc.ml/contact.html | Server: jaggerznc.bounceme.net Port:2266 Webpanel: http://jaggerznc.bounceme.net:2266 | New Backup System!!: http://jaggerznc.ml/backup.html
Chat-Kategorie: ZNCNetz: freenode  –  irc2go: ##jagger-znc

#znc-dev freenode

52 Benutzer – The playground for ZNC developers | User support in #znc | Git: https://github.com/znc/znc/ | CI: https://travis-ci.org/znc/znc/ | Coverage: https://codecov.io/gh/znc/znc
Chat-Kategorie: ZNC EntwicklungNetz: freenode  –  irc2go: #znc-dev

#znc.bg freenode

8 Benutzer – Welcome to Free ZNC.BG service! [Keywords: znc bnc] [Web: https://znc.bg/]
Chat-Kategorie: ZNC BulgarienNetz: freenode  –  irc2go: #znc.bg

#znc freenode

726 Benutzer – ZNC 1.7.2: https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.2 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | Development at #znc-dev | don't randomly PM people
Chat-Kategorie: ZNCNetz: freenode  –  irc2go: #znc

#znc IRCnet

5 Benutzer – ZNC 1.7.2-rc1 | ZNC 1.7.1: https://wiki.znc.in/ChangeLog/1.7.1 | https://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc
Chat-Kategorie: ZNCNetz: IRCnet  –  irc2go: #znc

#znc EFnet

91 Benutzer – Main channel is #znc on irc.freenode.net | www.znc.in | Don't PM people
Chat-Kategorie: ZNCNetz: EFnet  –  irc2go: #znc

#znc AllNetwork

4 Benutzer – Unofficial ZNC channel | www.znc.in | ZNC 1.6.3: http://wiki.znc.in/ChangeLog/1.6.3 | http://znc.in/nightly | https://github.com/znc/znc | https://blog.mehl.mx/2014/i-love-znc-because-ilovefs/
Chat-Kategorie: ZNCNetz: AllNetwork  –  irc2go: #znc

#znc AyoChat

20 Benutzer – Free ZNC khusus Network AyoChat. pm/pv nick dex
Chat-Kategorie: ZNCNetz: AyoChat  –  irc2go: #znc

#bulgaria BGirc.org

38 Benutzer – Welcome to BgIRC Network #Bulgaria. Have a nice chat!!!
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: BGirc.org  –  irc2go: #bulgaria

#Bulgaria BGirc.com

305 Benutzer – Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network - #Bulgaria Óåáñàéò íà ìðåæàòà: www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñâúðçàíè ñ ìðåæàòà çàïîâÿäàéòå íà https://forum.bgirc.com èëè #help . Õàðåñàéòå/ïîñëåäâàéòå íàøàòà facebook ñòðàíèöà https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/
Chat-Kategorie: BulgarienNetz: BGirc.com  –  irc2go: #Bulgaria
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 33641
   EFnet
   Ø 16883
   Undernet
   Ø 15698
   QuakeNet
   Ø 13653
   OFTC
   Ø 12855
   Rizon
   Ø 12769
   DALnet
   Ø 7806
   Chatzona
   Ø 7587
   BSDUnix
   Ø 7201
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0859 Sekunden
© 1998-2019 netsplit.de  en    IRC Online Chat
Diese Website wird in Heusenstamm entwickelt.