» IRC search  details

IRC-Kanäle im Netz FreeUniBG

Das IRC-Netz FreeUniBG wurde im November 2016 hier registriert. Seitdem werden von unserem kleinen Datensammler regelmäßig Verbindungen zu diesem IRC-Netz aufgebaut, um dessen Leistungskennzahlen, wie z.B. die Anzahl der Benutzer und Chaträume (IRC-Kanäle), zu ermitteln. Bei dieser Gelegenheit wird von den IRC-Servern auch jeweils eine Liste der sichtbaren (nicht privaten) Chaträume angefordert.

Während der letzten Verbindungen wurden durchschnittlich 1216 Benutzer und 408 Chaträume von den IRC-Servern gemeldet. Über das folgende Menü erhältst du weitere Informationen zum IRC-Netz FreeUniBG. Betrachte die erstellten Statistiken und suche in der Liste der Chaträume nach Themen, die dich interessieren! about   channels   servers   statistics   status   webchat 

Die Suche nach '' lieferte 223 Treffer.  Ergebnisse 11-20...

#GoPlay FreeUniBG

82 Benutzer – vor 76 Minuten – Web : http:/​/​goplay.​bg Discord : https:/​/​gpl.​bg/​Discord Steam : https:/​/​gpl.​bg/​steamgroup fb group : https:/​/​gpl.​bg/​fbgroup BattleNet : https:/​/​gpl.​bg/​BattleNetGr
Chat-Kategorie: SpieleNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #GoPlay

#overwatch FreeUniBG

71 Benutzer – vor 76 Minuten – Tursi se oshte samo 1 oper za irc.​foxbg.​com .​.​.​ jelaeshti za poziciqta i mojeshti da q uprajnqvat,​ bez da zloupotrebqvat s pravata si da pishat na /​q Genji ili /​q Jin
Chat-Kategorie: OverwatchNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #overwatch

#Jambol FreeUniBG

58 Benutzer – vor 76 Minuten – #jambol
Netz: FreeUniBG  –  irc2go: #Jambol

#Belene FreeUniBG

48 Benutzer – vor 76 Minuten – Äîáðå ñòå íè äîøëè íà ãîñòè,​èìàìå ñè è ñàéò íà êàíàëà " http:/​/​belene.​net/​" ,​çà ïðîáëåìè èëè ðàäîñòíè íåùà,​ìîëÿ îáúðíåòå ñå êúì îïåðàòîðèòå íà êàíàëà ! (AKO NE CHETETE TEKSTA SI SMENETE ENCODINGA NA WINDOWS-1251)
Netz: FreeUniBG  –  irc2go: #Belene

#OnlineDJRadio FreeUniBG

48 Benutzer – vor 76 Minuten – OnlineDJRadio |​|​ Click here to Listen: http:/​/​play.​onlinedjradio.​com:8000/​live.​m3u |​|​ Radio website: http:/​/​OnlineDJRadio.​com |​|​ Current DJ: AutoDJ
Chat-Kategorie: Internet RadioNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #OnlineDJRadio

#bgdns FreeUniBG

41 Benutzer – vor 76 Minuten – Bulgarian Domain Name Service - Àêî èìàòå íÿêàêâè âúïðîñè,​ ñâúðçàíè ñ DNS óñëóãàòà - ïèòàéòå
Chat-Kategorie: Internet BulgarienNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #bgdns

#Nikopol FreeUniBG

41 Benutzer – vor 76 Minuten – Welcome to #Nikopol - http:/​/​www.​Nikopol-BG.​com ÏÎÑËÅÄÍÎÒÎ ÓÁÅÆÈÙÅ ÍÀ ÖÀÐ ÈÂÀÍ ØÈØÌÀÍ.​
Netz: FreeUniBG  –  irc2go: #Nikopol

#Sofia FreeUniBG

39 Benutzer – vor 76 Minuten – 139 godini Sofia stolica na Bulgaria.​
Chat-Kategorie: SofiaNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #Sofia

#Sweet FreeUniBG

38 Benutzer – vor 76 Minuten – http:/​/​SweetBG.​com Ìîæå äà ïîñåòèòå íîâèÿò Íè ñàéò .​ :)
Chat-Kategorie: BonbonNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #Sweet

#Shumen FreeUniBG

38 Benutzer – vor 76 Minuten – http:/​/​chat.​musicforyou.​eu
Chat-Kategorie: ShumenNetz: FreeUniBG  –  irc2go: #Shumen
<    1    2    3    4    5   >

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 32776
   EFnet
   Ø 18806
   Undernet
   Ø 17306
   QuakeNet
   Ø 17131
   Rizon
   Ø 14883
   OFTC
   Ø 13443
   Chatzona
   Ø 8253
   DALnet
   Ø 7027
   IRC-Hispano
   Ø 6981
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

0,0541 Sekunden
© 1998-2018 netsplit.de  en    IRC Online Chat